Jaargang 82 nummer 4 van 22 september 2018

Artikelen

De nieuwe taken van het Benelux Gerechtshof sinds 1 juni 2018

H. Vanhees|p 122

De wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid: opnieuw een strengere aanpak van verkeersovertreders

C. De Roy|p 123

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 15 maart 2018

Rechten van de mens – a) Recht op vrijheid van meningsuiting – Aanzetten tot terrorisme – Opheffing risicovereiste – b) Persoonlijke vrijheid – Habeas corpus – Voorlopige hechtenis – Concrete en actuele dreiging

p 140
Hof van Cassatie 23 januari 2018

1. Vonnissen en arresten – Vonnis op tegenspraak – Rechtsdag die met toepassing van art. 4, elfde lid Voorafgaande Titel Sv. is bepaald – Meest gerede partij die vordert dat op die rechtsdag vonnis zou worden gewezen – 2. Strafvordering – Burgerlijke rechtsvordering – Bepalingen die de aanhangigmaking van de burgerlijke rechtsvordering regelen – Van openbare orde

met noot van - J. del Corral| p 140
Hof van Cassatie 11 januari 2018

Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Samenhang – Samenhangende vorderingen – Voorrang voor de rechter die uitsluitend bevoegd is om van een van de vorderingen kennis te nemen

met noot| p 143
Hof van Cassatie 26 oktober 2017

Hoven en rechtbanken – Rechtsmacht – Arbitraal geding – Termijn voor de uitspraak

p 144
Hof van Cassatie 16 oktober 2017

Burgerlijke rechtspleging – Maatregel alvorens recht te doen – Begrip – Geen beperking tot klassieke onderzoeksmaatregelen tot bewijsvergaring – Onafhankelijkheid van de instaatstelling van de zaak ten gronde

met noot| p 144
Hof van Cassatie 05 oktober 2017

1. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Beslissing vatbaar voor hoger beroep – Beslissingen inzake bevoegdheid – 2. Internationaal privaatrecht – Rechtsmacht – Exceptie van gebrek van rechtsmacht – Rechtsmacht van buitenlandse rechter – Aard van beslissing

met noot| p 144
Hof van Cassatie 18 september 2017

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Termijn – Aanvangspunt – Betekening – a) Gevolg – Enkel voor hoger beroep tegen de partij die het vonnis heeft doen betekenen – b) Geen vereiste van een geding tussen de partij die doet betekenen en de partij aan wie wordt betekend

met noot| p 144
Hof van Cassatie 15 september 2017

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Devolutieve kracht – Uitzondering – Terugverwijzing in geval van bevestiging van een onderzoeksmaatregel – Hervorming van een ander geschilpunt

met noot| p 145
Raad van State 06 maart 2018

Raad van State – Rechtspleging – Arrest van het Grondwettelijk Hof gewezen op een prejudiciële vraag gesteld door de Raad van State – Beroep bij het Gerecht tegen besluit van de Europese Commissie nog hangende – Verzoek tot uitstel – Raad van State verplicht zich te voegen naar het arrest van het Grondwettelijk Hof gewezen op de prejudiciële vraag – Geen reden om uitspraak van het Gerecht af te wachten

p 145
Hof van Beroep Antwerpen 08 januari 2018

Deskundigenonderzoek – Burgerlijke zaken – Tussen­komst – Na eindverslag – Recht van verdediging – Niet toelaatbaar

p 145
Hof van Beroep Gent 23 november 2015

1. Lastgeving – a) Lastgeving van gemeenschappelijk belang – Begrip – b) Beëindiging – Door de lastgever – Te allen tijde – Geen opzeggingstermijn in acht te nemen noch opzeggingsvergoeding te betalen – 2. Wet Continuïteit Ondernemingen – Procedure gerechtelijke reorganisatie – Stemming – Wijziging van standpunt – Geoorloofdheid

p 147
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 26 oktober 2017

1. Cassatie – Verwijzing – Beperking tot omvang van de vernietiging – Vernietiging beperkt door de draagwijdte van het cassatiemiddel – 2. Vervoer – Reizigers – Trein – Zwartrijder – Rechtsverhouding – Reglementaire aard – Aangerekende forfaitaire vergoeding – Geen toetsing op grond van in de art. 1231 BW opgenomen regeling betreffende het schadebeding – Evenredigheidstoets

p 150
Vredegerecht Antwerpen 19 januari 2017

1. Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Integraal schadeherstel – Openbaar vervoer – Rijden zonder vervoersbewijs – Reglement dat forfaitaire schadevergoeding vastlegt – Geen cumulatie mogelijk met werkelijk geleden schade – 2. Overeenkomst – Schadebeding – Overeenkomst tussen onderneming en consument – Vereiste van wederkerigheid – Sanctie – Nietigheid

p 152
Hof van Justitie 20 december 2017

Europese Unie – Internationaal privaatrecht – Verordening nr. 1259/2010 (Rome III) – Nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed – Erkenning van een door een religieuze rechtbank in een derde land uitgesproken buitengerechtelijke echtscheiding – Materieel toepassingsgebied van Verordening nr. 1259/2010

door - J. Verhellen| p 155
Hof van Justitie 20 december 2017

Europese Unie – Vervoer – Wegvervoer – Rusttijden van de bestuurder – Verordening (EG) nr. 561/2006 – Mogelijkheid om de dagelijkse rusttijden en verkorte wekelijkse rusttijden buiten de standplaats en in het voertuig door te brengen – Uitsluiting van normale wekelijkse rusttijden

door - H. Voogsgeerd| p 156
Hof van Justitie 20 november 2017

Europese Unie – Rechtsbescherming – Directe beroepen – Niet-nakomingsactie – Voorlopige maatregelen op straffe van een dwangsom

door - T. Joris, S. Van der Jeught| p 158