Gerechtsdeurwaarder – Overdracht van het kantoor – Gelijkheidsbeginsel – Eigendomsrecht

Artikel 524, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek beoogt de continuïteit van het gerechtsdeurwaarderskantoor in geval van ontslag, overlijden, schorsing of afzetting te verzekeren, in het algemeen en in het openbaar belang. In arrest nr. 87/2022 van 30 juni 2022 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat die bepaling geen discriminatie inhoudt tussen rechthebbenden van gerechtsdeurwaarders onderling, noch tussen gerechtsdeurwaarders en notarissen. De bepaling doet evenmin op onevenredige wijze afbreuk aan het eigendomsrecht. Door de goodwill en het cliënteel uit te sluiten van de overdraagbare elementen van de infrastructuur van het gerechtsdeurwaarderskantoor onder de regeling van de continuïteit, heeft de wetgever rekening gehouden met het karakter intuitu personae en met de volatiele aard van de relaties tussen een gerechtsdeurwaarder en zijn cliënten.

p 640 | 87/2022 | | Grondwettelijk Hof