Jaargang 83 nummer 15 van 14 december 2019

Artikelen

De wetgever en de onmiddellijke aanhouding: steekvlamwetgeving met een cynisch randje

S. Van Overbeke|p 562

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) (deel 2)

H. Braeckmans, R. Houben|p 563

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 28 mei 2019

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Huwelijksvermogensrecht – Borgstelling door een van de echtgenoten – Vordering tot nietigverklaring – Niet van toepassing op samenwonenden – 2. Huwelijksvermogensrecht – Borgstelling door een van de echtgenoten – Vordering tot nietigverklaring – Niet van toepassing op samenwonenden

p 579
Hof van Cassatie 20 november 2018

Onrechtmatige daad – Oorzakelijk verband – Gedeelde aansprakelijkheid – Misdrijf – Dader die gedeelde aansprakelijkheid vordert wegens eigen fout van benadeelde – Door dader te leveren bewijs van oorzakelijk verband – Door rechter in aanmerking te nemen feiten en omstandigheden

p 579
Hof van Cassatie 05 oktober 2018

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Zaakschade – Schadeloosstelling – Vervangingswaarde van de vernielde zaak – Zaak behorende tot het openbare domein – Geen onderscheid

met noot| p 579
Hof van Cassatie 16 maart 2018

Lastgeving – Aansprakelijkheid lasthebber – Makelaar – Contractuele informatie- en adviesplicht – Niet-nakoming – Arrest dat bestaan van buitencontractuele fout van makelaar aanneemt – Onwettig

met noot| p 580
Hof van Cassatie 30 maart 2017

Verjaring – Buitencontractuele aansprakelijkheid – Aanvangspunt – Tijdstip waarop de benadeelde over de gegevens beschikt om de eventueel aansprakelijke persoon te identificeren

met noot| p 580
Raad van State 06 maart 2018

Tuchtrecht – Tuchtstraffen – Militair – Rechtspositionele tucht – Non bis in idem – Artt. 6 en 7 EVRM en art. 4, eerste lid Protocol nr. 7 – Beoordeling volgens «Engel»-criteria

met noot van - R. Gerits| p 580
Hof van Beroep Gent 31 mei 2018

Testament – Erfenisbejaging – Art. 909 BW – Rechtsonbekwaamheid om giften te ontvangen – Toepassingsgebied – Thuisverpleging

p 585
Hof van Beroep Gent 18 mei 2017

Feitelijke samenwoning – Bijdrage in de lasten van de samenwoning – Concretisering door middel van een samenwoningsovereenkomst – Bijdrage in natura – Recuperatie

p 587
Hof van Beroep Gent 30 maart 2017

Huwelijksvermogensrecht – a) Ontbinding van huwelijk door echtscheiding – Refertedatum – Correctiemechanisme – Toepassingsgebied – Zuivere scheiding van goederen – b) Scheiding van goederen – Vereffeningsbeding – Uitwerking – Tot de refertedatum – c) Vereffening – Verdeling – Gevolg – Bewijslast – Vermoeden – Weerlegging – Geschreven rekeningen

p 590
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 28 mei 2018

1. Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Foutbegrip – Zorgvuldigheidsnorm – Zonder geldige reden schade-eis laten aanslepen – Gevolg – Geen mogelijkheid om aangroei van interesten te verhalen op de aansprakelijke – 2. Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Compensatoire interest – Begrip – Interestvoet – Door rechter in concreto te bepalen

p 594
Politierechtbank West-Vlaanderen 11 maart 2019

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Morele schade – Morele schade van jonge vrouw wegens overlijden van haar vader bij een ongeval – Beoordeling in concreto – Geen toepassing van Indicatieve Tabel maar vergoeding op basis van kapitalisatiemethode

met noot| p 596

Wetgeving in kort bestek

 • Administratieve akten – Vermeldingen – Weduwnaar/weduwe – Uit de echt gescheiden p 598
 • Toegang tot huisvesting – Discriminatie – Brusselse Huisvestingscode p 598
 • Stedenbouwkundig attest – Verkavelingsvergunning – Stedenbouwkundige vergunning – Procedure volgend op de schorsing – Beroepen bij de regering p 598
 • Inschrijvingsrecht – Onderwijs – Codificatie – Codex Secundair Onderwijs – Basisonderwijs p 598
 • Belgisch Scheepvaartwetboek p 598
 • Bestuursdocumenten – Vernietigen – Bewaren – Beheren p 598
 • Gemeentewegen p 599
 • Aanwezigheid van kinderen jonger dan zestien jaar – Rookverbod in gesloten personenvoertuigen – Tabaksrook – Bescherming van werknemers – Rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek – Verkoop van tabak en soortgelijke producten aan minderjar p 599
 • Codex Overheidsfinanciën p 599
 • Voor de verenigingen en stichtingen geldende recht – Leesbaarheid p 599
 • Reisdocumenten – Paspoorten – Persoonsgegevens – Geautomatiseerde verwerkingen p 599
 • Vreemdelingen – Hooggekwalificeerde baan – Europese blauwe kaart p 599
 • Wetboek van Strafvordering – Politie over het wegverkeer p 600
 • Verworven competenties – Erkenning p 600
 • Woningkwaliteitsbewaking p 600