Strafrecht – Diefstal tussen echtgenoten – Informaticabedrog tussen echtgenoten

Diefstal ten nadele van zijn of haar echtgenoot kan strafrechtelijk worden vervolgd, informaticabedrog niet. In arrest nr. 130/2022 van 20 oktober 2022 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat dit verschil in behandeling weliswaar berust op een objectief criterium, namelijk de aard van het gepleegde misdrijf, maar dat het criterium van onderscheid niet relevant is. Immers, zowel in geval van diefstal als in geval van informaticabedrog, heeft een der gehuwden een geldsom ontvreemd ten nadele van zijn of haar echtgenoot. Het verschil in behandeling vloeit voort uit de ontstentenis van een wetsbepaling die de artikelen 462, eerste lid, en artikel 504quater, ยง 1, van het Strafwetboek met elkaar in overeenstemming brengt, in het geval van informaticabedrog gepleegd door een gehuwde ten nadele van zijn of haar echtgenoot.

p 800 | 130/2022 | | Grondwettelijk Hof