Jaargang 84 nummer 40 van 05 juni 2021

Artikelen

Kroniek intellectuele rechten (2019-2020) – Deel II

F. Brison, M.C. Janssens, P. Maeyaert, H. Vanhees|p 1562

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 25 maart 2021

1. Rechten van de mens – Eigendomsrecht – Inkomstenbelastingen – Onroerende voorheffing – Kadastraal inkomen – Bezwaarrecht – 2. Inkomstenbelastingen – Onroerende voorheffing – Kadastraal inkomen – Bezwaarrecht

met noot| p 1574
Hof van Cassatie 12 februari 2021

Bewind – Bewind over de goederen – Bewindvoerder – Machtiging – Vrederechter – Procedure – Voorbehouden karakter – Gevolg – Derdenverzet – Ontvankelijkheid

p 1574
Hof van Cassatie 07 december 2020

Recht van uitweg – Beoordeling naar billijkheid – Verdeling van het perceel

p 1574
Hof van Cassatie 11 september 2020

Erfdienstbaarheid – Van openbaar nut – Doodlopende weg – Publiek gebruik

p 1574
Raad van State 03 december 2020

Voedingsmiddelen – Voedselveiligheid – Uitbating van een detailhandel in levensmiddelen – Verkoop van uitsluitend Britse producten – Verstrekking van voedselinformatie – Taalgebruik – Etikettering – Europees recht – a) Voorbereidende werkzaamheden – Eis dat een of meer EU-talen worden gebruikt – Etikettering in Nederlands taalgebied minstens in het Nederlands – b) Mogelijkheid om etiket aan de kassa in het Nederlands af te drukken – Informatie moet worden verschaft vóór de aankoop plaatsvindt

p 1575
Hof van Beroep Gent 23 januari 2020

Eigendom – Revindicatie – Bezit – Bewijsfunctie – Precisering van de titel – Beweerde handgift of bankgift – Gevolg – Vereenvoudiging van de bewijslast voor de revindicant – Aannemelijk maken dat een gift onwaarschijnlijk is

p 1576
Hof van Beroep Gent 13 januari 2020

1. Vennootschap – Faillissement – Bestuurdersaansprakelijkheid – Vorderingsgerechtigde – Faillissementscurator – Voorwaarden – Kennelijk grove fout – Begrip – Netto-actief van de vennootschap dat door geleden verlies tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal is gedaald – Bijeenroeping van de algemene vergadering – Netto-actief gedaald tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal – Zelfde procedure – Niet volgen van de procedure – Gevolg – Vermoeden dat door derden geleden schade voortvloeit uit niet-bijeenroepen van de algemene vergadering – 2. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Faillissement – Ten laste van de curator

met noot van - B. Van den Bergh| p 1578
Hof van Beroep Gent 10 december 2019

Opstalrecht – Beëindiging – Retentierecht opstalhouder op opstallen – Faillissement opstalgever – Verhouding met hypotheek – Anterioriteitsregel

met noot| p 1588
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 16 september 2020

Bezit – Bezitsbescherming – Termijn van drie jaar om roerend goed te revindiceren – Aanvangspunt

p 1591
Vredegerecht Kapellen 17 juli 2020

Juridisch statuut huisdier – Feitelijke scheiding – Onverdeeld bruikleenrecht – Vrijwillige mede-eigendom – Preferentiële toewijzing – Omgangsrecht – Aard van de relatie – Genegenheidsband mens en dier – Belang van het dier

met noot van - M.-L. Degroote, J. Deklerck| p 1592
EHRM 11 februari 2020

Rechten van de mens – Briefgeheim – Huiselijk geweld – Positieve verplichtingen

door - L. Martens| p 1599