Jaargang 82 nummer 2 van 08 september 2018

Artikelen

De ene kmo is de andere niet

N. Bovens|p 42

Bescherming tegen eigendomsbeperkingen van stedenbouwkundige aard, gezien door de bril van het EHRM en van de hoogste Belgische rechtscolleges

B. Indekeu|p 43

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 23 november 2017

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Adoptie – Voorwaarden – Leeftijdsverschil tussen kandidaat-adoptant en kandidaat-geadopteerde – Duurzame affectieve relatie tussen beiden – 2. Adoptie – Voorwaarden – Leeftijdsverschil tussen kandidaat-adoptant en kandidaat-geadopteerde – Duurzame affectieve relatie tussen beiden

met noot van - S. Wijnants| p 61
Hof van Cassatie 20 maart 2018

Verjaring – Strafzaken – Werking in de tijd – Wet die de regels van de schorsing van de verjaring wijzigt – Toepassing op strafvorderingen die zijn ontstaan vóór de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet en op die datum nog niet waren verjaard op grond van de oude wet

met noot| p 67
Hof van Cassatie 06 februari 2018

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Grievenstelsel – a) Rechtsmacht van de appelrechter – Onmogelijkheid om na de uiterste datum voor het indienen van een grievenformulier nog grieven op te werpen – b) Begrip «grief» – Onderscheid tussen grieven in een strafproces en in een burgerlijk proces

met noot| p 68
Hof van Cassatie 02 januari 2018

1. Probatie, opschorting en uitstel – Herroeping – Niet-naleving van de probatievoorwaarden – Verweer in procedure tot herroeping van het probatieuitstel – Instemming met de eerder opgelegde probatiemaatregelen – 2. Bewijs – Strafzaken – Geoorloofdheid – Verbod tegen zichzelf te getuigen of tegen zichzelf een bekentenis af te leggen – Draagwijdte – Uitvoering van een bij een definitieve rechterlijke beslissing opgelegde probatiemaatregel

met noot| p 68
Hof van Cassatie 21 juni 2017

Hof van assisen – Rechtspleging – Beraad over de schuld – Actieve deelname van de magistraten

met noot| p 69
Hof van Cassatie 10 mei 2017

1. Strafvordering – Redelijke termijn – Overschrijding van de redelijke termijn waardoor de uitoefening van het recht van verdediging of de bewijsverkrijging onmogelijk is geworden en het recht op een eerlijk proces onherstelbaar is aangetast – Niet-ontvankelijkheid van de strafvordering – 2. Rechten van de mens – Recht op daadwerkelijke rechtshulp – Passend rechtsherstel – Overschrijding van de redelijke termijn – Mogelijkheid tot het aanvoeren van de schending van de redelijke termijn vóór de behandeling van de grond van de zaak

met noot| p 69
Raad van State 26 februari 2018

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Belang – Bpost – Personeel – Beroep tegen vervroegde oppensioenstelling – Actueel belang – Pensioengerechtigde leeftijd ondertussen bereikt – Bij vernietiging bestreden beslissing reconstructie loopbaan met gevolgen voor wedde en pensioen

p 70
Hof van Beroep Antwerpen 24 oktober 2016

Verjaring – a) Vordering van gerechtsdeurwaarder tot betaling van zijn ereloon – Toepassingsgebied – Vordering tegen advocaat die hem namens zijn cliënt heeft verzocht ambtstaken te verrichten – b) Gerechtsdeurwaarder – Gehoudenheid van advocaat voor onbetaalde honorariumstaten van gerechtsdeurwaarder – Reglement van Nationale Orde van Advocaten van 7 januari 1971 – Tienjarige verjaringstermijn voor contractuele vorderingen – Reglement van Orde van Vlaamse Balies van 31 januari 2007 – Vijfjarige verjaringstermijn voor buitencontractuele aansprakelijkheidsvorderingen

p 70
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 18 mei 2015

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Voertuigschade – Meerkost nieuwe leasingovereenkomst

p 72
Vredegerecht Westerlo 15 februari 2017

Afpaling – Openbaar domein – Openbare weg – Rooilijn

p 73
Hof van Justitie 20 december 2017

Europese Unie – Vrij verkeer van diensten – Diensten van de informatiemaatschappij – Diensten op het gebied van vervoer – Vervoer van passagiers – Gebruik van IT-instrumenten en een applicatie voor smartphones – Oneerlijke mededinging – Vereiste van een vergunning

door - F. Hoogendijk, P.-J. Aerts| p 75
Hof van Justitie 12 september 2017

Europese Unie – Economisch en monetair beleid – Burgerinitiatief waarbij de Europese Commissie wordt opgeroepen een wetgevingsvoorstel in te dienen inzake de kwijtschelding van overheidsschulden voor lidstaten die in een noodsituatie verkeren – Aanvraag tot registratie – Weigering van de Commissie – Zichtbaar ontbreken van bevoegdheden van de Commissie – Verordening (EU) nr. 211/2011 – Motiveringsplicht – Schending

door - M. Geuens| p 77
Hof van Justitie 06 september 2017

Europese Unie – Mededinging – Misbruik van machtspositie – Getrouwheidskorting – Bevoegdheid van de Commissie – Verordening (EG) nr. 1/2003 – Procedure voor de Commissie – Verhoren – Gespreksnotitie – Exclusiviteitskorting voor dominante ondernemingen

door - J. Blockx| p 78