Auteursrichtlijnen

 

Met uitzondering van de actualiteitsbijdragen worden alle doctrinale bijdragen geanonimiseerd aan een double blind peer review onderworpen.

 

 • De teksten van artikelen, annotaties en kanttekeningen worden in elektronische versie (per e-mail) aan het redactiesecretariaat (redactie@rw.be) toegezonden.
 • De artikelen bevatten bovenaan een samenvatting van maximum 5 regels.
 • Het Rechtskundig Weekblad maakt gebruik van een e-publishingsysteem. (rw.epublishment.com). Auteurs en reviewers ontvangen in een e-mailbericht persoonlijke login- en paswoordgegevens om in te loggen telkens als een taak aan hen wordt toegewezen. Auteurs worden verzocht hun eventuele opmerkingen en /of correcties van drukproeven steeds via het epublishingsysteem te verzenden.
 • Getypt op anderhalve interlinie bedraagt een artikel in de regel niet meer dan 25 bladzijden, een annotatie niet meer dan 6 bladzijden, een kanttekening niet meer dan 8 bladzijden en een actualiteitsbijdrage niet meer dan één bladzijde (4500 karakters, spaties inbegrepen).
 • Als een bijdrage een onderverdeling heeft, is het raadzaam de volgende indeling te gebruiken. I (vet); A (vet), (cursief), a (cursief), telkens gevolgd door een opschrift.
 • In een artikel worden de voetnoten doorlopend genummerd en onderaan de bladzijde gezet. In een kanttekening en in een annotatie worden de verwijzingen naar wetgeving, rechtspraak en rechtsleer tussen haakjes geplaatst en in de tekst zelf opgenomen. Het aantal referenties wordt, ter wille van de leesbaarheid, best beperkt gehouden.
 • Kanttekeningen en annotaties krijgen een korte titel. Bij annotaties wordt de becommentarieerde rechterlijke uitspraak mee opgestuurd en voorzien van een koptekst met trefwoorden. Het is nuttig ook de te publiceren onderdelen van de beslissing aan te duiden. Vonnissen en arresten worden door de redactie geanonimiseerd.
 • Voor verwijzingen naar wetgeving, rechtspraak en rechtsleer worden de auteurs vriendelijk verzocht de richtlijnen te volgen die werden gepubliceerd in Juridische verwijzingen en afkortingen, Mechelen, Kluwer Rechtswetenschappen, vijfde uitgave.
 • Iedere ingezonden bijdrage wordt ter beoordeling voorgelegd aan de hoofdredacteur en wordt geanonimiseerd aan een double blind peer review onderworpen.
 • In de regel ontvangt een auteur binnen een termijn van zes weken na ontvangst van zijn bijdrage van de redactie een bericht of zijn ingezonden bijdrage al of niet is aanvaard ter publicatie.
 • Het aanbieden van een bijdrage aan de redactie van het Rechtskundig Weekblad impliceert de toestemming tot publicatie van die bijdrage, zowel in de papieren versie als in de elektronische vorm, in welke vorm ook. 

 

W. Rauws

Hoofdredacteur

Rechtskundig Weekblad

 

FORMAT RUBRIEK “ACTUALITEIT” RECHTSKUNDIG WEEKBLAD

De bedoeling van rubriek ‘Actualiteit’ is om hierin beschouwende en reflecterende 
bijdragen op te nemen over actuele juridische onderwerpen of over onderwerpen die in 
de politieke, maatschappelijke of economische actualiteit staan en die een juridische 
inslag hebben. 

De rubriek verschijnt minstens om de twee nummers. Centraal staat dat de rubriek de 
mogelijkheid moet bieden om snel op die actualiteit te kunnen inspelen. 

In het licht van die doelstellingen gelden volgende richtlijnen voor zowel de redactie als 
de auteurs: 
-De bijdragen in deze rubriek mogen niet meer dan 4.500 karakters (d.i. maximum één 
bladzijde) bedragen. 
-De bijdragen in deze rubriek hoeven geen verwijzingen naar rechtspraak en doctrine te 
bevatten. De verwijzingen moeten tussen haakjes in de tekst zelf geplaatst worden. 
-De bijdragen in deze rubriek moeten in beginsel één week na het verzoek daartoe 
worden ingeleverd. In principe is het mogelijk dat de bijdrage vijftien dagen nadien in het 
Rechtskundig Weekblad verschijnt. In de weken waarin er een wettelijke feestdag valt, 
bestaat de kans dat die publicatie met een week wordt vertraagd. 
-De bijdragen in deze rubriek worden niet aan ‘peer review’ onderworpen, maar worden 
wel door de coördinatoren en de hoofdredacteur op hun publiceerbaarheid beoordeeld. 
-De bijdragen in deze rubriek worden op de kaftbladzijde en in de inhoudsopgave 
vermeld. 
-De bijdragen in deze rubriek verschijnen vooraan in het RW-nummer, op de eerste 
bladzijde na de inhoudsopgave. 

De coördinatoren van deze rubriek zijn Vincent Sagaert (hoogleraar KULeuven en lid van 
de redactie vanaf 1 september 2013) en Dirk Scheers (vrederechter achtste kanton 
Antwerpen en lector Artesis Plantijn Hogeschool). Alle correspondentie mag met hen 
worden gevoerd (vincent.sagaert@law.kuleuven.be; dirk.scheers@telenet.be). 

Voor verdere vragen kunt u ook steeds bij één van hen terecht. 

Wilfried Rauws, Hoofdredacteur Rechtskundig Weekblad 
Vincent Sagaert en Dirk Scheers, Coördinatoren Rubriek Actualiteit