Auteursrichtlijnen

Met uitzondering van de actualiteitsbijdragen worden alle doctrinale bijdragen geanonimiseerd aan een double blind peer review onderworpen.

 

 • De teksten van artikelen, annotaties en kanttekeningen worden in elektronische versie (per e-mail) aan mevrouw Pascale Van Houtte (pascale.vanhoutte@rw.be) toegezonden.
 • De artikelen bevatten bovenaan een samenvatting van maximum 6 regels.
 • Getypt op anderhalve interlinie bedraagt een artikel in de regel niet meer dan 25 bladzijden, een annotatie niet meer dan 6 bladzijden, een kanttekening niet meer dan 8 bladzijden en een actualiteitsbijdrage niet meer dan één bladzijde (4500 karakters, spaties inbegrepen).
 • Als een bijdrage een onderverdeling heeft, is het raadzaam de volgende indeling te gebruiken. I (vet); A (vet), (cursief), a (cursief), telkens gevolgd door een opschrift.
 • In een artikel worden de voetnoten doorlopend genummerd en onderaan de bladzijde gezet. In een kanttekening en in een annotatie worden de verwijzingen naar wetgeving, rechtspraak en rechtsleer tussen haakjes geplaatst en in de tekst zelf opgenomen. Het aantal referenties wordt, ter wille van de leesbaarheid, best beperkt gehouden.
 • Kanttekeningen en annotaties krijgen een korte titel. Bij annotaties wordt de becommentarieerde rechterlijke uitspraak mee opgestuurd en voorzien van een koptekst met trefwoorden. Het is nuttig ook de te publiceren onderdelen van de beslissing aan te duiden. Vonnissen en arresten worden door de redactie geanonimiseerd.
 • Voor verwijzingen naar wetgeving, rechtspraak en rechtsleer worden de auteurs vriendelijk verzocht de richtlijnen te volgen die werden gepubliceerd in Juridische verwijzingen en afkortingen, Mechelen, Kluwer Rechtswetenschappen, vijfde uitgave.
 • Iedere ingezonden bijdrage wordt ter beoordeling voorgelegd aan de hoofdredacteur en wordt geanonimiseerd aan een double blind peer review onderworpen.
 • Binnen een redelijke termijn ontvangt de auteur per mail het beoordelingsrapport dat de beoordeling van beide peer reviewers op de bijdrage samenvat. Na levering van de aangepaste versie van de tekst ontvangt de auteur in principe binnen een termijn van twee weken bericht van de redactie of de aangepaste tekst al of niet is aanvaard ter publicatie. Eens de tekst aanvaard is ter publicatie, wordt de productie opgestart en zal de auteur een drukproef ter nazicht ontvangen.
 • Het aanbieden van een bijdrage aan de redactie van het Rechtskundig Weekblad impliceert de toestemming tot publicatie van die bijdrage, zowel in de papieren versie als in de elektronische vorm, in welke vorm ook. 

 

W. Rauws

Hoofdredacteur

Rechtskundig Weekblad

 

FORMAT RUBRIEK “ACTUALITEIT” RECHTSKUNDIG WEEKBLAD

De rubriek ‘Actualiteit’ bevat beschouwende en reflecterende bijdragen over actuele juridische onderwerpen of over onderwerpen die in 
de politieke, maatschappelijke of economische actualiteit staan en een juridische 
inslag hebben.

De rubriek biedt de mogelijkheid om snel op die actualiteit te kunnen inspelen.

In het licht van die doelstellingen gelden volgende richtlijnen voor zowel de redactie als de auteurs:

 • De bijdragen in deze rubriek mogen niet meer dan 4.500 karakters (d.i. maximum één bladzijde) bedragen.
 • De bijdragen in deze rubriek hoeven geen verwijzingen naar rechtspraak en doctrine te bevatten. De verwijzingen moeten tussen haakjes in de tekst zelf geplaatst worden.
 • De bijdragen in deze rubriek moeten in beginsel één week na het verzoek daartoe worden ingeleverd. In principe zal de bijdrage vijftien dagen nadien in het Rechtskundig Weekblad verschijnen. In de weken waarin er een wettelijke feestdag valt, bestaat de kans dat die publicatie met een week wordt vertraagd.
 • De bijdragen in deze rubriek worden niet aan ‘peer review’ onderworpen, maar worden wel door de coördinatoren en de hoofdredacteur op hun publiceerbaarheid beoordeeld.
 • De bijdragen in deze rubriek worden op de kaftbladzijde en in de inhoudsopgave vermeld.
 • De bijdragen in deze rubriek verschijnen vooraan in het RW-nummer, op de eerste bladzijde na de inhoudsopgave.

De coördinatoren van deze rubriek zijn Vincent Sagaert (gewoon hoogleraar KULeuven en lid van de redactie vanaf 1 september 2013) en Dirk Scheers (vrederechter achtste kanton Antwerpen en lector Artesis Plantijn Hogeschool). Alle correspondentie mag met hen worden gevoerd (vincent.sagaert@law.kuleuven.be; dirk.scheers@telenet.be).

Voor verdere vragen kunt u ook steeds bij één van hen terecht.

Wilfried Rauws, Hoofdredacteur Rechtskundig Weekblad 
Vincent Sagaert en Dirk Scheers, Coördinatoren Rubriek Actualiteit