Auteursrichtlijnen

Alle doctrinale bijdragen worden geanonimiseerd aan een double blind peer review onderworpen.

  • De teksten van artikelen, annotaties en kanttekeningen worden in elektronische versie (per e-mail,) aan het redactiesecretariaat (redactie@rw.be) toegezonden. De artikelen bevatten bovenaan een samenvatting van maximum 5 regels.
  • Het Rechtskundig Weekblad maakt gebruik van een e-publishingsysteem. (rw.epublishment.com). Auteurs en reviewers ontvangen in een e-mailbericht persoonlijke login- en paswoordgegevens om in te loggen telkens als een taak aan hen wordt toegewezen. Auteurs worden verzocht hun eventuele opmerkingen en /of correcties van drukproeven steeds via het epublishingsysteem te verzenden.
  • Getypt op anderhalve interlinie bedraagt een artikel in de regel niet meer dan 25 bladzijden, een annotatie niet meer dan 6 bladzijden en een kanttekening niet meer dan 8 bladzijden.
  • Als een bijdrage een onderverdeling heeft, is het raadzaam de volgende indeling te gebruiken. I (vet); A (vet), (cursief), a (cursief), telkens gevolgd door een opschrift.
  • In een artikel worden de voetnoten doorlopend genummerd en onderaan de bladzijde gezet. In een kanttekening en in een annotatie worden de verwijzingen naar wetgeving, rechtspraak en rechtsleer tussen haakjes geplaatst en in de tekst zelf opgenomen. Het aantal referenties wordt, ter wille van de leesbaarheid, best beperkt gehouden.
  • Kanttekeningen en annotaties krijgen een korte titel. Bij annotaties wordt de becommentarieerde rechterlijke uitspraak mee opgestuurd en voorzien van een koptekst met trefwoorden. Het is nuttig ook de te publiceren onderdelen van de beslissing aan te duiden. Vonnissen en arresten worden door de redactie geanonimiseerd.
  • Voor verwijzingen naar wetgeving, rechtspraak en rechtsleer worden de auteurs vriendelijk verzocht de richtlijnen te volgen die werden gepubliceerd in Juridische verwijzingen en afkortingen, Mechelen, Kluwer Rechtswetenschappen, vijfde uitgave.
  • Iedere ingezonden bijdrage wordt ter beoordeling voorgelegd aan de hoofdredacteur en wordt geanonimiseerd aan een double blind peer review onderworpen.
  • In de regel ontvangt een auteur binnen een termijn van zes weken na ontvangst van zijn bijdrage van de redactie een bericht of zijn ingezonden bijdrage al of niet is aanvaard ter publicatie.
  • Het aanbieden van een bijdrage aan de redactie van het Rechtskundig Weekblad impliceert de toestemming tot publicatie van die bijdrage, zowel in de papieren versie als in de elektronische vorm, in welke vorm ook. 


A. Van Oevelen
Hoofdredacteur
Rechtskundig Weekblad