Jaargang 85 nummer 15 van 11 december 2021

Artikelen

Wat brengt het verbintenissenrecht ons in de toekomst? Enkele kritische beschouwingen bij de wetsvoorstellen van 24 februari 2021 tot invoering van Boek 1 en Boek 5 in het BW

B. Weyts|p 571

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 15 juli 2021

1. Openbaar ambt – Personeelsstatuut – Privéleven – Moraliteitsonderzoek – 2. Collectieve arbeidsconflicten – Staking – Rechten van de mens – Rechtspositie gedetineerde

met noot| p 581
Grondwettelijk Hof 14 mei 2020

Collectieve arbeidsconflicten – Staking – Rechten van de mens – Standstillbeginsel – Stakingsaanzegging – Spoorwegen – Personenvervoer – Minimale dienstverlening – Beschikbaar personeel – Niet deelnemen aan de staking – Vrijwilligheid – Voorafgaande meldingsplicht – Tuchtsancties – Blokkade

met noot| p 581
Hof van Cassatie 06 september 2021

Geneeskunde – Arts – Code van geneeskundige plichtenleer – Absolute nietigheid – Waardigheid – Patiëntenrechten – Overeenkomst – Ereloonverdeling – Forfaitaire gebruiksvergoeding – Redelijke verhouding tegenprestatie

p 582
Hof van Cassatie 07 mei 2021

Cassatie – Burgerlijke zaken – Omvang van cassatie – Niet onderscheiden dispo

p 582
Hof van Cassatie 22 maart 2021

Burgerlijke rechtspleging – Mededeling van stukken – Neerlegging ter griffie

p 583
Hof van Cassatie 05 maart 2021

Burgerlijke rechtspleging – Vordering in rechte – Schorsing van de rechtspleging – Hangende strafvordering – Verantwoording – Gezag van gewijsde van de strafrechtelijke beslissing – Voorwaarden – Gevaar voor tegenstrijdigheid – Niet noodzakelijk dezelfde partijenconstellatie

p 583
Hof van Cassatie 30 oktober 2020

Burgerlijke rechtspleging – Taak van de rechter – Toepassing van het recht op de feiten – Recht van verdediging

met noot| p 583
Hof van Cassatie 06 oktober 2020

1. Bewijs – Strafzaken – Proces-verbaal – Bijzondere bewijswaarde – Materiële vergissing – Vaststelling door de rechter – 2. Onderzoek in strafzaken – Verhoor – Dialoog tussen de politie en de bestuurder n.a.v. een ademtest of ademanalyse – Antwoord bestuurder op summiere vragen van de politie – 3. Vonnissen en arresten – a) Vermeldingen – Onmogelijkheid van de rechter om het vonnis te ondertekenen – b) Uitspraak – Wettige verhindering van de kamervoorzitter om het vonnis uit te spreken – Aanwijzing andere rechter door de voorzitter van het gerecht – Vervanging kamervoorzitter in de onmogelijkheid om het vonnis te ondertekenen – c) Ondertekening – Vonnis collegiale kamer door slechts één van de rechters ondertekend – Wettigheid – Voorwaarden

met noot| p 584
Hof van Cassatie 18 juni 2020

Pacht – Pachtoverdracht – Aan landbouwvennootschap waarin hijzelf of zijn afstamming beherend vennoot is – Niet toelaatbaar

p 584
Hof van Cassatie 09 juni 2020

1. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Grievenformulier – Nauwkeurige bepaling van de grieven – Niet aankruisen van een rubriek in het grievenformulier – Gevolgen – 2. Strafvordering – Conclusies – Door de rechter bepaalde conclusietermijnen – Procespartij die een conclusietermijn laat verstrijken – Recht om gebruik te maken van een navolgende of laatste conclusietermijn

met noot| p 585
Raad van State 17 mei 2021

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Rechtsmacht – Niet-recurrente voordelen – Paritair comité – Oordeel over haalbaarheid doelstellingen – Bevoegdheid toegekend door de wet aan het paritair comité – Geen toepassing van een cao – Raad van State met rechtsmacht

met noot| p 585
Arbeidshof Gent, afd. Gent 12 februari 2021

Arbeidsovereenkomst – Opzeggingsvergoeding – Bestanddelen – Bonus – Outplacement – In mindering te brengen bedrag – Verjaring

p 586
Arbeidshof Gent, afd. Gent 08 januari 2021

1. Arbeidsovereenkomst – Ontslag – Misbruik van recht – 2. Onverschuldigde betaling – Schijnmandaat

met noot| p 589
Arbeidshof Brussel 14 februari 2020

Veiligheid en gezondheid van de arbeid – Pesterijen op het werk

p 593
Hof van Beroep Gent 08 oktober 2019

Beslag en executie – Beslag op onroerend goed – Gevolgen – Onroerendmaking – Verzet op huurgelden – Verklaring van derde-beslagene

met noot van - C. Haspeslagh| p 593
Ondernemingsrechtbank Gent, afd. Kortrijk 02 december 2020

Verzekering – Brandverzekering – Eenvoudige risico’s – Natuurramp – Inkrimping of uitzetting van kleilagen – Droogte – Grondverzakkingen en verschuiven van muren van woningen – Artikel 124, § 1, d) W.Verz. – Begrip aardverschuiving of grondverzakking – Begrip beweging van een belangrijke massa – Oorzakelijk verband met een natuurlijk fenomeen – Voorbestemdheid van de aangetaste zaak

p 601
Politierechtbank West-Vlaanderen 18 juni 2021

Wegverkeer – Vaststelling van overtreding – Houder van de kentekenplaat die bewijst dat hij niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten – Verplichting om binnen een termijn van vijftien dagen de identiteit van de onmiskenbare bestuurder kenbaar te maken – Beoordeling door de rechter

met noot| p 606

Wetgeving in kort bestek

  • Vervoer van gasachtige producten en andere d.m.v. leidingen – Organisatie van de elektriciteitsmarkt p 608
  • Code 2021 – Antidopingdecreet p 608
  • Wonen p 608
  • Corona p 608