Jaargang 82 nummer 1 van 01 september 2018

Artikelen

Meer onderhandelingen in het strafproces: de wet van 18 maart 2018

B. De Smet|p 2

Verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering of borgstelling van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector

H. Van Ostaeyen|p 3

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 01 februari 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Adoptie – Nieuwe adoptie – Meemoeder – Verschil in behandeling op grond van afstamming – Belang van het kind – 2. Adoptie – Nieuwe adoptie – Meemoeder – Verschil in behandeling op grond van afstamming – Belang van het kind

met noot| p 20
Hof van Cassatie 03 mei 2018

Afstamming – Vaderschap – Betwisting – Erkenning – Ontvankelijkheid – Termijn – Personen die gedagvaard moeten worden

met noot| p 20
Hof van Cassatie 20 maart 2018

Recht van verdediging – Mogelijkheid van tegenspraak – Verzoek tot uitstel van de behandeling van de zaak – Beoordeling door de rechter

met noot| p 20
Hof van Cassatie 19 september 2017

Straf – Verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Begrip – Onrechtmatig niet betalen van een schuld aan een derde die de betaling niet meer kan vorderen wegens verjaring

met noot| p 21
Hof van Cassatie 06 januari 2017

Bewijs – Burgerlijke zaken – Bewijslast – Verbintenis van verweerster tot betaling van huurprijs – Niet-nakoming – Vonnis dat bewijslast van deze niet-nakoming bij eiseres legt – Afwijzing van vordering van eiseres tot betaling van achterstallige huurprijs – Onwettig

met noot| p 21
Hof van Cassatie 03 oktober 2016

Verjaring – a) Termijn – Vordering tot betaling van schadevergoeding wegens contractuele wanprestatie – Tien jaar – b) Aanvangspunt – Vordering tot nakoming van contractuele verbintenis – Dag waarop de verbintenis moet worden uitgevoerd – Bestaan van schade of kennis van schade bij het slachtoffer – Geen vereiste

met noot| p 21
Hof van Cassatie 02 maart 2016

1. Onrechtmatige overheidsdaad – Aansprakelijkheid voor fouten van personeelsleden – Orgaantheorie – 2. Strafvordering – Burgerlijke rechtsvordering – Aanhangigmaking voor de strafrechter – Voorwaarde – Door misdrijf veroorzaakte schade – 3. Algemene rechtsbeginselen – a) Non bis in idem – Verbod om eenzelfde persoon twee straffen van dezelfde aard op te leggen voor dezelfde of in wezen dezelfde feiten – Begrip «dezelfde of in wezen dezelfde feiten» – b) Fraus omnia corrumpit – Draagwijdte – Slachtoffer van opzettelijk door hem gepleegd misdrijf – Samenloop met fouten van dader van het misdrijf – Geen recht op vergoeding

p 22
Raad van State 30 januari 2018

Rechten van de mens – a) Strafvervolging – Gedetineerden – Tuchtsanctie – Strafcel voor beperkte periode – Rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Engel-criteria – Art. 6 EVRM niet van toepassing – b) Legaliteitsbeginsel – Bij niet-toepassing van art. 6 EVRM, geen kwalificatie als strafbaar feit in de zin van art. 7, eerste lid EVRM

p 22
Hof van Beroep Brussel 28 juni 2016

Echtscheiding – Gevolgen – Definitief karakter – Kracht van gewijsde – Cassatieberoep – Verwerping – Verkeerde datum in register van de ambtenaar van de burgerlijke stand

p 23
Hof van Beroep Gent 26 mei 2016

Bewind – Bewind over de goederen – Transfers van gelden zonder de vereiste machtiging van de vrederechter – Aansprakelijkheid – Gevolg – Schadevergoeding – Vergoedende interesten

p 24
Burgerlijke Rechtbank West-Vlaanderen, afd. Brugge 07 december 2016

Erfdienstbaarheid – a) Recht van overgang – Interpretatie van de vestigingstitel – Modernisering van de uitoefeningswijze – Verzwaringsverbod – b) Conventioneel recht van overgang – Belemmering van de uitoefening van de erfdienstbaarheid door de eigenaar van het lijdende erf – c) Recht van uitweg – Wettelijke versus conventionele erfdienstbaarheid – Ingeslotenheid

met noot van - M. Reynebeau| p 28
Vredegerecht Westerlo 15 maart 2017

Burgerlijke rechtspleging – Eis – Uitbreiding van eis – Vordering gebaseerd op burenhinder – Uitbreiding tot eis tot afpaling

p 36

Wetgeving in kort bestek

 • Kinderen – Interlandelijke adoptie p 38
 • Motorvoertuigen – Rijexamen – Rijopleiding p 38
 • Fiscale bemiddelingsdienst – Versterking en uitbreiding p 38
 • Private en bijzondere veiligheid – Inlichtingen- en veiligheidsdiensten – Politiediensten – Bewakingscamera’s p 38
 • Onderwijsinspectie p 39
 • Concessies – Opdrachten voor werken, leveringen en diensten – Overheidsopdrachten – Aanpassing van een drempel – Defensie- en veiligheidsgebied – Plaatsing p 39
 • Geautomatiseerde voertuigen – Experimenten p 39
 • Milieuvergunningen – Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening p 39
 • Omgeving – Milieu – Ruimtelijke ordening – Integraal handelsvestigingsbeleid – Ruimtelijke beleidsplannen p 39
 • Technische bijstand – Producten voor tweeërlei gebruik – Uitvoer, doorvoer en overbrenging – Wapenhandelbesluit p 40
 • Ondernemingsrecht – Hervorming p 40
 • Wetboek van economisch recht – Beoefenaren van een vrij beroep p 40
 • Gewestverkiezingen – Lijst van de opvolgers – Afschaffing – Directe democratie – Bijzondere wet m.b.t. de Brusselse Instellingen p 40