Jaargang 87 nummer 16 van 16 december 2023

Artikelen

Rechtspraak

Hof van Justitie 24 juli 2023

Europese Unie – Bescherming van financiële belangen – Bescherming van grondrechten – Artikel 49, eerste lid, Handvest Grondrechten – Legaliteitsbeginsel inzake delicten en straffen – Beginsel toepassing meest gunstige strafwet met terugwerkende kracht – Nationale norm voor de bescherming van de grondrechten – Verplichting voor de rechterlijke instanties van een lidstaat om met het Unierecht strijdige uitspraken van het Grondwettelijk Hof en/of de hoogste rechterlijke instantie van die lidstaat buiten toepassing te laten – Voorrang van het Unierecht

door - F. Van Reempts| p 602
Hof van Justitie 08 december 2022

Europese Unie – Richtlijn 2011/16/EU inzake administratieve samenwerking op het gebied van belastingen – Meldplicht voor grensoverschrijdende constructies – Beroepsgeheim van de advocaat – Recht op privéleven en recht op een doeltreffende voorziening in rechte (artikelen 7 en 47 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie)

door - S. De Raedt| p 604
Hof van Justitie 13 juli 2023

Europese Unie – Rechtsstaat – Artikel 19, lid 1, tweede alinea, VEU – Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van rechters – Daadwerkelijke rechtsbescherming op de onder het recht van de Unie vallende gebieden – Rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid – Bevoegdheid van een rechterlijke instantie om strafrechtelijke vervolging van rechters toe te laten, hen te schorsen en hun lonen te verminderen – Verbod voor een rechterlijke instantie om de legitimiteit van rechterlijke instanties en van constitutionele organen in twijfel te trekken en om de wettigheid of effectiviteit van de benoeming van rechters te beoordelen – Voorrang van het Unierecht – Rechtszekerheidsbeginsel – Recht op een eerlijk proces – Artikel 47 Handvest – Gezag van gewijsde van een nationale beslissing

door - F. Fonteyn| p 606
Hof van Justitie 05 juni 2023

Europese Unie – Artikel 19, lid 1, tweede alinea, VEU – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Daadwerkelijke rechtsbescherming op de onder het recht van de Unie vallende gebieden – Rechterlijke onafhankelijkheid – artikelen 7 en 8 Handvest Grondrechten – Recht op eerbiediging van het privéleven en op bescherming van persoonsgegevens – Verordening (EU) 2016/679

door - M. Leloup| p 609
Hof van Justitie 13 oktober 2022

Europese Unie – Richtlijn 2000/78/EG – Gelijke behandeling in arbeid en beroep – Verbod van discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging – Interne regel van een particuliere onderneming die elke uiting van religieuze, levensbeschouwelijke of politieke overtuigingen op de werkplek verbiedt – Verbod dat woorden, kleding of elke andere manier om die overtuigingen te uiten omvat – Dragen van een kledingstuk met religieuze connotatie

door - D. Cuypers| p 611
Hof van Justitie 05 september 2023

Europese Unie – Prejudiciële verwijzing – Unieburgerschap – Artikel 20 VWEU – Artikel 7 Handvest – Verlies van de nationaliteit van de lidstaat op de leeftijd van 22 jaar wegens het ontbreken van een effectieve band met die lidstaat wanneer er vóór deze leeftijdsgrens geen aanvraag tot behoud is ingediend – Onderzoek van de evenredigheid van dit verlies uit het oogpunt van het Unierecht

door - T.Y. Voets| p 612
Hof van Justitie 22 juni 2023

Europese Unie – Burgerschap van de Unie – Artikel 20 VWEU – Recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven – Besluit tot weigering van verblijf, door een lidstaat vastgesteld jegens een derdelander die ouder is van een minderjarig kind met de nationaliteit van die lidstaat – Kind dat zich buiten het grondgebied van de Europese Unie bevindt en nooit op het grondgebied van de Unie heeft verbleven

door - M. Quené| p 615
Hof van Justitie 07 september 2022

Europese Unie – Richtlijn 2003/109/EG – Status van langdurig ingezeten derdelanders – Werkingssfeer – Derdelander die beschikt over een verblijfsrecht op grond van artikel 20 VWEU – Artikel 3, lid 2, onder e) – Verblijf uitsluitend om redenen van tijdelijke aard – Autonoom Unierechtelijk begrip

door - H. Kroeze| p 617
Hof van Justitie 02 februari 2023

Europese Unie – Scheepvaart – Financiële leasing – Spaanse belastingleaseregeling – Economisch samenwerkingsverband – Selectiviteit – Onverenigbare staatssteun – Terugvordering steun – Begunstigde ondernemingen

door - J. Mwamba| p 618
Hof van Justitie 13 oktober 2022

Europese Unie – Zelfstandige handelsagenten – Indirecte commissies – Aanvullend recht – Dwingend recht – Artikel 7 Agentuurrichtlijn – Artikel X.8, 2° WER

door - D. Rooses| p 620
Hof van Justitie 06 juli 2023

Europese Unie – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid om kennis te nemen van een echtscheidingsverzoek – Verordening (EG) nr. 2201/2003 (Brussel II bis) – Artikel 3, lid 1, onder a), zesde streepje – Forum actoris – Voorwaarde – Gewone verblijfplaats van de verzoeker in de lidstaat van het aangezochte gerecht gedurende de volledige periode onmiddellijk voorafgaand aan de indiening van de vordering

door - J. Meeusen| p 622
Hof van Justitie 06 juni 2023

Europese Unie – Justitiële samenwerking in strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Gronden tot facultatieve weigering van de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel – Artikel 4, punt 6 – Doel van sociale re-integratie – Onderdanen van derde landen die op het grondgebied van de uitvoerende lidstaat verblijven of ingezetene van die lidstaat zijn – Gelijke behandeling – Artikel 20 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

door - V. Glerum| p 624
Hof van Justitie 31 januari 2023

Europese Unie – Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Procedures van overlevering tussen de lidstaten – Voorwaarden voor tenuitvoerlegging – Handvest Grondrechten – Artikel 47, tweede alinea – Tweestappentoets – Nationale weigeringsgronden

door - F. Inghelbrecht| p 627
Hof van Cassatie 19 oktober 2023

Algemene rechtsbeginselen – Recht van verdediging – Taak van de rechter – Ambtshalve aangevoerde middelen – Redelijke verwachting

met noot| p 630
Hof van Cassatie 28 maart 2023

1. Strafvordering – Conclusies – Conclusietermijn die enkel ertoe strekt te antwoorden op de eventuele conclusie van een tegenpartij – 2. Faillissementsmisdrijven – Laattijdige aangifte van faillissement – Bestuurder die de staat van faillissement vaststelt na de overname van het bestuur van de vennootschap – 3. Straftoemeting – Herhaling – Wanbedrijf na wanbedrijf – Collectief misdrijf dat bestaat uit strafbare feiten die zowel zijn gepleegd vóór als na de datum van de in kracht van gewijsde getreden beslissing die als grondslag dient voor de wettelijke herhaling

met noot| p 630
Hof van Cassatie 06 maart 2023

1. Vereffening en verdeling – Notaris-vereffenaar – Opdracht tot gerechtelijke vereffening-verdeling – Bijzondere opdracht – Opdracht die mede ertoe strekt de fictieve massa samen te stellen tot berekening van de reservataire erfdelen en het beschikbare erfdeel – Geen deskundigenonderzoek – Geen onderzoeksmaatregel – 2. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Devolutieve werking – Bevestiging van in eerste aanleg bevolen gerechtelijke vereffening-verdeling – Aanhouding in hoger beroep van de beoordeling van een vordering tot inkorting tegen een derde-begunstigde

p 631
Raad van State 13 april 2023

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Einde-afvalcriteria – Vastlegging door OVAM – Intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid – Operationele autonomie – Onderwerping aan gezag van de Vlaamse Regering – Dwingende regels – Op «nationaal» niveau vastgelegde criteria – Voorafgaande mededeling Europese Commissie – Zonder voorafgaande mededeling geen tegenwerpbaarheid aan derden

p 631
Hof van Beroep Antwerpen 14 juni 2022

Testament – Legaat – Last – Verval bij gebrek aan vulling binnen de daartoe bepaalde termijn

p 632
Hof van Beroep Brussel 25 juni 2020

1. Burgerlijke rechtspleging – Schorsing rechtspleging – Adagium «le criminel tient le civil en état» – Strekking – Draagwijdte – Voorwaarde – 2. Vervoer – CMR – Aansprakelijkheid vervoerder – Voorwaarde – Remboursementsverplichting – Inspanningsverbintenis van vervoerder – 3. Cheque – Cheque aan toonder – Betaling door middel van cheque – Onder voorbehoud van goede afloop

p 634