Jaargang 83 nummer 39 van 30 mei 2020

Artikelen

De bestraffing van personen die een vrouw willen belemmeren een abortus te ondergaan: de Belgische situatie

P. Garré|p 1522

De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap getoetst aan de Grondwet

I. Boone|p 1523

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 28 november 2019

Grondwet – Gelijkheid en non-discriminatie – Afstamming – Vaderschap – Vaststelling – Eerbiediging privé- en gezinsleven – Belang van het kind – Vordering ingesteld door de moeder tegen de biologische vader – Verzet

met noot| p 1532
Grondwettelijk Hof 07 februari 2019

1. Grondwet – Gelijkheid en non-discriminatie – Afstamming – Vaderschap – Vaststelling – Eerbiediging privé- en gezinsleven – Medisch begeleide voortplanting – Wensouderschap – 2. Afstamming – Vaderschap – Vaststelling – Medisch begeleide voortplanting – Wensouderschap

met noot| p 1532
Hof van Cassatie 16 januari 2020

Wet Continuïteit Ondernemingen – Buitengewone schuldvordering in de opschorting – Schuldvordering gewaarborgd door een pandrecht – Pand op alle bestaande en toekomstige schuldvorderingen van de schuldenaar

met noot| p 1532
Hof van Cassatie 16 januari 2020

Retentierecht – Tegenwerpelijkheid – Faillissement – Niet afhankelijk van aangifte van schuldvordering

met noot| p 1533
Hof van Cassatie 14 november 2019

Handelstussenpersonen – Agentuur – Beëindiging – Zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn – Vereiste dat het feit dat ter rechtvaardiging van de beëindiging wordt ingeroepen nog geen zeven werkdagen bekend is aan de partij die er zich op beroept – Draagwijdte – Voldoende zekerheid voor de partij die er zich op beroept om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen

met noot| p 1533
Hof van Cassatie 09 september 2019

Handelshuur – Beëindiging – Voortijdige beëindiging door de huurder bij het verstrijken van iedere driejarige huurperiode – Van dwingend recht ten voordele van huurder – Beding dat voorziet in het verlies van een contractueel bedongen voordeel als de huurder gebruik maakt van de mogelijkheid tot vroegtijdige beëindiging – Nietig

met noot| p 1533
Hof van Cassatie 09 september 2019

1. Rechten van de mens – Vrijheid van handel en nijverheid – Van openbare orde – Onredelijke beperking naar voorwerp, territorium of duur – Ongeoorloofd – Gevolg – Nietigheid – 2. Overeenkomst – Nietigheid – Gedeeltelijke nietigheid – Voorwaarden – Geen wijziging van het voorwerp van de vordering

met noot| p 1534
Hof van Cassatie 28 juni 2019

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Overdracht van schuldvordering – Hoger beroep door schuldenaar – Betekening door overdrager – Beroepstermijn

met noot van - C. Van Severen| p 1534
Raad van State 15 januari 2020

Administratieve rechtshandeling – Onregelmatige administratieve rechtshandeling die rechten doet ontstaan – Intrekking – Voorwaarden – Rechtszekerheidsbeginsel

p 1538
Hof van Beroep Gent 27 september 2018

Vereffening en verdeling – Uitonverdeeldheidtreding – Aannemelijkheid van de onverdeeldheid – Hulp en bijstand van de ene partner bij de uitbouw en de uitbating van de ondernemingen van de andere partner

p 1538
Hof van Beroep Antwerpen 02 mei 2018

Huwelijksvermogensrecht – Scheiding van goederen – Inkoop van aandeel – Controle door de familierechter – Geen vermomde schenking

p 1540
Hof van Beroep Gent 17 november 2016

Mede-eigendom – Onverdeeldheid – Uitonverdeeldheidtreding – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Bevel tot vereffening-verdeling op vordering van een deelgenoot – Benaarstiging van de notariële werkzaamheden door een andere deelgenoot

p 1541
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 05 november 2018

1. Wetboek van Economisch Recht – Toepassingsgebied – Sociale huisvestigingsmaatschappijen – 2. Marktpraktijken – Bezwarende bedingen – Toepassingsgebied – Sociale huur – Schadebeding – Controle op evenredigheid met de wanprestatie

p 1545
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afd. Tongeren 20 februari 2019

Koop – Levering – Niet-conforme levering – Vordering op grond van schending van de leveringsplicht en niet op grond van vrijwaring voor verborgen gebreken noch op grond van dwaling – Niet-toepasselijkheid van de korte termijn bedoeld in art. 1648 BW – Gemeenrechtelijke verjaringstermijn van tien jaar

p 1547
Vredegerecht Antwerpen 10 januari 2019

Handelshuur – Uitzettingsvergoeding – Na vervreemding van het verhuurde goed – Tijdstip van ontstaan van het recht – Tijdstip waarop de opzegging van de huurder ter kennis werd gebracht – Tijdstip van opeisbaarheid van het recht op de uitzettingsvergoeding – Verstrijken van de huurovereenkomst – Retentierecht van de huurder bij niet-betaling van de uitzettingsvergoeding op dat ogenblik

p 1550

Kanttekeningen

Vennootschapsrechtelijke bedenkingen bij de B2B-Wet van 4 april 2019

S. Christiaens

Wetgeving in kort bestek

  • Geneesmiddelen – Tekorten p 1558
  • Vreemdelingen – Veilige landen van herkomst p 1558
  • Provinciegouverneurs – Adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant – Procedure tot benoeming p 1558
  • Onverenigbaarheden – Ontzeggingen – Uittredingsvergoeding – Ministers – Ministers van Staat – Leden van de wetgevende kamers p 1558
  • Wetboek van Strafvordering – Polygraaf p 1558
  • Wetboek van strafvordering – Una via p 1559
  • Meemoederschap – Vaderschap – Discriminatieverbod – Discriminatie tussen vrouwen en mannen p 1559
  • Bescherming tegen natuurverschijnselen – Bestaande reactoren – Kerninstallaties – Veiligheidsvoorschriften p 1559