Jaargang 87 nummer 23 van 03 februari 2024

Artikelen

Kroniek kinderalimentatie

S. Mosselmans|p 882

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 23 november 2023

Verbod tabaksautomaten – Bescherming volksgezondheid – Eigendomsrecht – Vrijheid van ondernemen – Gelijkheid en niet-discriminatie

p 899
Hof van Cassatie 04 december 2023

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Procesverhouding – Openbaar ministerie – Adviesverlenend orgaan

p 899
Hof van Cassatie 28 september 2023

Faillissement – Hoger beroep tegen vonnis van faillietverklaring – Vonnis op verzet – Termijn

met noot| p 899
Hof van Cassatie 25 april 2023

Bewijs – Strafzaken – Algemeen – Bewijs van een overeenkomst – a) Overeenkomst als verweermiddel van de beklaagde – b) Beoordeling burgerlijke vordering tot schadevergoeding op grond van misdrijf – c) Echtheid van het geschrift – Betwisting – Schorsing van de strafrechtspleging – Draagwijdte – d) Getuigenverhoor

Met conclusie van advocaat-generaal - D. Schoeters| p 900
Hof van Cassatie 07 april 2023

Intellectuele Eigendom – Marktpraktijken – Oneerlijke concurrentie – Stakingsvordering – Bevel tot terugname

p 911
Raad van State 04 augustus 2023

Intellectuele Eigendom – Marktpraktijken – Oneerlijke concurrentie – Stakingsvordering – Bevel tot terugname

met noot| p 911
Hof van Beroep Antwerpen 11 januari 2024

Taalgebruik in ondernemingen – Vlaams Taaldecreet – Factuur – Nietigheid – Rechten van derden – Pand schuldvorderingen – Geen benadeling van de pandhouder – Bewijskracht van de factuur en inningsrecht van de pandhouder

met noot| p 913
Hof van Beroep Antwerpen 05 september 2022

1. Taalgebruik in ondernemingen – Wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden – Factuur – Engelse taal – Onderneming gevestigd in het Nederlandse taalgebied – Klant gevestigd in België – Europese Unie – Intracommunautaire transacties – Nietigheid – Opheffing Ambtshalve opwerping – Overeenkomst met de van de openbare verkoop van het schip belaste gerechtsdeurwaarder – Protest van de factuur – 2. Belasting over de Toegevoegde Waarde – Belastbare handeling – Haven – Terbeschikkingstelling van een kade – Ligplaats van een schip

met noot| p 916