Belasting – Diamanttaks – Geen terugwerkende kracht – Geen overdreven financiële lasten

Met het arrest nr. 59/2018 van 17 mei 2018 verwerpt het Grondwettelijk Hof het beroep tot vernietiging van de artt. 97, 5°, en 98, 1°, van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, die de regeling van het zogenaamde «Diamant Stelsel» wijzigen. Dat stelsel omvat een bijzondere regeling voor de vaststelling van het belastbaar resultaat in de diamantsector. De bestreden bepalingen leggen niet met terugwerkende kracht lasten op aan de geregistreerde diamanthandelaars. Bovendien gaat het niet om overdreven financiële lasten.

p 1720 | 59/2018 | | Grondwettelijk Hof