Jaargang 85 nummer 37 van 14 mei 2022

Artikelen

Rusland geen lid meer van de Raad van Europa: de gevolgen voor het Mensenrechtenhof

C. Van de Heyning|p 1450

Nieuwe grondige hervormingen van het woonbeleid met de klemtoon op sociale huisvesting: het verzameldecreet van 9 juli 2021 – Deel 1

T. Vandromme|p 1451

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 22 april 2021

Gegevensbeschermingsrecht – Recht op privacy – Verwerking van persoonsgegevens in de sector elektronische communicatie – Algemene en ongedifferentieerde bewaring van elektronische communicatiegegevens – Artikel 15, lid 1 richtlijn 2002/58/EG – La Quadrature du Net e.a. – Vernietiging algemene en ongedifferentieerde bewaarplicht

met noot van - L/ Keunen| p 1464
Hof van Cassatie 25 november 2021

Inkomstenbelastingen – Vennootschapsbelasting – Kapitaalvermindering – Terugbetaling van gestort kapitaal

p 1470
Hof van Cassatie 02 september 2021

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Cassatieberoep – Cassatieberoep wegens het verzuim uitspraak te doen over een punt van de vordering – Voorwaarden – Ook andere middelen of grieven

p 1471
Hof van Cassatie 10 mei 2021

Burgerlijke rechtspleging – Procesmisbruik – Dagvaarding – Summiere rechtspleging om betaling te bevelen

p 1471
Hof van Cassatie 23 april 2021

Burgerlijke rechtspleging – Vordering in rechte – Belang – Materieel of moreel voordeel bij de vordering – Wijziging of verbetering van de rechtstoestand

met conclusie van eerste advocaat-generaal - R. Mortier| p 1471
Raad van State 10 december 2021

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Arbeidsbescherming – Beëindiging mandaat van algemeen directeur van scholengroep – Welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk – Welzijnswet – Toepassingsgebied – Bescherming tegen represailles van werkgever na een verzoek tot formele psychosociale interventie – Verbod voor werkgever om nadelige maatregelen te treffen – Nadelige maatregel gerechtvaardigd in bepaalde omstandigheden – Beëindiging mandaat nadelige maatregel – Bewijslast – Hof van Cassatie – Recente rechtspraak – Eerdere rechtspraak van de Raad van State kan niet langer worden toegepast

met noot| p 1474
Hof van Beroep Antwerpen 23 maart 2022

1. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Eerstelijnsbeslissing tot beslechting van een exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling – Appellabiliteit – 2. Burgerlijke rechtspleging – Exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling – Toepassingsgebied – Criterium van de nationaliteit – Schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie – Gevolg – Grondwetconforme uitbreiding van het toepassingsgebied

met noot| p 1475
Hof van Beroep Antwerpen 19 januari 2022

Burgerlijke rechtspleging – Exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling – Toepassingsgebied – Criterium van de nationaliteit – Schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie – Gevolg – Grondwetconforme uitbreiding van het toepassingsgebied

met noot| p 1478
Hof van Beroep Antwerpen 07 juni 2021

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Eerstelijnsbeslissing tot beslechting van een exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling – Appellabiliteit

p 1481
Ondernemingsrechtbank 26 februari 2021

Burgerlijke rechtspleging – Exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling – Toepassingsgebied – Criterium van de nationaliteit – Schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie – Gevolg – Grondwetconforme uitbreiding van het toepassingsgebied

met noot| p 1482

Kanttekeningen

Over diplomatieke immuniteit en staatsimmuniteit – de «Iraanse terreurzaak»

T. Ruys, L. Kasse B’nicco