Jaargang 80 nummer 9 van 29 oktober 2016

Artikelen

Wie verdedigt (de noodtoestand in) België?

P. Popelier|p 322

De exclusiviteit van het eigendomsrecht

D. Gruyaert|p 323

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 25 mei 2016

1. Grondwet - Gelijkheid en niet-discriminatie - Registratierechten - Verdeelrecht - Scheiding - Fiscaal voordeel - Echtgenoten en wettelijk samenwonenden - Feitelijk samenwonenden - Keuzevrijheid - 2. Registratierechten - Verdeelrecht - Scheiding - Fiscaal voordeel - Echtgenoten en wettelijk samenwonenden - Feitelijk samenwonenden - Keuzevrijheid

met noot| p 335
Hof van Cassatie 24 maart 2016

Gerechtskosten - Rechtsplegingsvergoeding - Aard - Advocaat - Rechtsbijstandsverzekering - Aard - Combinatie - Verrekening

met noot van - S. Mosselmans| p 335
Hof van Cassatie 10 december 2015

Handelshuur - Huurhernieuwing - Verhuurder die huurhernieuwing afhankelijk stelt van andere huurvoorwaarden - Onenigheid met huurder - Bevoegdheid van de rechter om de huurvoorwaarden te bepalen - Actief optreden van rechter vereist

p 338
Hof van Cassatie 03 december 2015

Handelshuur - Huurhernieuwing - Weigering wegens het voornemen het verhuurde goed geheel of gedeeltelijk af te breken en weer op te bouwen - Verhuurde goed in mede-eigendom - Afbraak en wederopbouw door een mede-eigenaar

met noot| p 338
Hof van Cassatie 10 september 2015

1. Rechtsmiddelen - Burgerlijke zaken - a) Hoger beroep - Nietigheid van inleidende akte - Gevolg - b) Voorziening in cassatie - Dagvaarding voor de verwijzingsrechter na cassatie - Juridische aard - 2. Gerechtskosten - Rechtsplegingsvergoeding - Vaststelling per aanleg - Behandeling van de zaak vóór en na cassatie

met noot van - B. Van den Bergh| p 338
Hof van Cassatie 20 februari 2015

Pacht - Ruilpacht - Doel - Begrip - Pacht met een andere pachter of met een andere eigenaar van landbouwgronden

p 343
Hof van Cassatie 12 september 2014

Handelshuur - Huurhernieuwing - Hoofdverhuurder die aanvraag tot huurhernieuwing van de hoofdhuurder onbeantwoord laat - Gevolg voor aanvraag tot huurhernieuwing van de onderhuurder

p 343
Raad van State 24 mei 2016

Raad van State - Administratief kort geding - Reglementair besluit - Vordering tot schorsing van onderdeel van besluit - Belang - Vraag naar afsplitsbaarheid van dat onderdeel van het geheel van het besluit - Doelstelling van wetgever en bestuur - Structurele pensioenhervorming - Gedeeltelijke schorsing zou ingaan tegen die doelstelling - Besluit vormt een ondeelbaar geheel

met uittreksel uit het verslag van eerste auditeur - G. De Bleeckere| p 344
Hof van Beroep Antwerpen 26 oktober 2015

Pacht - Recht van voorkoop - Uitoefening - Overdracht - Uitoefening voor het hele pachtgoed in vruchtgebruik en overdracht voor de blote eigendom - Geldigheid

p 347
Hof van Beroep Antwerpen 11 februari 2015

Burgerlijke rechtspleging - Instaatstelling van de zaak - Mogelijkheid om conclusie te nemen - Onvolkomen conclusie - Voorbehoud om verder conclusie te nemen - Gevolg

p 349
Rechtbank van Koophandel Gent 08 mei 2015

Handelshuur - Herziening van de huurprijs - Nieuwe omstandigheid - Abnormale stijging van de huurprijzen in de omgeving - Gedurende minstens drie jaar vermoedelijk van invloed op de huurwaarde van het verhuurde goed - Herziene huurprijs met inachtneming van dezelfde verhouding als bij het bepalen van de oorspronkelijke huurprijs

p 351
Rechtbank van Koophandel Leuven 07 oktober 2014

1. Huur - a) Aansprakelijkheid van de huurder voor de brand van het gehuurde goed - Bevrijding van aansprakelijkheid - Door huurder te leveren bewijs - b) Vrijwaringsverbintenis van de verhuurder - Verborgen gebreken - Gebrek dat zichtbaar was bij de levering - 2. Overeenkomst - Uitvoering te goeder trouw - In rechten van onderhuurder gesubrogeerde brandverzekeraar - Regresvordering tegen hoofdhuurder - Onderhuurder die gedurende geruime tijd indruk gaf dat hoofdhuurder niet aansprakelijk was

p 353
Vredegerecht Aalst 02 juni 2015

Woninghuur - Kosten en lasten - Geen afzonderlijke bijdrage bedongen in huurovereenkomst - Omzetting in werkelijke kosten en lasten - Niet mogelijk

p 355
EHRM 17 maart 2015

Rechten van de mens - Recht op bescherming van de gezondheid - Non-discriminatie - Recht op gewetensbezwaren - Recht op vrijheid van gedachte, geweten en geloof

door - A. Vandenbogaerde| p 357
EHRM 05 februari 2015

Rechten van de mens - Instellen van vordering voor Europees Hof voor de Rechten van de Mens - Uitvoering van de veroordelende arresten - Rol van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

door - W. Verrijdt| p 358
EHRM 27 januari 2015

Rechten van de mens - Legaliteitsbeginsel - Verbod tot retroactieve toepassing van een zwaardere strafsanctie - Veroordeling voor voortgezet misdrijf wegens feiten die gedeeltelijk werden gepleegd voorafgaandelijk aan de kwalificatie van de feiten als voortgezet misdrijf - Onderscheid tussen voortdurend misdrijf en voortgezet misdrijf

door - J. Meese| p 359