Jaargang 87 nummer 39 van 25 mei 2024

Artikelen

Intelligent contracteren: een juridische analyse van het gebruik van AI-systemen bij de contractsluiting

M. Herbosch|p 1522

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 25 januari 2024

Faillissement – Kwijtschelding van schulden – Echtgenoot van de gefailleerde

p 1540
Hof van Cassatie 28 maart 2024

Gemeentebelasting – Bekendmaking – Bewijs – Aantekening register – Vermelding website

p 1540
Hof van Cassatie 14 maart 2024

Cassatie – Middel – Middel gericht tegen beslissing gewezen in overeenstemming met conclusie voor de feitenrechter

p 1540
Hof van Cassatie 29 februari 2024

Algemene rechtsbeginselen – Recht van verdediging – Taak van de rechter – Ambtshalve aangevoerde middelen – Redelijke verwachting

met noot| p 1540
Hof van Cassatie 25 januari 2024

Intellectuele eigendom – Auteursrecht – Auteurschap – Internationaal privaatrecht – Prejudiciële vraag

p 1541
Hof van Cassatie 25 januari 2024

Faillissement – Procedure – Curator – Hangende gedingen waarbij de gefailleerde is betrokken – Al dan niet verderzetting – Beheer onder toezicht van de rechter-commissaris

p 1541
Hof van Cassatie 4 januarui 2024

Faillissement – Procedure – Op aangifte – Tussenkomst – Gevolg – Rechtsmiddel

met conclusie van advocaat-generaal - E. Herregodts| p 1541
Hof van Cassatie 30 november 2023

Intellectuele rechten – Inbreuk – Schadevergoeding – Omvang

p 1546
Hof van Cassatie 03 oktober 2023

1. Vonnissen en arresten – Motiveringsplicht – Deelneming – Vaststelling van de deelnemingsvorm – 2. Deelneming – Motivering – Deelnemingsvorm

met noot| p 1547
Hof van Cassatie 12 september 2023

1. Misdrijf – Aard – Pandemiewet van 14 augustus 2021 – Wanbedrijf of overtreding naargelang de door de rechter opgelegde straf – 2. Verjaring – Strafzaken – Termijn – Misdrijf met als minimumstraf een politiestraf en als maximumstraf een correctionele straf

met conclusie van advocaat-generaal - D. Schoeters| p 1547
Hof van Cassatie 13 juni 2023

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Strafzaken – Partijen bijgestaan door eenzelfde advocaat – Eenzelfde gerechtelijke band

met noot| p 1550
Raad van State 25 januari 2024

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Stikstof – Openbaarheid van bestuur – 1. Ontvankelijkheid – Procesbevoegdheid – Bijzondere volmacht – Wetboek van vennootschappen en verenigingen – 2. Informatie over emissies in het milieu – Bestuursdocument – Begrip – Document opgesteld ten behoeve van de Beroepsinstantie – Namen van bedrijven niet gelijk te stellen aan informatie over emissies in het milieu – Openbaarmaking namen – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Vertrouwelijke karakter van commerciële en industriële informatie – Relatieve uitzonderingsgronden – Belangenafweging

p 1550
Hof van Beroep Gent 10 januari 2024

Kredietovereenkomst – Lening op interest of kredietopening – Opnamevrijheid – (Her)kwalificatie – Artikel 1907 oud BW – Beperking interestvoet – Openbare orde

met noot| p 1551
Burgerlijke Rechtbank Brussel 11 maart 2024

Taalgebruik in gerechtszaken – Strafzaken – Rechtbanken van het arrondissement Brussel – Politierechtbank te Halle – Beklaagde – Verzoek tot taalwijziging – Weigering wegens de omstandigheden van de zaak

met noot| p 1555

Wetgeving in kort bestek

 • Gegevensbeschermingsautoriteit p 1557
 • Bescherming van de spelers – Kansspelinrichtingen – Weddenschappen – Kansspelen p 1557
 • Vlaamse bestuursrechtscolleges – Zetel p 1557
 • Paritaire huurcommissie – Bezoldiging – Werking – Organisatie – Samenstelling – Brusselse Huisvestingscode – Substantiële en aanzienlijke kwaliteitsgebreken p 1557
 • Lokaal bestuur – Crematoria – Niet-confessionele morele dienstverlening – Gebouwen voor de openbare uitoefening – Gebouwen van de eredienst – Toekenning van subsidies – Lijkbezorging – Begraafplaatsen p 1557
 • Politieambt – DNA-onderzoek in strafzaken – Identificatieprocedure – Wetboek van strafvordering p 1558
 • Voor roken bestemde kruidenproducten – Producten op basis van tabak – Handel p 1558
 • Economische migratie p 1558
 • Overheidssector – Contractuele werknemers – Ontslag – Motivering p 1558
 • Verkopen aan consumenten – oud Burgerlijk Wetboek p 1559
 • Economie p 1559
 • Jeugddecreet – Uitvoering p 1559
 • Renovatie van de gebouwen – Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing p 1559
 • Justitie – Digitalisering – Diverse bepalingen p 1559
 • Distikstofmonoxide – Oneigenlijk gebruik p 1560
 • Zakelijke rechten – Vervreemden – Vestigen – Onroerende domeingoederen p 1560