Arbeidsrecht – Opzegging – Eenheidsstatuut – Ontslagcompensatievergoeding

In het arrest nr. 57/2018 van 17 mei 2018 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat art. 7, § 1sexies, tweede lid, 2°, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals ingevoegd bij de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, de artt. 10 en 11 Gw. schendt in zoverre het, vóór de wijziging ervan bij de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, de werknemers die op 31 december 2013 als arbeider tewerkgesteld waren, maar na die datum als bediende, uitsluit van het recht op een ontslagcompensatievergoeding.

p 1720 | 57/2018 | | Grondwettelijk Hof