Jaargang 86 nummer 32 van 08 april 2023

Artikelen

Te oud voor ouderschap? Analyse van de maximale leeftijd als toegangsbeperking in de context van medische hulp bij de voortplanting

L. Oplinus|p 1243

Rechtspraak

Hof van Cassatie 13 januari 2023

Consumentenkoop – Levering – Onderscheid tussen niet-conforme levering en vrijwaring voor verborgen gebreken – Toepasselijk regime na het verstrijken van de waarborgtermijn

p 1256
Hof van Cassatie 09 januari 2023

Overdracht van schuldvordering – Verweermiddelen – Schuldvernieuwing

p 1256
Hof van Cassatie 09 december 2022

Onteigening – Derdenverzet – Begunstigde van een verkoopbelofte

met conclusie van eerste advocaat-generaal - R. Mortier| p 1256
Hof van Cassatie 25 november 2022

Belastingen – Algemeen beginsel van behoorlijk bestuur – Recht op rechtszekerheid

p 1257
Hof van Cassatie 03 februari 2022

Erfdienstbaarheid – Recht van uitweg – Relatieve ingeslotenheid – Eenheid van gebruik

met noot van - V. Janssen| p 1258
Hof van Cassatie 15 juni 2021

Oplichting – Listige kunstgrepen – Misleidende middelen die bestaan in of gepaard gaan met uitwendige handelingen – Leugenachtig in het vooruitzicht stellen van een huwelijk of een affectieve relatie

met noot| p 1264
Hof van Cassatie 27 april 2021

Straftoemeting – Samenloop – Eendaadse samenloop – Pluraliteit van misdrijfomschrijvingen – Identiteit van het feit – Vaststelling door de rechter – Wettigheidscontrole

met noot| p 1265
Raad van State 29 september 2022

Beroep tot nietigverklaring – Justitie – Aanwijzing mandaat voorzitter ondernemingsrechtbank – Benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie – 1. Geen tegensprekelijk debat over schriftelijke opmerkingen kandidaat bij over hem verleende adviezen noch over de toelaatbaarheid van stukken – Geen verplichting om op voorhand de te stellen vragen mee te delen met het oog op voorbereiding – 2. Adviezen – Vereiste van adviezen van twee korpschefs – 3. Assessment – Toegelaten meetinstrument voor benoemings- en aanwijzingscommissie

met noot| p 1265
Hof van Beroep Antwerpen 12 december 2022

Overeenkomst – Tussen een kunstenaar en een galeriehouder – Kwalificatie – Koop of lastgeving

p 1266
Hof van Beroep Brussel 07 januari 2020

1. Overeenkomst – Hernieuwing – Draagwijdte – 2. Bevoegdheid en aanleg – Territoriale bevoegdheid – Internationale rechtsmacht – Geen zuivere potestatieve voorwaarde – Geen rechtsmisbruik

p 1269
Arbeidshof Brussel 18 oktober 2019

1. Lastgeving – Afwezigheid van vertegenwoordigingsbevoegdheid – Lasthebber van werkgever – Ontslag in naam en voor rekening van werkgever – Onbevoegdheid – Werknemer die geen overlegging van volmacht eist – Gevolg – Bekrachtiging – Terugwerkende kracht – 2. Welzijn op het werk – Veiligheid en gezondheid van de arbeid – Pesterijen op het werk – Ontslag – Negatieve evaluaties – Ontslagmacht – Vordering tot staking – Opleggen van maatregelen

met noot| p 1271
Burgerlijke Rechtbank 08 november 2022

Koop – Onroerend Goed – Verborgen gebreken – Ontbinding – Schadevergoeding

p 1275

Kanttekeningen

Zo simpel als het recht

F. Judo

Wetgeving in kort bestek

  • Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen – Bestrijding van discriminatie p 1278
  • Rechterlijke organisatie p 1278
  • Secundair onderwijs – Nederlandstalig basisonderwijs – Voortraject – Voorrangsgroepen – Codex Secundair Onderwijs p 1278
  • Economie – Basisbankdienst voor ondernemingen p 1278
  • Immobilisering van een voertuig – Beroepsmogelijkheid – Politie over het wegverkeer p 1279
  • Bestuurlijke transactie – Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid p 1279
  • Radioactieve stoffen – Beheer van bodems p 1279
  • Europees burgerinitiatief p 1279