Jaargang 84 nummer 2 van 12 september 2020

Artikelen

Capita selecta rechtspraak Raad van State inzake rechtsbescherming tegen de overheid 2018-19

F. Eggermont|p 42

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 23 januari 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Mobiliteitsvergoeding – Inleveren van bedrijfswagen – Sociale zekerheid werknemers – Bijdragengrondslag – Loon – Solidariteitsbijdrage – Jaarlijkse vakantie – Inkomstenbelastingen – Vernietiging – Handhaving van de gevolgen – 2. Mobiliteitsvergoeding – Inleveren van bedrijfswagen – Sociale zekerheid werknemers – Bijdragengrondslag – Loon – Solidariteitsbijdrage – Jaarlijkse vakantie – Inkomstenbelastingen

met noot van - W. Rauws| p 55
Hof van Cassatie 19 december 2019

1. Overeenkomst – Derde-medeplichtigheid aan contractbreuk – Schadevergoedingsplicht – Omvang – Verlies van de voordelen die hij zonder de wanprestatie zou hebben verkregen – 2. Leasing – Roerende leasing – Miskenning van vervreemdingsverbod door de leasingnemer – Omvang van de schadevergoeding

met noot van - S. Baeyens| p 56
Raad van State 06 februari 2020

1. Dieren – Dierenwelzijn – Bevoegdheidsverdelende regels – Overheid bevoegd voor regelgeving tevens belast met tenuitvoerlegging en toepassing – Autonomiebeginsel – Geen verplichting voor federale ambtenaren om mee te werken aan de uitvoering van gemeenschaps- en gewestregelgeving – 2. Algemene rechtsbeginselen – Beginselen van behoorlijk bestuur – Hoorplicht – Mogelijkheid van tegenspraak – Uitzondering – Dringend optreden – Maatregel die wordt overwogen op grond van feiten die voor eenvoudige vaststellingen vatbaar zijn

p 59
Hof van Beroep Gent 14 maart 2019

Huwelijksvermogensrecht – Bedongen gemeenschapsstelsel – Verblijvingsbeding – Overlijden van kinderloos koppel – Investering van gemeenschapsgelden in de eigen woning van de vooroverleden echtgenoot – Bouw van de eigen woning met gemeenschapsgelden – Vordering tot vergoeding van de erfgenamen van de langstlevende echtgenoot als titularissen van diens nalatenschap – Omvang van de vergoeding – Waarde van de woning ten tijde van de ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel – Vergoedende interesten

p 60
Hof van Beroep Gent 28 februari 2019

Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Nalatenschap – Huwelijksgemeenschap – Verblijvingsbeding – Volledige uitwerking – Gevolg – Uitgesteld erfrecht – Enkel vereffening van de huwelijksgemeenschap – Nog geen verdeling

p 64
Hof van Beroep Antwerpen 16 januari 2018

Testament – Notarieel testament – Vormvoorschriften – Getuigen – Aanwezigheid – Zowel bij het dictaat als bij de voorlezing nadien – Valsheid – Sanctie – Nietigheid – Gevolg – Conversie in een internationaal testament

p 69
Hof van Beroep Gent 01 december 2016

Nalatenschap – Beneficiaire aanvaarding – Beheer door de beneficiair aanvaardende erfgenaam – Voortijdige afgifte van een bijzonder legaat – Miskenning van de samenloop van schuldeisers – Gelijkheidsbeginsel – Beschikkingsonbevoegdheid – Sanctie – Niet-tegenwerpbaarheid

p 72
Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 13 september 2018

Verzekering – Motorrijtuigen – a) Betrokkenheid van verscheidene voertuigen – Art. 29ter WAM – Geen interpretatieve wet – b) Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Art. 19bis-11, § 2 WAM – Toepassingsgebied – Bestuurder als slachtoffer moet niet bewijzen dat hij geen fout beging – Onderlinge verdeling van de schadevergoeding tussen de verzekeraars – Niet tegenwerpelijk aan het slachtoffer – c) Regresvordering van de verzekeraar – Artt. 24 en 25.3.b Modelovereenkomst – Geen geldig rijbewijs – Geen toepassing

p 76
Hof van Justitie 19 december 2019

Europese Unie – Milieu – Verdrag van Aarhus – Luchtverontreiniging – Luchtkwaliteitsplan – Verplichting om passende maatregelen vast te stellen – Verplichting nationale rechterlijke instanties om alle noodzakelijke maatregelen te treffen – Aanhoudende weigering regionale regering om een rechterlijk bevel na te leven – Gedwongen uitvoering – Lijfsdwang tegen functionarissen – Recht op effectieve rechterlijke bescherming – Toegang tot de rechter in milieuzaken – Recht op persoonlijke vrijheid – Rechtsgrond – Evenredigheid

door - E. Van Gool| p 78
Hof van Justitie 10 juli 2019

Europese Unie – Vrij verkeer van personen – Gelijke behandeling – Sociale voordelen – Verordening (EU) nr. 492/2011 – Art. 7, tweede lid – Studiefinanciering voor hoger onderwijs – Niet-ingezeten studenten – Voorwaarde die verband houdt met de arbeidsduur van hun ouders op het nationale grondgebied – Referentieperiode – Indirecte discriminatie – Rechtvaardiging – Evenredigheid

door - F. Gremmelprez| p 79