Jaargang 81 nummer 31 van 31 maart 2018

Artikelen

België (opnieuw) in zijn blootje gezet door het Europees Antifoltercomité. Over het gebrek aan een minimale dienstverlening in het Belgische gevangeniswezen en de onmenselijke en vernederende behandeling van gedetineerden

L. Claes|p 1202

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 30 november 2017

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Geneesheer – Ziekenhuis – Medisch ongeval zonder aansprakelijkheid – Abnormale schade – Slachtoffers zonder beroepsactiviteit – 2. Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Geneesheer – Ziekenhuis – Medisch ongeval zonder aansprakelijkheid – Abnormale schade – Slachtoffers zonder beroepsactiviteit

met noot| p 1215
Hof van Cassatie 07 maart 2017

Voorlopige hechtenis – Borgsom – Niet-verschijning van de veroordeelde bij de tenuitvoerlegging van het vonnis – a) Kennisgeving door de bevoegde overheid om zich aan te bieden bij een aangeduide dienst – b) Verschoonbaarheid van de veroordeelde – Beoordeling door de rechter – Verschoonbaarheid die wordt afgeleid uit het feit dat de veroordeelde zich heeft aangeboden om zijn straf te ondergaan nadat hij werd gedagvaard tot vervallenverklaring van de borgsom

met noot| p 1215
Hof van Cassatie 27 januari 2017

Internering – Kamer voor de bescherming van de maatschappij – Bevoegdheid – Vordering op grond van een eventueel in gebreke blijven van de Belgische Staat – Onbevoegdheid van de kamer voor de bescherming van de maatschappij

met noot| p 1216
Hof van Cassatie 26 januari 2017

Burgerlijke rechtspleging – Hoedanigheid – Ontvankelijkheid – Partij die beweert houder te zijn van een subjectief recht – Onderzoek naar bestaan en draagwijdte van het subjectief recht – Gegrondheid

p 1216
Hof van Cassatie 13 januari 2017

Zeerecht – Wrakkenwet – Bevoegdheid van overheid om eigenaar of bevrachter van een gezonken vaartuig te verplichten dit vaartuig vlot te brengen en te verwijderen – Uitzondering – Aansprakelijkheidsbeperking van eigenaar van zeeschip in overeenstemming met art. 18 Wrakkenwet

met noot| p 1217
Hof van Cassatie 03 november 2016

1. Echtscheiding – Onderhoudsuitkering na echtscheiding – Bepaling bedrag uitkering – Aanzienlijke terugval van de economische situatie – Levensstandaard van tijdens het huwelijk – 2. Alimentatie – Ouders tegenover kind – Buitengewone kosten – Forfaitair bedrag

met noot| p 1217
Hof van Cassatie 17 oktober 2017

1. Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Begrip schade – Aantasting van belang of verlies van geoorloofd voordeel – Vereiste dat het slachtoffer van een onrechtmatige daad zich nadien in een minder gunstige positie bevindt – Vergelijking tussen een met een handicap geboren persoon en een niet-bestaande persoon – 2. Abortus – Voorwaarden waaronder een abortus waarmee een vrouw heeft ingestemd, geen misdrijf vormt – Draagwijdte van art. 350, tweede lid, 4° Sv.

p 1217
Hof van Cassatie 19 mei 2016

Architect – Taak – Toezicht – a) Toepassingsgebied – Handelingen waarvoor de medewerking van een architect of een stedenbouwkundige vergunning vereist is – b) Naleving van EPB-eisen – Omvang en draagwijdte

p 1218
Hof van Cassatie 17 maart 2016

Koop – Consumentenkoop – Vermoeden van gebrek aan overeenstemming – Toepassingsgebied – Dieren

met noot| p 1218
Raad van State 05 oktober 2017

Ouderlijk gezag – Gezag over persoon van minderjarige – Wetsbepalingen van openbare orde – Geen afwijking bij schoolreglement mogelijk – Instellen van intern beroep bij beroepscommissie van school – Vertegenwoordiging door één ouder

p 1219
Hof van Beroep Gent 04 januari 2018

Afstamming – Erkenning – Leugenachtige vaderlijke erkenning – Toestemming door de moeder – Betwisting – Wilsgebrek – Dwaling

p 1219
Hof van Beroep Brussel 16 mei 2017

1. Internationaal privaatrecht – Openbare orde – Afstamming – Vaststelling vaderschap – 2. Afstamming – Erkenning – Weigering toestemming moeder – Rechterlijke toetsing van belang van het kind – Volledige toetsing – Negatieve invulling belang van het kind

p 1220
Hof van Beroep Gent 19 mei 2016

Huwelijk – Schijnhuwelijk – Nietigverklaring – Intentie niet gericht op duurzame levensgemeenschap – Intentie gericht op verblijfsrechtelijk voordeel – Bewijs – «Moeilijk» of «slecht» huwelijk versus schijnhuwelijk

p 1223
Rechtbank van Koophandel Gent, afd. Dendermonde 20 februari 2017

Faillissement – Lopende overeenkomsten – Koopovereenkomst onroerend goed – Bijzondere voorwaarden voor wederverkoop onroerend goed – (Niet-)tegenwerpelijkheid

met noot van - S. Baeyens| p 1226
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen 12 oktober 2015

Verzekering – Motorrijtuigen – Geen identificatie van aansprakelijke dader – Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Art. 19bis-13, § 3 WAM – Aan Koning verleende bevoegdheid om vergoedingsverplichting van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds te beperken tot de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels – Uitzondering – Tijdelijke invaliditeit van minstens één maand – Draagwijdte – Volledige tijdelijke invaliditeit

p 1232
Vredegerecht Westerlo 19 oktober 2015

Bewind – Buitengerechtelijke bescherming – a) Lastgeving – Wilsonbekwaamheid lastgever – Vervanging door rechterlijke beschermingsmaatregel – b) Bewindvoerder – Verklaring van voorkeur – Afwijking wegens ernstige redenen

p 1234
Hof van Justitie 21 september 2017

Europese Unie – Intellectuele eigendom – Modellenrecht – Nieuwheid – Eigen karakter – Beschermingsomvang – Terbeschikkingstelling van het publiek – Bewijslast en bewijsvoering

door - H. Vanhees| p 1236
Hof van Justitie 16 mei 2017

Europese Unie – Extern optreden van de Europese Unie – Advies krachtens art. 218, elfde lid VWEU – Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore

door - T. Verellen| p 1238