Jaargang 84 nummer 1 van 05 september 2020

Artikelen

Collectieve schuldenregeling in coronatijden – Tijdelijke overmacht en de schorsing van de aanzuiveringsregeling

J. Van Campenhout|p 2

Begin van bewijs of buitengerechtelijke bekentenis? Poging tot afbakening van twee bewijsmiddelen

S. Declercq|p 3

Rechtspraak

Hof van Cassatie 12 maart 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Registratierechten – Veroordelingsrecht – Vrijstelling – 2. Registratierechten – Veroordelingsrecht – Vrijstelling

met noot| p 15
Hof van Cassatie 09 januari 2020

1. Vonnissen en arresten – Uitputting van rechtsmacht – Draagwijdte – 2. Gewijsde (rechterlijk) – Burgerlijke zaken – Draagwijdte

met noot van - S. Mosselmans| p 15
Hof van Cassatie 21 november 2019

Betekening en kennisgeving – Betekening – Betekening aan het openbaar ministerie – Voorwaarden – Taak van de rechter

met noot| p 16
Hof van Cassatie 21 november 2019

Burgerlijke rechtspleging – Taak van de rechter – Kwalificatie van de feiten – Toepassing van rechtsgronden – Gebrek aan juridische omschrijving of opgave van rechtsgronden door de partijen – Recht van verdediging

p 16
Hof van Cassatie 14 november 2019

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Derdenverzet – Belang – Aantasting van de rechtspositie – Gezag van gewijsde – Bewijswaarde van een rechterlijke beslissing ten aanzien van derden als weerlegbaar vermoeden

met noot| p 17
Hof van Cassatie 08 maart 2019

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Gerechtelijke opdrachthouder – Noodzakelijk betrokken partij – Voorlopige bewindvoerder over een maatschap

met noot| p 17
Raad van State 04 februari 2020

Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders – a) Bepaling toe te kennen bedrag – Billijkheid – Geen motiveringsplicht – b) Schade – Schadeposten – Verlies aan premies – Pretium doloris – Genoegenschade – Ruime interpretatie van het begrip morele schade – Omvang onderzoek van de commissie – Geen verplichting om rekening te houden met juridische omschrijving van de feiten gegeven door de partijen

met noot| p 17
Hof van Beroep Antwerpen 31 januari 2017

Bewijs – Burgerlijke zaken – Valsheidsprocedure – Testament – Verklaring van de notaris – Loutere bewering – Weerlegging – Getuigenverhoor

p 18
Hof van Beroep Gent 19 januari 2017

Vermogensverschuiving zonder oorzaak – Subsidiair karakter – Prioritaire aanvoering van een andere rechtsgrond – Gebrek aan bewijs – Gevolg

met noot| p 20
Hof van Beroep Gent 27 oktober 2016

1. Bewijs – Burgerlijke zaken – Onrechtmatig verkregen bewijs – Elektronische communicatie – Bewijsuitsluiting – Rechterlijke beoordeling – 2. Verbintenis – Oorzaak – Ongeoorloofd karakter – Gift – Pretium stupri – Rechterlijke beoordeling – 3. Gift – Onrechtstreekse schenking – Bankoverschrijving – Mededeling «gift» – Gevolg – Civielrechtelijke nietigheidssanctie

p 22
Hof van Beroep Gent 27 oktober 2017

Testament – Interpretatie – Bedoeling van de testator – Algemeen legaat versus legaat onder algemene titel – Verschillende legatarissen – Bepaling van breukdelen – Gevolg – Uitvoeringsmodaliteit

p 27
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 14 december 2018

Wet Continuïteit Ondernemingen – Procedure gerechtelijke reorganisatie – Bedongen eigendomsvoorbehoud op geplaatste goederen – Niet tegenwerpelijk

met noot van - D. Mertens, J. Bats| p 29
Politierechtbank West-Vlaanderen, afd. Brugge 19 februari 2018

Verzekering – Motorrijtuigen – Regresvordering van de verzekeraar – Dronkenschap – Begrip – Bestuurder alleen vervolgd voor alcoholintoxicatie en niet voor dronkenschap – Gevolg voor beoordelingsbevoegdheid van de burgerlijke rechter

met noot| p 34

Wetgeving in kort bestek

  • Voetbalwedstrijden – Veiligheids- en coördinatiebeleid p 36
  • Coronacrisis p 36
  • Legalisatie – Weigeringsgronden – Vaststelling van wijze van uitvoering p 39
  • Burgerlijk Wetboek – Goederen p 39
  • Menselijk lichaamsmateriaal – Organen – Wegneming na overlijden – Registratie van wilsverklaringen p 39
  • Euthanasie p 40
  • Notariële Aktebank p 40
  • Brexit p 40
  • Basisbereikbaarheid p 40