Jaargang 81 nummer 16 van 16 december 2017

Artikelen

Gedrag versus gebrek van een zaak: over schade door brand, een klapband of een vallende lichtreclame

M. Kruithof|p 603

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 30 maart 2017

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Verlies van een kans – Vergoedbaarheid – Verlies van kans op herstel van de arbeidsongeschiktheid – 2. Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Verlies van een kans – Vergoedbaarheid – Verlies van kans op herstel van de arbeidsongeschiktheid

met noot| p 617
Hof van Cassatie 12 oktober 2017

1. Burgerlijke rechtspleging – Nietigheid – Nodeloze kosten – Ten laste van de ministeriële ambtenaar die ze heeft veroorzaakt en niet ten laste van een partij – 2. Gerechtskosten – Verwijzing – In het ongelijk gestelde partij – Uitzondering – Bijzondere wetten – Artt. 1382-1383 BW – 3. Invordering van onbetwiste geldschulden – Keuze voor gewone gerechtelijke procedure – Op zichzelf geen fout noch rechtsmisbruik

met noot van - P. Gillaerts| p 617
Hof van Cassatie 27 januari 2017

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Al dan niet in geld waardeerbare vordering – Beoordeling – Uitgangspunt – Vordering

p 623
Hof van Cassatie 13 januari 2017

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Openbaar ministerie – Veroordeling – Belgische Staat

met noot| p 624
Hof van Cassatie 07 oktober 2016

Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Gebrekkige zaak – Gebrek – Brand

met conclusie van advocaat-generaal - A. Van Ingelgem| p 624
Hof van Cassatie 23 juni 2016

Wetten, decreten en besluiten – Hiërarchie der rechtsbronnen – Internationaalrechtelijke norm die rechtstreekse gevolgen heeft in de interne rechtsorde – Voorrang op daarmee strijdige internrechtelijke rechtsnorm – Art. 23.1 Brussel I-Verordening – Voorrang op art. 4, eerste lid Alleenverkoopwet

p 625
Hof van Cassatie 06 mei 2016

Burgerlijke rechtspleging – Taak van de rechter – Beslechting van het geschil volgens de daarop van toepassing zijnde rechtsregels – Verzekering – Motorrijtuigen – Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker – Art. 29bis WAM-wet

p 625
Raad van State 27 juni 2017

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Ontvankelijkheid – Mandaat ad litem – Vermoeden dat wettelijk bevoegd orgaan binnen de voorgeschreven termijn annulatieberoep heeft ingediend – Weerlegbaar vermoeden – Bewijsvoering met alle mogelijke middelen van recht

p 626
Hof van Beroep Gent 24 april 2017

1. Algemene rechtsbeginselen – Recht van verdediging – Autonomie van de procespartijen – Partijen niet gelegenheid gekregen om hun standpunt toe te lichten over het al of niet volgen van de procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden – 2. Gerechtskosten – Verwijzing – Miskenning van beschikkingsbeginsel door eerste rechter aanleiding voor hoger beroep – Gevolg – Omslaan van rechtsplegingsvergoeding

met noot| p 626
Hof van Beroep Gent 24 april 2017

Invordering van onbetwiste geldschulden – Mogelijkheid maar geen verplichting voor schuldeiser

met noot| p 628
Hof van Beroep Gent 24 maart 2017

Invordering van onbetwiste geldschulden – Keuze voor gemeenrechtelijke procedure in rechte – Belang – Gevolg – Gerechtskosten

p 630
Arrondissementsrechtbank Oost-Vlaanderen 20 februari 2017

Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Rechtbank van koophandel – Begrip ondernemer – Verkoop van dieren op markten

p 631
Rechtbank van Koophandel Gent, afd. Kortrijk 31 oktober 2016

Overeenkomst – a) Bedrog – Incidenteel bedrog – Verkoop van aandelen – Verkoper die aan de overeenkomst een lijst van klanten toevoegt die niet met de werkelijkheid overeenstemt – b) Precontractuele aansprakelijkheid – Meedelen van onnauwkeurige, leugenachtige of misleidende informatie – Foutief karakter – Voorwaarde – c) Precontractuele verhoudingen – Precontractuele informatieverplichting – Omvang – d) Intuitu firmae – Voorwaarde

p 632
Vredegerecht 22 december 2015

Verjaring – Verkrijgende verjaring – Voorwaarde – Bezit als eigenaar – Daden van louter vermogen of eenvoudig gedogen – Bezetting ter bede – Gevolg

p 635

Kanttekeningen

De prenatale erkenning vanaf de verwekking en de invloed ervan op het juridisch statuut van ongeboren menselijk leven

C. De Mulder