Jaargang 84 nummer 33 van 17 april 2021

Artikelen

Discriminatie in de WAM-verzekering opgelost door de wetgever?

G. Jocqué|p 1282

Het lot van onrechtmatig bewijs: een grondslagenonderzoek

J. Van Doninck|p 1283

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 25 februari 2021

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Rechterlijke macht – Magistraten – Benoemingsvoorwaarden – Derde toegangsweg – Advocaten – Vrijstelling van examen inzake beroepsbekwaamheid – Mondeling evaluatie-examen – 2. Rechterlijke macht – Magistraten – Benoemingsvoorwaarden – Derde toegangsweg – Advocaten – Vrijstelling van examen inzake beroepsbekwaamheid – Mondeling evaluatie-examen

met noot| p 1309
Hof van Cassatie 11 december 2020

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Verplichting voor de appellant om in de akte tot hoger beroep opgave te doen van zijn grieven – Draagwijdte – Nietigheidssanctie – Belangenschade

p 1309
Hof van Cassatie 11 december 2020

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Verplichting voor de appellant om in de akte tot hoger beroep opgave te doen van zijn grieven – Draagwijdte – Nietigheidssanctie – Belangenschade

p 1309
Hof van Cassatie 04 juni 2020

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Berusting – Stilzwijgende berusting – Strikte uitlegging

met noot| p 1310
Hof van Cassatie 28 mei 2020

1. Vonnissen en arresten – Vermeldingen – Voorwerp van de vordering – Verwijzing naar stukken van het dossier van de rechtspleging – 2. Hoven en rechtbanken – Rechtsmacht – Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Onontvankelijkverklaring – Subsidiaire ongegrondverklaring

p 1310
Hof van Cassatie 28 april 2020

Knevelarij – Oordeel door de rechter – Algemeen reglement gerechtskosten – Verplaatsingskosten – Interpretatie contra legem – Wet Bescherming Persoon Geesteszieke

met noot van - K. Beirnaert| p 1310
Raad van State 16 december 2020

Vreemdeling – Aanvraag tot gezinshereniging – Stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen – Inkomensgarantie voor ouderen – Toekenning van deze inkomensgarantie aan ouderen die niet beschikken over voldoende bestaansmiddelen – Inkomensgarantie voor ouderen geen bestaansmiddel in het kader van een aanvraag tot gezinshereniging

met noot| p 1315
Hof van Beroep Antwerpen 12 december 2018

Gerechtskosten – Expertisekosten – Opgave versus begroting – Geen aanspraak – Gevolg – Geen aanhouding in de zin van art. 1021, tweede lid Ger.W.

p 1315
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afd. Tongeren 20 februari 2019

Koop – Levering – Onderscheid tussen niet-conforme levering en vrijwaring voor verborgen gebreken – Gemeenrechtelijke verjaringstermijn van tien jaar

p 1316
Hof van Justitie 07 maart 2019

Europese Unie – Burgerinitiatief – Verordening (EU) nr. 211/2011 – Registratie van het voorstel voor een burgerinitiatief – Artikel 4, lid 2, onder b) – Voorwaarde dat het voorstel niet zichtbaar buiten het kader valt van de bevoegdheden van de Europese Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling ter uitvoering van de Verdragen – Bewijslast – Economische, sociale en territoriale samenhang – Artikel 174 VWEU

door - M. Geuens| p 1320