Jaargang 86 nummer 38 van 20 mei 2023

Artikelen

EU-sancties in reactie op de Russische invasie van Oekraïne

M. Terlinden|p 1482

De asbestregeling in Vlaanderen

R. Jansen|p 1482

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 16 maart 2023

Grondwettelijk Hof – Prejudiciële vraag – Onderzoeksrechter – Bevoegdheid

p 1495
Hof van Cassatie 23 januari 2013

Alimentatie – Echtscheiding – Voorwaarde van onevenwicht in de respectieve globale economische situatie van beide ex-echtgenoten – Stappenplan – Referentiestandaard – Terugval wegens huwelijk of wegens echtscheiding

met noot| p 1495
Hof van Cassatie 29 november 2022

1. Onderzoeksgerecht – Regeling van de rechtspleging – Verzoek tot bijkomende onderzoekshandelingen – Motiveringsverplichting – Noodzakelijkheid om de waarheid aan de dag te brengen – 2. Rechten van de Mens – Recht op daadwerkelijke rechtshulp – Behandeling door politieambtenaren in strijd met de mensenrechten – Verplichting van de Staat tot het voeren van een effectief officieel onderzoek

met noot| p 1495
Hof van Cassatie 22 november 2022

Rechtsmiddelen – Strafzaken – a) Verzet – Ongedaanverklaring – Kennisname van de dagvaarding – Beoordeling – Betrokkene die de taal niet machtig is maar bewust de kennisname van de dagvaarding onmogelijk heeft gemaakt – b) Hoger beroep – Devolutieve kracht – Ongedaanverklaring in hoger beroep van het in eerste aanleg aangetekende verzet – Grond van de zaak aanhangig in hoger beroep

met noot| p 1496
Hof van Cassatie 07 november 2022

Werkloosheid – Werkloosheidsuitkering – Artistieke prestaties – Terugvordering

p 1497
Hof van Cassatie 17 oktober 2022

Sociale zekerheid werknemers – Bijdragen – Brutobedrag – Afbetalingsplan – Betaling aan de gerechtsdeurwaarder – Betaling werkgever – Inhouding – Nalatigheid

met conclusie van advocaat-generaal - H. Vanderlinden| p 1497
Hof van Cassatie 03 oktober 2022

Vrijheid van handel en nijverheid – Havenarbeid – Havenarbeiders – Erkende havenarbeiders – Laden en lossen van schepen – Andere handelingen – Grondwet

met conclusie van advocaat-generaal - H. Vanderlinden| p 1499
Raad van State 26 oktober 2022

1. Europese Unie – Vrij verkeer – Werknemers, diensten en vestiging – Havenarbeid – Havenarbeiders – Erkenning havenarbeiders – Veiligheid – Paritair subcomité – Administratieve commissie – Leden aangeduid uit de leden aangewezen door de havenvakbonden en de werkgeversorganisaties – 2. Raad van State – Volledige vernietiging van het reglementair besluit – Ondeelbaarheid

met noot| p 1501
Hof van Beroep Antwerpen 06 mei 2022

1. Burgerlijke partij – Benadeelde – Curator van het faillissement – Rechten van individuele schuldeisers – Respectievelijke vorderingsrechten – 2. Faillissement – Curator – Burgerlijkepartijstelling – a) – Oplichting van schuldeisers – Afwezigheid van collectieve schade van de boedel – b) Collectieve schade – Valsheid in geschrifte en misbruik van vennootschapsgoederen

met noot van - S. Van Overbeke| p 1501
Arbeidshof Brussel 28 maart 2023

Burgerlijke rechtspleging – Arbeidsovereenkomst – Hoedanigheid – Ontstentenis van rechtspersoonlijkheid – Ambassade – Kruispuntbank van Ondernemingen – Vordering van de werknemer – Ontvankelijkheid – Ontoelaatbaarheid van de vordering

met noot| p 1508
Arbeidshof 02 november 2022

1. Arbeidsovereenkomst bedienden – Opzeggingsvergoeding – Bank – 2. Arbeidsmarkt – Outplacement

met noot| p 1509
Burgerlijke Rechtbank 11 april 2019

Huur – a) Vrijwaringsverbintenis van de verhuurder – Rustig genot – Eigen daad – Draagwijdte – Zich onthouden van elke persoonlijk feit dat voor de huurder een genotsstoornis kan teweegbrengen – Verkoop van het verhuurde goed – Geen bevrijding van deze verbintenis – b) Vervreemding van het verhuurde goed – In artt. 1744-1745 BW opgenomen vergoedingsregeling – Toepassingsgebied

p 1517