Jaargang 84 nummer 32 van 10 april 2021

Artikelen

De multifunctionaliteit van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht en de meerwaarde van de declaratoire vordering

P. Gillaerts|p 1242

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 11 februari 2021

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Verjaring – Schuldvordering ten laste van een overheid – Beroep tot nietigverklaring Raad van State – Stuiting van de verjaring – 2. Verjaring – Schuldvordering ten laste van een overheid – Beroep tot nietigverklaring Raad van State – Stuiting van de verjaring

p 1260
Hof van Cassatie 29 september 2020

Taalgebruik – Gerechtszaken – Eentaligheid van de rechterlijke beslissing – Citaten in een vreemde taal – Vertaling

met noot| p 1260
Hof van Cassatie 15 juni 2020

Veiligheid en gezondheid van de arbeid – Pesterijen op het werk – Verzoek tot formele psychosociale interventie – Ontslagbescherming en verbod van een benadelende maatregel – Redenen vreemd aan het verzoek tot formele psychosociale interventie – Redenen afgeleid uit feiten vermeld in het verzoek tot interventie wegens pesterijen

p 1260
Hof van Cassatie 11 mei 2020

Arbeidsongeval overheidspersoneel – Administratieve gezondheidsdienst – Medex – Schadeloosstelling – Invaliditeit

p 1261
Raad van State 26 november 2020

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Dierenwelzijn – Bestemmingsbeslissing – Volle eigendom dieren gegeven aan dierenasiel – Dieren verkocht aan een derde – Teruggave dieren onmogelijk – Bestreden beslissing werpt negatief licht op wijze van exploitatie – Belang behouden

p 1263
Arbeidshof Brussel 09 juli 2019

Sociale zekerheid werknemers – Bijdragen – Bijdragengrondslag – Loon – Voordeel in natura – Laptop

p 1263
Arbeidsrechtbank Gent, afd. Brugge 22 juli 2020

1. Gewijsde (rechterlijk) – Strafzaken – Algemeen rechtsbeginsel – Gebondenheid van de burgerlijke rechter door wat de strafrechter zeker en noodzakelijk heeft beslist – Vereiste van dezelfde feiten – Mogelijkheid voor derde om gegevens uit het strafgeding te betwisten – 2. Geneeskundige verzorging en uitkeringen – Werknemer met persoon ten laste – Werknemer die samenwoont met persoon die geen bloed- of aanverwant is en met wie hij een feitelijk gezin vormt – Begrip samenwoning – Vereisten – Onder hetzelfde dak wonen van personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen

met noot van - K. Hove| p 1264
Burgerlijke Rechtbank Brussel 14 oktober 2020

Kort geding – Taak van de rechter – Afweging van belangen – Aanwijzing van een sekwester om vastgoedelementen te immobiliseren hangende een verkoopdossier ten gronde

p 1277
EHRM 04 december 2018

Rechten van de mens – Persoonlijke vrijheid – Strengere straf – Geesteszieke – Preventieve detentie – Voorwaarden

door - P. Gérard| p 1279