Jaargang 82 nummer 3 van 15 september 2018

Artikelen

Naamsverandering: van gunst naar recht

I. Boone|p 82

Vrijheidsbeperking in de kinderpsychiatrie. Een juridische aanvulling bij het werk van Zorginspectie

T. Opgenhaffen|p 83

Rechtspraak

Hof van Justitie 04 mei 2017

Vervoer – Luchtvervoer – Verordening nr. 261/2004 inzake compensatie en bijstand aan passagiers van vliegtuigen bij annulering of langdurige vertraging van vluchten – a) Buitengewone omstandigheden – Begrip – Aanvaring tussen luchtvaartuig en vogel – b) Luchtvaartmaatschappij die deskundige inschakelt om de wegens een aanvaring met een vogel vereiste veiligheidsinspecties nogmaals uit te voeren – c) Redelijke maatregelen – Begrip – Preventieve controlemaatregelen – Voorwaarden – d) Vertraging die ook door een andere omstandigheid is veroorzaakt – In rekening te brengen bij berekening van de totale duur van de vertraging

met noot van - N. Audenaert| p 99
Grondwettelijk Hof 22 februari 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Burgerlijke rechtspleging – Proceshandeling – Vordering tot ontkentenis – Strafgerechten – 2. Burgerlijke rechtspleging – Proceshandeling – Vordering tot ontkentenis – Strafgerechten

p 109
Hof van Cassatie 20 oktober 2017

Woninghuur – Huurovereenkomst van korte duur – Beding van verlenging indien vóór de vervaldag geen geldige opzegging wordt betekend – Geldigheid

met noot| p 109
Hof van Cassatie 16 oktober 2017

1. Verjaring – Termijn – Aanvangspunt – Contractuele aansprakelijkheid – Bestaan van fout en schade – 2. Handelshuur – Huurhernieuwing – Voorwaarden – Van dwingend recht ten voordele van de verhuurder – Beding dat huurder vrijstelt van de verplichting de huurhernieuwing te vragen – Relatieve nietigheid

met noot| p 110
Hof van Cassatie 22 september 2017

Pacht – Recht van voorkoop – Uitzondering – Ongebouwde gronden die als bouwgronden moeten worden beschouwd – Draagwijdte

p 110
Hof van Cassatie 31 maart 2017

Handelshuur – Huurhernieuwing – Duur – Meer dan negen jaar – Authentieke akte of voor de rechter afgelegde verklaring – Geen vereiste

met noot| p 111
Hof van Cassatie 10 maart 2017

Handelshuur – Herziening van de huurprijs – Nieuwe omstandigheden – Begrip – Stijging of daling van het algemeen peil van de huurprijzen of van de huurprijzen in de omgeving van het gehuurde goed met meer dan 15 %

met noot| p 111
Hof van Cassatie 30 januari 2017

Woninghuur – Overeenkomst van korte duur – Geen tijdig gedane opzegging – Gevolg – Huurovereenkomst van negen jaar vanaf eerste dag van de derde maand voorafgaand aan het verstrijken van de aanvankelijk overeengekomen duur

met noot| p 111
Raad van State 01 maart 2018

Overheidsopdrachten – Beslissing tot aanduiding van een voorkeursbieder – Beslissing van een aanbestedende instantie – Ontvankelijkheid ratione temporis – Aanvang van de beroepstermijn – Kennisname – Verplichting inzake vermelding beroepsmogelijkheden

p 112
Hof van Beroep Gent 11 februari 2016

Notaris – Bij KB van 14 november 2006 goedgekeurde regels van 20 juni 2006 inzake bemiddeling door notarissen bij minnelijke of gerechtelijke verkoop van onroerende goederen – Dwingend recht – Omzeiling via een beding ten behoeve van een derde, zijnde de notaris als penhouder van de overeenkomst – Onrechtmatig

p 112
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 03 april 2017

Koop – Levering – Accessoria – Verkoop appartement – Waterschade – Vordering tegen brandverzekeraar tot betaling van verzekeringsuitkering

p 114
Vredegerecht Westerlo 28 februari 2018

Handelshuur – Huurhernieuwing – a) Drie hernieuwingsmogelijkheden – Ingangsdatum – Aanvankelijke huurovereenkomst voor meer dan negen jaar – Gevolg – b) Aanvraag – Termijn waarbinnen de aanvraag aan de verhuurder moet worden ter kennis gebracht

p 115

Wetgeving in kort bestek

 • Gerechtelijk recht – Strafvordering – Strafrecht p 117
 • Dienstverleners aan vennootschappen – Registratie p 117
 • Motorrijtuigen – Verplichte aansprakelijkheid – Verzekeringsovereenkomsten – Voorwaarden p 117
 • Mobiliteitsvergoeding p 117
 • Burn-out gerelateerd aan werk – Pilootproject – Voorwaarden p 117
 • Raad van State – Versnelde procedures p 118
 • Sociale-impactobligaties p 118
 • Vaste kansspelinrichtingen klasse IV – Virtuele sportevenementen p 118
 • Ontwerpen van richtplan van aanleg – Voorafgaand informatie- en participatieproces voor het publiek p 118
 • Bestuurlijk toezicht – Lokaal bestuur – Toezichthoudende overheid – Indiener van de klacht – Vaststelling van de wijze van communicatie p 118
 • Lokale besturen – Uitzendarbeid p 118
 • Gereglementeerde vastgoedvennootschappen p 119
 • Wetboek van economisch recht – Vordering tot collectief herstel – Uitbreiding van het toepassingsgebied tot kmo’s p 119
 • Roerende voorheffing – Inning – Afstand van inning – KB/WIB 92 – Private Privak p 119
 • Lokale besturen – Beleids- en beheerscyclus p 119
 • Ondernemingen – Economische ontwikkeling – Steun p 119
 • Bewakingscamera’s – Register van de beeldverwerkingsactiviteiten – Aangiften van de plaatsing en het gebruik p 119
 • Aanloopfase – Duaal leren p 119
 • Verkiezingen p 119
 • Registratiebelasting – Verkooprecht – Vlaamse Codex Fiscaliteit p 120
 • Spoorwegen – Politie p 120
 • Rechterlijke orde – Werklast – Herverdeling – Vermindering p 120