Auteursrichtlijnen

 

Met uitzondering van de actualiteitsbijdragen worden alle doctrinale bijdragen geanonimiseerd aan een double blind peer review onderworpen.

 

  • De teksten van artikelen, annotaties en kanttekeningen worden in elektronische versie (per e-mail,) aan het redactiesecretariaat (redactie@rw.be) toegezonden. De artikelen bevatten bovenaan een samenvatting van maximum 5 regels.
  • Het Rechtskundig Weekblad maakt gebruik van een e-publishingsysteem. (rw.epublishment.com). Auteurs en reviewers ontvangen in een e-mailbericht persoonlijke login- en paswoordgegevens om in te loggen telkens als een taak aan hen wordt toegewezen. Auteurs worden verzocht hun eventuele opmerkingen en /of correcties van drukproeven steeds via het epublishingsysteem te verzenden.
  • Getypt op anderhalve interlinie bedraagt een artikel in de regel niet meer dan 25 bladzijden, een annotatie niet meer dan 6 bladzijden, een kanttekening niet meer dan 8 bladzijden en een actualiteitsbijdrage niet meer dan één bladzijde (5500 karakters, spaties inbegrepen).
  • Als een bijdrage een onderverdeling heeft, is het raadzaam de volgende indeling te gebruiken. I (vet); A (vet), (cursief), a (cursief), telkens gevolgd door een opschrift.
  • In een artikel worden de voetnoten doorlopend genummerd en onderaan de bladzijde gezet. In een kanttekening en in een annotatie worden de verwijzingen naar wetgeving, rechtspraak en rechtsleer tussen haakjes geplaatst en in de tekst zelf opgenomen. Het aantal referenties wordt, ter wille van de leesbaarheid, best beperkt gehouden.
  • Kanttekeningen en annotaties krijgen een korte titel. Bij annotaties wordt de becommentarieerde rechterlijke uitspraak mee opgestuurd en voorzien van een koptekst met trefwoorden. Het is nuttig ook de te publiceren onderdelen van de beslissing aan te duiden. Vonnissen en arresten worden door de redactie geanonimiseerd.
  • Voor verwijzingen naar wetgeving, rechtspraak en rechtsleer worden de auteurs vriendelijk verzocht de richtlijnen te volgen die werden gepubliceerd in Juridische verwijzingen en afkortingen, Mechelen, Kluwer Rechtswetenschappen, vijfde uitgave.
  • Iedere ingezonden bijdrage wordt ter beoordeling voorgelegd aan de hoofdredacteur en wordt geanonimiseerd aan een double blind peer review onderworpen.
  • In de regel ontvangt een auteur binnen een termijn van zes weken na ontvangst van zijn bijdrage van de redactie een bericht of zijn ingezonden bijdrage al of niet is aanvaard ter publicatie.
  • Het aanbieden van een bijdrage aan de redactie van het Rechtskundig Weekblad impliceert de toestemming tot publicatie van die bijdrage, zowel in de papieren versie als in de elektronische vorm, in welke vorm ook. 

 

A. Van Oevelen

Hoofdredacteur

Rechtskundig Weekblad

 

FORMAT RUBRIEK “ACTUALITEIT” RECHTSKUNDIG WEEKBLAD

De bedoeling van rubriek ‘Actualiteit’ is om hierin beschouwende en reflecterende bijdragen op te nemen over actuele juridische onderwerpen of over onderwerpen die in de politieke, maatschappelijke of economische actualiteit staan en die een juridische inslag hebben.

In het licht van die doelstellingen gelden volgende richtlijnen voor zowel de redactie als de auteurs:

 - De bijdragen in deze rubriek mogen niet meer dan maximum één bladzijde (anderhalve interlinie) bedragen.

 - De bijdragen in deze rubriek hoeven geen verwijzingen naar rechtspraak en doctrine te bevatten. De verwijzingen moeten tussen haakjes in de tekst zelf geplaatst worden.

 - De bijdragen in deze rubriek moeten in beginsel één week na het verzoek daartoe worden ingeleverd.

 - De bijdragen in deze rubriek worden niet aan ‘peer review’ onderworpen, maar worden wel door de coördinatoren en de hoofdredacteur op hun publiceerbaarheid beoordeeld.

 - De bijdragen in deze rubriek worden op de kaftbladzijde en in de inhoudsopgave vermeld.

 - De bijdragen in deze rubriek verschijnen vooraan in het RW-nummer, op de eerste bladzijde na de inhoudsopgave.

De coördinatoren van deze rubriek zijn Vincent Sagaert (hoogleraar KULeuven en lid van de redactie vanaf 1 september 2013) en Dirk Scheers (vrederechter achtste kanton Antwerpen en lector Artesis Plantijn Hogeschool). Alle correspondentie mag met hen worden gevoerd (vincent.sagaert@kuleuven.be; dirk.scheers@telenet.be), met de redactie in cc. (redactie@rw.be).

Voor verdere vragen kunt u ook steeds bij één van hen terecht.

Aloïs Van Oevelen, Hoofdredacteur Rechtskundig Weekblad

Vincent Sagaert en Dirk Scheers, Coördinatoren Rubriek Actualiteit