Jaargang 87 nummer 17 van 23 december 2023

Artikelen

75 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: welke betekenis vandaag?

J. Wouters, K. De Vos, Z. Grossi|p 642

Rechtspraak

Hof van Cassatie 02 november 2023

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Vrijstelling of vermindering – Afstand van geding – Vrije beoordeling door de feitenrechter – Marginale toets door het Hof van Cassatie

met noot| p 654
Hof van Cassatie 19 oktober 2023

1. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Voorwaarde – Procesverhouding – Definitie – Toepassing inzake gerechtelijke vereffening-verdeling – 2. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Hoger beroep uitsluitend over de in eerste aanleg toegekende rechtsplegingsvergoeding – In geld waardeerbare vordering

met noot| p 654
Hof van Cassatie 10 maart 2023

Burgerlijke rechtspleging – Cautio iudicatum solvi – Nationaliteitscrterium versus territorialiteitscriterium – (On)grondwettelijk karakter – Arrest van het grondwettelijk hof dat (mogelijkheid tot verhelping van de) ongrondwettigheid in voldoende precieze bewoordingen vaststelt – Gebrek aan tussenkomst van de wetgever – Taak van de rechter

met conclusie van advocaat-generaal - E. Herregodts| p 655
Hof van Cassatie 03 november 2022

Minderjarige – Onderhoudsplicht – Persoonlijk karakter – Patiëntenrechten – Geneeskundige behandelingsovereenkomst – Ziekenhuisfactuur

met noot van - M. Goemaere| p 665
Raad van State 24 april 2023

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Gegevensbescherming – Vlaamse toezichtscommissie – Geen bevoegde autoriteit

p 673
Hof van Beroep Antwerpen 04 oktober 2023

Burgerlijke rechtspleging – Exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling – Toepassingsgebied – Criterium van de nationaliteit – Schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie – Gevolg – Grondwetconforme uitbreiding van het toepassingsgebied

met noot| p 673
Hof van Beroep Gent 22 september 2022

Huwelijksvermogensrecht – Ontbinding van huwelijk door echtscheiding – Gezinswoning – Preferentiële toewijzing – Slachtoffer partnergeweld – Uitzonderlijke omstandigheden – Veroordeling na uiteengaan partijen – Feiten gepleegd na inleiding echtscheidingsprocedure

met noot| p 675
Burgerlijke Rechtbank 08 juni 2023

Burgerlijke rechtspleging – Conclusie – Wering van eerste conclusie – In limine litis op te werpen exceptie – Tweede conclusie

p 678