Jaargang 87 nummer 21 van 20 januari 2024

Artikelen

Sla acht op pacht! – Het Vlaams Pachtdecreet van 13 oktober 2023

V. Godart|p 802

Feitelijk bestuur in vennootschappen en verenigingen en het WVV: een geslaagd huwelijk?

A. Snyers|p 803

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 09 november 2023

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Energie – Verwarmingspremie – Uitsluiting van bewoners van woonzorgcentra – Indirecte discriminatie op grond van leeftijd en handicap 2. Energie – Verwarmingspremie – Uitsluiting van bewoners van woonzorgcentra – Indirecte discriminatie op grond van leeftijd en handicap

met noot| p 819
Hof van Cassatie 27 december 2023

1. Verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling – a) Wijzen van neerlegging van het verzoekschrift – b) Neerlegging via e-Deposit – 2. Betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen – Informaticasysteem – a) Noodzaak van uitvoeringsbesluiten – b) Neerlegging van een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling via e-Deposit – Huidige stand van de regelgeving

met noot| p 819
Hof van Cassatie 19 oktober 2023

Alimentatie – Echtscheiding – Vordering tot afschaffing of vermindering – Wijziging van de financiële situatie van de ex-echtgenoten ingevolge oppensioenstelling – Pensioenuitkeringen – Pensioenbedragen en vruchten

p 821
Hof van Cassatie 19 oktober 2023

Testament – Oorzaak – Verval

met conclusie van advocaat-generaal - M. Deconynck| p 821
Hof van Cassatie 05 oktober 2023

1. Alimentatie – Ouders tegenover kind – Vermelding en verwerking van wettelijk vooropgestelde parameters – Taak van de familierechter – Rekenproef door het Hof van Cassatie – 2. Alimentatie – Ouders tegenover kind – Vermelding en verwerking van wettelijk vooropgestelde parameters – Taak van de familierechter – Becijfering van de bijdrage in natura ingevolge de verblijfsregeling

met noot| p 823
Hof van Cassatie 14 oktober 2022

Appartementsmede-eigendom – Mede-eigendom – Appartementsmede-eigendom – Groep van gebouwen – Rechtspersoonlijkheid – Gemeenschappelijke delen – Toepassingsdomein

met noot van - V. Sagaert| p 824
Hof van Cassatie 30 april 2020

Burgerlijke rechtspleging – Exceptie – Nietigheid – Belangenschade – Regularisatie – Tuchtrecht

met noot| p 829
Raad van State 25 mei 2023

Raad van State – Cassatie – Ruimtelijke ordening en stedenbouw – Raad voor Vergunningsbetwistingen – Toegang tot de rechter – Analoge en digitale betekening

p 830
Hof van Beroep Gent 07 november 2023

1. Ouderlijk gezag – Uitoefening – Niet-samenlevende ouders – Dagelijkse beslissingen – Belangrijke beslissingen – Gezamenlijk handelen – Akkoord van beide ouders – 2. Ouderlijk gezag – Uitoefening – Niet-samenlevende ouders – Poseren voor artistieke foto – Naakt poseren – Publicatie of verspreiding foto – Gezamelijke beslissing van de ouders voor het kind – 3. Ouderlijk gezag – Uitoefening – Familierechter – Vaststelling van de wijze van de uitoefening van het ouderlijk gezag – Verbod portretten, afbeeldingen, naaktfoto’s of video-opnames van kind te maken of publiek te maken zonder uitdrukkelijke en voorafgaande instemming andere ouder – Dwangsom – 4. Persoonlijkheidsrechten – Recht op afbeelding – Portret – Herkenbaarheid

met noot| p 830
Hof van Beroep Antwerpen 14 maart 2023

Vereffening en verdeling – Procedure – Bezwaren – Concrete grieven tegen de notariële staat van vereffening-verdeling

p 837
Vredegerecht Oostende 19 april 2022

Bewind – Bewind over de goederen – Machtiging tot verkoop uit de hand van een onroerend goed – Belang van de beschermde persoon – Belangentegenstelling tussen de beschermde persoon en zijn bewindvoerder – Beslissingsbevoegdheid van de vrederechter – Belang van de beschermde persoon als enig criterium

met noot| p 838