Jaargang 65 nummer 35 van 01 april 2002

Artikelen

De hervorming van de personenbelasting

L. Vandenberghe|p 1301

Rechtspraak

Arbitragehof 01 maart 2001

Verschoonbaarheid - Termijn

Arbitragehof 1 maart 2001 - S. Brijs| p 1315
Arbitragehof 01 maart 2001

Gelijkheid en niet-discriminatie - Faillissement - Verschoonbaarheid - Termijn

p 1315
Hof van Cassatie 25 oktober 1999

Onoverkomelijke dwaling - Voorwaarde - Handelen als redelijk en voorzichtig persoon in dezelfde omstandigheden

p 1320
Hof van Cassatie 19 november 1999

Recht van voorkoop - Uitzonderingen - Beëindiging op ieder ogenblik van de lopende pacht door de verpachter - Voornemen om de verpachte goederen te gebruiken overeenkomstig hun eindbestemming - Opzegging door de verpachter vóór de verkoop - Geen vereiste

p 1320
Hof van Cassatie 02 april 2001

Verjaring - Art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet - Toepassingsgebied - Vordering van werknemer tegen werkgever tot uitvoering van contractuele verbintenissen - Vordering mede gebaseerd op door werkgever begaan misdrijf

Cass. 2 april 2001 - M. De Vos| p 1321
Hof van Beroep Gent 20 oktober 2000

Vereffening-verdeling - Heling - Sanctie - Onafhankelijk van daadwerkelijke verdeling van de huwelijksgemeenschap

p 1323
Hof van Beroep Antwerpen 18 december 2000

Betaal- en kredietverrichtingen - Kredietbemiddelaar - Verificatie van identiteitsgegevens van kandidaat-kredietnemer - Resultaatverbintenis - Kredietrisico - Beoordeling - Vermelding van juiste geboortedatum van kandidaat-kredietnemer - Essentieel voor raadpleging van bestand van kredietverzekeraar

p 1324
Burgerlijke Rechtbank Brugge 09 oktober 2000

Brandverzekering - Beding inhoudende verplichting tot besteding van de vergoeding tot wederopbouw van het beschadigde gebouw voor hetzelfde gebruik in België - Nietig

p 1325
Burgerlijke Rechtbank Gent 30 januari 2001

Gerechtelijke aanzuiveringsregeling - Gelijkheidsbeginsel - Voorrechten - 2. Kwijtschelding van schulden - Penale boeten

p 1327
Correctionele Rechtbank Antwerpen 29 maart 2001

Strafzaken - Proces-verbaal - Verbalisant als betrokken partij

Corr. Antwerpen 29 maart 2001 - C. Idomon| p 1328
Vredegerecht Kapellen 13 januari 1999

Gebrekkige zaak - Automatisch sluitende garagepoort - Afwezigheid van systeem dat poort gaat sluiten

p 1331
Vredegerecht Merksem 13 juli 2000

Woninghuur - Waarborgsom - Geïndividualiseerde rekening - Op naam van de huurder en van lasthebber van de verhuurder - Kwaliteitsrekening - Geen deel van privé-vermogen van de houder van de rekening

p 1332