Jaargang 84 nummer 35 van 01 mei 2021

Artikelen

Zonnepanelen in Vlaanderen: compensatie of vergoeding?

J. Ghysels, T. Van Gaal|p 1362

De werkalliantie tussen notaris en cliënt

S. Vanassche, L. Boons, G. Vervaeke|p 1363

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 04 maart 2021

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Raad van State – Bevoegdheid – Organen van de rechterlijke macht – Overheidsopdracht – Vertaaldienst – Gelijkwaardige rechtsbescherming bij de gewone hoven en rechtbanken – 2. Raad van State – Bevoegdheid – Organen van de rechterlijke macht – Overheidsopdracht – Vertaaldienst – Gelijkwaardige rechtsbescherming bij de gewone hoven en rechtbanken

met noot| p 1372
Hof van Cassatie 08 februari 2021

1. Ziekenhuis – Ziekenhuiswet – Procedure tot afzetting van een ziekenhuisarts – Dwingend recht – In het voordeel van de arts – 2. Cassatie – Cassatieberoep – Burgerlijke zaken – Vernietigingsarrest – Gevolgen – Wijziging door Wet Potpourri V – Overgangsrecht – 3. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Cassatieberoep – Maatregel alvorens recht te doen – Omschrijving van deskundigenopdracht

p 1372
Hof van Cassatie 10 november 2020

1. Voorlopige hechtenis – Aanhouding – Voorafgaand verhoor door de onderzoeksrechter – Doelstelling – Wijze van ondervragen – 2. Rechten van de mens – Voorlopige hechtenis – Kennisgeving van de redenen van de arrestatie en van alle beschuldigingen – Tijdstip en wijze van kennisgeving – Voorafgaande ondervraging door de onderzoeksrechter

met noot| p 1372
Hof van Cassatie 27 oktober 2020

Faillissementsmisdrijven – Laattijdige aangifte van faillissement – Bepaling van de datum waarop de vennootschap op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en haar krediet is geschokt – Betwiste belastingschuld – Niet-ernstige aard van de betwisting

met noot| p 1374
Hof van Cassatie 13 oktober 2020

Europees aanhoudingsbevel – Weigeringsgronden – Overschrijding van de redelijke termijn – Beoordeling door de nationale instantie die kennis kan nemen van de strafvervolging

met noot| p 1375
Hof van Cassatie 10 juni 2020

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Strafzaken – a) In het ongelijk gestelde burgerlijke partij die als enige hoger beroep heeft ingesteld – Facultatieve veroordeling tot een rechtsplegingsvergoeding – Beoordeling door de rechter – Criteria – b) In het ongelijk gestelde burgerlijke partij – Rechtsplegingsvergoeding voor de procedure gevoerd voor de correctionele rechtbank – Voorwaarden – Rechtstreekse dagvaarding of aansluiting bij de rechtstreekse dagvaarding van een andere burgerlijke partij – c) Vaststelling per gerechtelijke band – Bijstand van verschillende verweerders in eenzelfde gerechtelijke band door eenzelfde advocaat – Verdeling van de rechtsplegingsvergoeding

met noot van - C. Idomon| p 1375
Hof van Cassatie 12 mei 2020

Strafvordering – Conclusies – Zaak niet behandeld op de vastgestelde rechtsdag – Conclusies die niet werden neergelegd of meegedeeld binnen de op de inleidingszitting bepaalde termijnen – Ambtshalve wering uit het debat

met conclusie van advocaat-generaal A. Winants| p 1381
Hof van Cassatie 05 mei 2020

Zoeking in voertuigen – Duur van de zoeking – Doorzoeking in verschillende fasen op niet-aansluitende tijdstippen

met noot| p 1383
Raad van State 28 september 2020

Onderwijs – Universitair onderwijs – Beëindiging van een tijdelijke aanstelling – Van rechtswege beëindiging bij het bereiken van de einddatum – Consequente verlenging wordt niet doorgevoerd bij verzoeker – Van rechtswege beëindiging aanvechtbare voorbeslissing bij weigering om te verlengen – Beroepstermijn – Tijdigheid

p 1384
Hof van Beroep Antwerpen 16 september 2020

Poging – Begin van uitvoering – Vergiftiging van voedingswaren met de bedoeling een persoon te doden – Voedingswaren niet geconsumeerd door het slachtoffer – Strafbaarheid van de poging

met noot| p 1385
Hof van Beroep Gent 18 januari 2018

Huwelijksvermogensrecht – Ontbinding van het huwelijk door echtscheiding – Tijdstip – Uitzondering – Voorwaarden – Feitelijke scheiding – Gebrek aan affectio societatis – Billijkheid – Bepaalde goederen en/of schulden – Hypothecaire lening

p 1386
Ondernemingsrechtbank Gent, afd. Kortrijk 20 juni 2019

1. Wetten, decreten en besluiten – Werking – Wetten die nieuwe procesrechtelijke regels invoeren – Onmiddellijke werking – 2. Vennootschap – Bestuurder – Onbezoldigd mandaat – Geen beletsel voor onkostenvergoeding en voor vergoeding voor specifieke opdrachten

p 1388
Burgerlijke Rechtbank Brussel 31 oktober 2017

Beslag en executie – a) Uitvoerbare titel – Dwangbevel – Vereiste van visering en uitvoerbaarverklaring – b) Beslagrechter – Rechtsmacht – Uitvoerbare kracht van administratief dwangbevel – Geen rechtsmacht over schuld voortvloeiende uit de onderliggende administratieve beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete

p 1389
Vredegerecht Bree 25 februari 2021

1. Burgerlijke rechtspleging – Exceptie – Onbevoegdheid – In limine litis – Begrip – Verschillende excepties – Volgorde – Exceptie van onbevoegdheid – Vereiste van aanduiding van bevoegde rechter – 2. Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Vrederechter – Geschillen die voortkomen uit verkoop van dieren aan een consument – 3. Koop – Consumentenkoop – a) Toepassingsgebied – Verkoop van dier door professioneel verkoper aan consument – b) Consument – Begrip – Bestemmingscriterium – c) Bewijs van gebrek – Bewijslast – Consument – Gebrek dat zich binnen zes maanden na de aankoop manifesteert – Gevolg – d) Sanctie

p 1392

Wetgeving in kort bestek

  • Medische noodgevallen – Schrijnende gevallen – Geneesmiddelen p 1397
  • Vlaamse Codex Wonen p 1397
  • Corona p 1397
  • Buitenlandse notariële akten – Verplichte registratie – Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten p 1398
  • Minderjarige verdachten – Verschijning – Videoconferentie p 1399
  • Nationale Veiligheidsraad – Strategisch Comité Inlichtingen en Veiligheid – Coördinatiecomité Inlichtingen en Veiligheid p 1399
  • Stedenbouwkundige attesten – Verkavelingsvergunningen – Stedenbouwkundige vergunningen – Beslissingen – Terbeschikkingstelling – Bekendmaking p 1399
  • Energiebesluit p 1399
  • Programmawet p 1399
  • Verenigingswerk p 1400