Jaargang 80 nummer 42 van 17 juni 2017

Artikelen

De juridische bijstand in transitie. Van staatshervorming tot modernisering: nieuwe wegen in de toegang tot het (ge)recht?

S. Gibens, B. Hubeau|p 1642

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 22 december 2016

1. Grondwet - Gelijkheid en niet-discriminatie - Bevoegdheid en aanleg - Materiële bevoegdheid - Vrederechter - Wijziging bedrag van de aanleg - Onmiddellijke toepassing - 2. Bevoegdheid en aanleg - Materiële bevoegdheid - Vrederechter - Wijziging bedrag van de aanleg - Onmiddellijke toepassing - Geen recht op dubbele aanleg

p 1658
Hof van Cassatie 17 maart 2016

Burgerlijke rechtspleging - Taak van de rechter - Recht toepassen op de feiten - Niet-aangevoerde rechtsgronden die zich ingevolge de in het bijzonder aangevoerde feiten onmiskenbaar opdringen - Wetsbepalingen van openbare orde

p 1658
Hof van Cassatie 24 november 2015

Belangenneming - Aanvaarden van enig belang door een persoon die een openbaar ambt uitoefent in verrichtingen waarover hij geheel of ten dele het beheer of het toezicht had - Voorbereidingshandelingen - Hoofdgriffier die handelingen stelt tot voorbereiding van een beschikking waarbij haar echtgenoot wordt aangesteld tot voorlopig bewindvoerder

met noot| p 1658
Hof van Cassatie 23 oktober 2015

Onrechtmatige daad - Schade en schadeloosstelling - Verlies van een kans - Schadevergoeding - Toekenning van het voordeel dat de verloren kans had opgeleverd indien ze zich had gerealiseerd - Onwettig

p 1660
Hof van Cassatie 30 januari 2015

Rechtsmiddelen - Burgerlijke zaken - Derdenverzet - Ontvankelijkheid - Belang

met noot van - J. Van Doninck| p 1660
Raad van State 21 maart 2017

Raad van State - Rechtspleging - Kosten - Inning - Toegang tot de rechter - Rolrecht - Belasting - Geen vergoeding voor diensten - Rolrecht geen buitensporig karakter - Art. 23 Gw. - Collectieve verzoekschriften

p 1661
Hof van Beroep Gent 18 januari 2016

Arbitrage - Rechtspleging - Valsheidsprocedure - Recht van verdediging - Bewijs - Nietigheid - Ontvankelijkheid

p 1661
Hof van Beroep Antwerpen 29 april 2015

1. Vonnissen en arresten - Handtekening - Regularisatie - Miskenning van de procedure - Gevolg - Nietigverklaring van het beroepen vonnis - Taak van de appelrechter - 2. Bevoegdheid en aanleg - Territoriale bevoegdheid - Afstamming - Rechter van de woonplaats van het kind - Openbare orde - 3. Taalgebruik - Gerechtszaken - Vonnissen en arresten afstamming - Beschikking tot aanwijzing van een voogd ad hoc - Geen akte van de navolgende rechtspleging - Gevolg - 4. Afstamming - Gerechtelijke vaststelling - Bewijs - Onderzoeksmaatregel - Opportuniteit - Beoordelingsbevoegdheid van de rechter

p 1662
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Dendermonde 26 juli 2016

1. Burgerlijke rechtspleging - Tergend en roekeloos geding - Begrip - Bewijs van bijzondere intentie - 2. Gerechtskosten - Rechtsplegingsvergoeding - Bedrag - Verhoging - Kennelijk en onredelijk karakter van de situatie - Begrip

p 1666
Nederlandstalige Rechtbank Brussel 19 april 2016

Burgerlijke rechtspleging - Instaatstelling van de zaak - Syntheseconclusie - Onderscheid tussen middelen en argumenten en stukken tot staving - Verzoek tot nieuwe conclusietermijn wegens nieuw en ter zake dienend stuk of feit

met noot| p 1667
Vredegerecht Gent 09 mei 2016

Rechtsbijstand - Beslissing van het bureau voor juridische bijstand - Draagwijdte - Vermoeden van ontoereikendheid van de inkomsten - Beoordelingsvrijheid van de rechter

p 1667
Politierechtbank Brugge 04 december 2013

Verzekering - Regresvordering van de verzekeraar - Regresvordering op grond van art. 25, 3° b van de modelpolis - Persoonlijke aansprakelijkheid werknemer - Besturen van tractor zonder het vereiste rijbewijs - Veroorzaken van ongeval met lichamelijk letsel - Uitsluitend strafrechtelijke verantwoordelijkheid van werknemer - Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van werkgever als aansteller - Weerslag op regresvordering van burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeraar

met noot van - Ch. Henskens| p 1668
Hof van Justitie 14 december 2016

Europese Unie - Vrij verkeer van personen - Gelijke behandeling - Verordening (EU) nr. 492/20011 - Meeneembaarheid van studiefinanciering voor hoger onderwijs - Voorwaarde voor de niet in de betrokken lidstaat wonende studenten dat zij kinderen zijn van werknemers die in deze lidstaat in loondienst of als zelfstandige hebben gewerkt gedurende een ononderbroken periode van ten minste vijf jaar - Indirecte discriminatie - Rechtvaardiging - Verhogen van het aantal ingezetenen met een diploma van hoger onderwijs als legitieme doelstelling - Geschiktheid - Evenredigheid

door - F. Gremmelprez| p 1675
Hof van Justitie 04 juni 2015

Europese Unie - Vrij verkeer van personen - Immigratie - Richtlijn 2003/109/EG betreffende de status van langdurig ingezeten derdelanders - Inburgeringsplicht - Integratievoorwaarden en integratiemaatregelen - Individuele beoordeling

door - P. Devisscher| p 1676
Hof van Justitie 14 april 2015

Europese Unie - Rechtsbescherming - Directe beroepen - Beroep tot nietigverklaring - Macrofinanciële bijstand aan derde landen - Besluit van Commissie om een voorstel voor een kaderverordening in te trekken - Beginsel van toebedeling van bevoegdheden - Beginsel van institutioneel evenwicht - Beginsel van loyale samenwerking - Motiveringsplicht

door - Th. Verellen| p 1677