Jaargang 82 nummer 5 van 29 september 2018

Artikelen

Recente decretale inperkingen van de juridische actiemogelijkheden in het omgevings- en milieurecht: het moeras van de vergunningsbetwistingen drooggelegd?

B. Cloots, A. Toumanova|p 162

Rechtspraak

Hof van Justitie 13 september 2017

Europese Unie – Sociale zekerheid migrerende werknemers – Werknemer die op het grondgebied van een lidstaat woont en in loondienst werkt – Betrokken werknemer die gedurende drie maanden onbetaald verlof neemt en in loondienst werkt op het grondgebied van een andere lidstaat – Te beschouwen als een persoon die op het grondgebied van twee lidstaten in loondienst werkt – Voorwaarden

met noot van - H. Niesten| p 177
Grondwettelijk Hof 17 mei 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Huwelijksvermogensrecht – Scheiding van goederen – Verantwoordelijkheid van de echtgenoot-lasthebber – 2. Huwelijksvermogensrecht – Scheiding van goederen – Rekenschap en verantwoording – Verantwoordelijkheid van de echtgenoot-lasthebber

p 184
Hof van Cassatie 26 oktober 2017

Rechten van de mens – Eerlijk proces – Recht van verdediging – Recht op bewijs – Bijstand van een advocaat – Vertrouwelijkheid van briefwisseling met/van een advocaat

p 185
Hof van Cassatie 03 april 2017

Verdeling – Vernietiging wegens benadeling van meer dan een vierde – Toepassingsgebied – Verdeling die ten onrechte als dading werd gekwalificeerd

met noot| p 185
Hof van Cassatie 17 februari 2017

Onrechtmatige daad – Oorzakelijk verband – Samenlopende fouten van verschillende personen – Gehoudenheid van ieder van hen tot vergoeding van de volledige schade

met noot| p 185
Hof van Cassatie 03 februari 2017

Rechtsmisbruik – Begrip – Onaantastbare beoordeling van feitenrechter – Controle door het Hof van Cassatie

p 186
Hof van Cassatie 02 februari 2017

Verjaring – Schuldvordering ten laste van een overheid – Termijn – Schuldvordering wegens een onrechtmatige daad van de overheid – Aanvangspunt – Ten vroegste de eerste januari van het begrotingsjaar tijdens welk de schuldige gedraging is opgehouden

p 186
Raad van State 30 maart 2018

Raad van State – Rechtsplegingsvergoeding – Geen bedrag gespecificeerd – Geen (basis)rechtsplegingsvergoeding toegekend

met noot| p 186
Hof van Beroep Antwerpen 28 juni 2016

Vereffening en verdeling – Notaris-vereffenaar – Vervanging – a) Nieuw art. 1211 Ger.W. – Overgangsrecht – Toepasselijkheid op de vóór 1 april 2012 gevorderde gerechtelijke vereffening-verdeling – b) Uitsluiting van rechtsmiddelen tegen beslissingen aangaande vervanging – Appellabiliteit van andere beslissingen binnen hetzelfde vonnis

met noot| p 186
Hof van Beroep Gent 17 maart 2016

Erfrecht – Langstlevende echtgenoot – Vruchtgebruik – Omzetting – a) Definitie – Basisopties – Bijkomende geconditioneerde optie – Afkoop van blote eigendom – Initiatiefrecht – Stiefkind – Blokkering door stiefouder – b) Gezinswoning – Vetorecht – Absoluut karakter – c) Bescherming van de stiefkinderen – Verhouding tot het vetorecht van de stiefouder – d) Verhouding tot de blote eigenaars – Geen onverdeeldheid – Gevolg – Verkoop van de eigendom

p 190
Hof van Beroep Gent 26 november 2015

Nalatenschap – Onbeheerde nalatenschap – Curator over onbeheerde nalatenschap – Samenloop – Collectieve vereffening van passief – Schuldeiser die met succes pauliaanse vordering instelde – Gevolg – Uitwinning

p 193
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 02 maart 2018

Schenkbelasting – Ouderlijke boedelverdeling – Dubbele akte – Schenking en verdeling – Twee fasen – Taxatie

p 195
Vredegerecht Lier 26 december 2017

Gerechtskosten – Verwijzing – Mogelijk nutteloos karakter – Gebrek aan bewijs van voorafgaande ingebrekestelling met opgave van het correct verschuldigde factuurbedrag – Gevolg

p 197

Wetgeving in kort bestek

 • Politieambt – Informatiebeheer – Gemeenschappelijke gegevensbank «Haatpropagandisten» p 198
 • Consulair Wetboek p 198
 • Vlaams gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid p 198
 • Gewaarborgde gezinsbijslag p 198
 • Secundair onderwijs – Organisatie – Structuur – Modernisering – Codex Secundair Onderwijs – Leerlingenbegeleiding – Basisonderwijs p 199
 • Grond- en pandenbeleid – Sociaal beheersrecht – Recht van voorkoop – Vlaamse Wooncode p 199
 • Specifieke verblijfssituatie – Buitenlandse onderdanen – Tewerkstelling – Sociaal Strafwetboek p 199
 • Bedrijfsbeheer – Basiskennis – Opheffing p 200
 • Gemeenteraad – Belastingbevoegdheid – Lokaal bestuur p 200
 • Provinciedecreet – Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet – Samenvoegen van welbepaalde gemeenten – Lokaal bestuur p 200
 • Voetbalwedstrijden – Veiligheid p 200
 • Algemene verordening gegevensbescherming p 200
 • Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie p 200