Jaargang 87 nummer 40 van 01 juni 2024

Artikelen

De toepassing van het auteursrecht op AI-output

P. Wymeersch|p 1562

Een algemene plicht tot Rechtsbehelfsbelehrung in het civiele procesrecht? Het EVRM noopt er niet toe

B. Krans, L. van Kessel|p 1571

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 25 april 2024

Strafvordering – Verwijzing van de ene rechtbank naar de andere – Weigering verzoek tot verandering taal rechtspleging – Evocatie door hof van beroep – Recht op dubbele aanleg

p 1579
Hof van Cassatie 11 april 2024

Nationaliteit – Kandidaat-belg – Verkrijging – Beletsel – Gewichtige feiten eigen aan de persoon – Extrapolatie van tekortkomingen aan verplichtingen als belg

met conclusie van advocaat-generaal - F. Vroman| p 1579
Hof van Cassatie 20 februari 2024

Internering – Invrijheidstelling op proef – Geïnterneerde veroordeeld tot een vrijheidsstraf – Gevolgen van het vernietigingsarrest nr. 80/2018 van 28 juni 2018 van het Grondwettelijk Hof

met noot| p 1583
Hof van Cassatie 16 januari 2024

Jeugdbescherming – Voorlopige maatregel – Hoger beroep – Rechtsmacht ten gronde

met noot| p 1583
Hof van Cassatie 27 december 2023

Onderzoek in strafzaken – Onderzoekshandelingen – a) Fouillering – Aanwijzingen die een rechtelijke fouillering wettigen – b) Identiteitscontrole – Verantwoording – Feiten die een fouillering wettigen

met noot| p 1583
Hof van Cassatie 18 december 2023

Gemeente – Autonoom gemeentebedrijf – Beheersovereenkomst – Invordering van parkeerretributies

met noot van - K. Ongenae| p 1585
Hof van Cassatie 19 september 2023

Discriminatie – Seksisme – a) Moreel element – Opzet om misprijzen te uiten – b) Openbaarheidsvereiste

met conclusie van advocaat-generaal - B. De Smet| p 1588
Raad van State 27 februari 2024

Tucht – Federale politie – Zware tuchtstraf – Onpartijdigheid – Minister van Binnenlandse Zaken hogere tuchtoverheid – Bewoordingen gebruikt door de minister gedurende een zitting van de Kamercommissie – Reeds uitspraak over de strafmaat aan het begin van de tuchtprocedure

p 1594
Hof van Beroep Antwerpen 06 februari 2024

Onverdeeld vruchtgebruik – Overeenkomst onbepaalde duur – Opzegging – Uitonverdeeldheidtreding

p 1598

Kanttekeningen

Als jurist hou ik er juist van hoe het recht verandert

F. Judo