Jaargang 87 nummer 37 van 11 mei 2024

Artikelen

De zorgvolmacht en het bewind in het kader van financieel misbruik van ouderen: beschermend of faciliterend?

M. Castermans|p 1442

Rechtspraak

Hof van Cassatie 28 maart 2024

Algemeen Rechtsbeginsel – Verbod van ongerechtvaardigde verrijking – Subsidiair karakter – Gevolg – In hoofdorde inroepen van andere rechtsgronden – Gebrek aan bewijs

met noot| p 1453
Hof van Cassatie 18 januari 2024

1. Verzekering – Subrogatie – Subrogatie in de rechten van de benadeelde – Uitoefening vordering benadeelde – Verjaring – Schorsing – Doorwerking in voordeel gesubrogeerde – Voorwaarde – Aanvang schorsing voor de subrogatie – 2. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Voorwaarde – Bijstand door een advocaat

met noot van - J. Werbrouck| p 1453
Hof van Cassatie 3 oktober 2023

1. Jeugdbescherming – Rechtspleging – Hoger beroep – Verplichting tot grievenopgave – 2. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Grievenformulier – Hoger beroep tegen een beschikking van de jeudgrechter

met noot| p 1455
Hof van Cassatie 3 oktober 2023

1. Verdovende middelen – Algemeen – a) Invoer – Overschrijding van de Belgische grens – b) Deelneming aan invoer – Uithaling van drugs – 2. Deelneming – Deelnemingsgedragingen – Invoer van verdovende middelen – Uithaling van drugs

met noot| p 1456
Hof van Cassatie 2 oktober 2023

1. Arbeidsongval overheidspersoneel – Arbeidsongeval – Begrip – 2. Politie – Politieambtenaar – Lokale politie – Optreden buiten zijn diensturen en buiten zijn politiezone – Gezag van de korpschef

met noot| p 1456
Hof van Cassatie 12 juni 2023

Werkloosheid – Arbeidsongeschiktheid – Verklaring van de werkloze van arbeidsongeschiktheid – Controlekaart – Ontstentenis van de vermelding van arbeidsongeschiktheid – Advies van de aangewezen geneesheer – Uitwerking voor de toekomst

met noot| p 1458
Hof van Cassatie 3 april 2023

1. Ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming – Beschermde werknemer – Arbeidsovereenkomst – Gerechtelijke ontbinding – Ontslag – Feiten die een reden uitmaken die ten laste van de werkgever kan worden gelegd – Dringende reden – Begrip – Ontslagvergoeding – Variabel deel – Loon overeenstemmende met de resterende deel van het mandaat van de personeelsafgevaardigde – Verzoek tot reïntegratie – Weigering door de werkgever – 2. Overeenkomst – Ontbinding wegens wanprestatie

met noot| p 1458
Hof van Cassatie 6 februari 2023

Arbeidsovereenkomst – Dringende reden – Begrip – Beoordeling – Schade aan de wederpartij

met noot| p 1461
Hof van Cassatie 12 december 2022

Onrechtmatige daad - Aansprakelijkheid – Aansteller daden aangestelde – Staking – Beslissing van de werknemers om te staken – Fout

met noot| p 1462
Raad van State 13 december 2023

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Syndicale organisaties – Vakbondsraadpleging – Vereiste van onderhandelingen – Louter overleg onvoldoende – Belang bij het middel

p 1463
Arbeidshof Gent, afd. Brugge 27 november 2023

Arbeidsovereenkomst – Ontslag – Opzegging – Werknemer – Nietigheid – Relatieve nietigheid – Bevestiging door de werkgever

met noot| p 1469
Hof van Beroep Brussel 9 oktober 2023

Faillissement CVBA – Commissaris – (Aansprakelijkheids)vorderingen aandeelhouder – (Niet) ontvankelijkheid

p 1473
Hof van Beroep Antwerpen 25 juli 2023

Erfrecht – Kleine nalatenschappen – Recht om overname te vragen – Erfgenaam in rechte lijn – Begrip – Persoonlijk en onoverdraagbaar karakter

met noot| p 1476
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 27 februari 2024

1. Advocaat – Burgerlijke rechtspleging – Advocaat – Pleitmonopolie – Optreden in rechte door rechtspersoon – Bijzondere volmacht – Wering conclusies – 2. Koop – Verkoop op afstand – Herroepingsrecht – Risico retourzendingen

p 1477