Jaargang 87 nummer 26 van 24 februari 2024

Artikelen

Woonzekerheid te koop. Het nieuw voorkeurrecht voor de Brusselse huurder

F. Van den Abeele|p 1002

Het rechtsherstel door de bestuurlijke omgevingsrechter: efficiënt en oplossingsgericht of taak van het vergunningverlenend bestuur?

Y. Smeets|p 1003

Rechtspraak

Hof van Cassatie 18 december 2023

Gewijsde (rechterlijk) – Burgerlijke zaken – Betrekkelijk karakter – Bewijswaarde ten aanzien van derden – Weerlegbaar feitelijk vermoeden

met noot| p 1021
Hof van Cassatie 09 november 2023

Belasting – Gelijkheidsbeginsel – Belastingen – Bewijs van in concreto discriminatie

met conclusie van advocaat-generaal - S. Ravyse| p 1021
Hof van Cassatie 05 oktober 2023

Bewijs – Burgerlijke zaken – Bewijslast – Loyale medewerking aan de bewijsvoering – Lening

p 1023
Hof van Cassatie 26 mei 2023

Afstamming – Vaderschap van de echtgenoot – Betwisting – Bezit van staat – Belangenafweging – Gegrondheidsfase

met noot van - L. De Metsenaere| p 1023
Hof van Cassatie 12 mei 2023

Architect – Orde van Architecten – Taak – Inschrijving – Deontologie – Appreciatiebevoegdheid

p 1028
Raad van State 29 juni 2023

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Veldwetboek – Administratieve beroepsmogelijkheid – Bevoegdheid deputatie – Verschil tussen expliciete en stilzwijgende beslissing

p 1029
Hof van Beroep Antwerpen 30 oktober 2023

Bewijs – Burgerlijke zaken – Bewijsmiddelen – Gerechtsdeurwaarder – Proces-verbaal van vaststelling – Authentieke vermeldingen – Valsheidsprocedure

p 1029
Hof van Beroep Antwerpen 06 september 2023

1. Bewijs – Bewijs door en tegen ondernemingen – Aanvaarding factuur – Draagwijdte – 2. Overeenkomst van opdrachtaanvaarding - Onbepaalde duur – Opzegging – Opzeggingsvergoeding – Werkelijke schade

p 1031
Hof van Beroep Antwerpen 02 maart 2021

Schenking – Herroeping – Ondankbaarheid – Geseponeerde klacht wegens beweerdelijk seksueel wangedrag

p 1036
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 07 november 2022

1. Bewijs – Burgerlijke zaken – Algemeen bekende feiten – 2. Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Wegverkeer – Gebrekkige zaak – Bewaarder

met noot| p 1039