Jaargang 82 nummer 6 van 06 oktober 2018

Artikelen

Een nieuwe aanleggrens ... vanaf wanneer?

P. Taelman|p 202

Conflicten van attributie: een kritische analyse van de cassatiearresten van 15 september 2017 en 29 september 2017

F. Eggermont, S. Wils|p 203

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 29 maart 2018

1. Rechten van de mens – Economische, sociale en culturele mensenrechten – Vrije keuze van beroepsactiviteit – Verplichte arbeid – Eigendomsrecht – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Vrijheid van handel en nijverheid – 2. Rechtsbijstand – Advocaat – Juridische tweedelijnsbijstand – Pro Deo – Verplichte deelname

met noot| p 213
Hof van Cassatie 20 maart 2018

Wegverkeer – Alcohol- en drugscontrole – Ademtest en ademanalyse – Bevoegdheid van politieambtenaren – Betreden van een woning met het oog op het uitvoeren van een ademtest of ademanalyse – Toestemming van de bewoner

met noot| p 213
Hof van Cassatie 02 november 2017

Pacht – Toepassingsgebied – Bezetting ter bede – Begrip – Voorwaarden – Bijzondere omstandigheden – Afwezigheid van wetsontduiking

met noot van - N. Van Damme| p 213
Hof van Cassatie 29 september 2017

Raad van State – Bevoegdheid – Beroepen tegen akten van organen van de rechterlijke macht m.b.t. overheidsopdrachten – Begrip overheidsopdrachten – Beslissing van voorzitter van rechtscollege om vertaler te schrappen van vertalers die bij dat rechtscollege zijn aanvaard

met noot| p 218
Hof van Cassatie 15 september 2017

Raad van State – Bevoegdheid – Toekenning van herstelvergoeding wegens onwettige administratieve beslissing – Vereiste dat onwettigheid is vastgesteld in een arrest dat uitspraak doet over een beroep tot nietigverklaring

met noot| p 218
Hof van Cassatie 09 januari 2017

Aanneming van werk – Tienjarige aansprakelijkheid – Voorwaarde – Gebrek dat stabiliteit van het gebouw of van een belangrijk gedeelte in gevaar brengt of kan brengen – Onaantastbare beoordeling van feitenrechter – Controle van Hof van Cassatie – Loskomen van tegels in bijna een volledig gebouw

met noot| p 219
Hof van Cassatie 20 september 2016

Wegverkeer – Bestuurder – Begrip – Art. 2.13 Wegverkeersreglement – Toepassingsgebied beperkt tot Wegverkeersreglement – Wegverkeerswet – Gebruikelijke betekenis van het woord – Beheersing van rem- of versnellingspedalen – Geen vereiste

met noot| p 219
Raad van State 08 maart 2018

1. Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Elektronische sigaretten – a) Omzetting EU-richtlijn – Overgangsmaatregel – Geen verplichting opgelegd door de richtlijn, maar wel mogelijkheid – Geen motivering vereist in nationale regelgeving waarom er geen overgangsmaatregel is – Rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel – b) Bevoegdheid Raad van State – Kritiek op nationale regelgeving – Letterlijke omzetting EU-richtlijn – Kritiek in wezen gericht op bepaling richtlijn – 2. Rechten van de mens – Recht op bescherming van de gezondheid – Voorzorgsbeginsel – Bescherming van minderjarigen – Legitieme doelstelling – 3. Europese Unie – Rechtsbronnen – Richtlijnen – Interpretatie van een bepaling van richtlijn – Verschil in taalversies – Richtlijnconforme interpretatie – Interpretatie door het Hof van Justitie

p 220
Hof van Cassatie 31 mei 2016

Wegverkeer – Parkeren – Verbod een voertuig te laten stilstaan of parkeren – In het bijzonder opgesomde gevallen – Geen bewijs vereist van gevaar of onnodige hinder voor andere weggebruikers

p 220
Hof van Cassatie 28 juni 2016

1. Wegverkeer – Rijverbod – Modaliteit – Tijdens het weekend of op feestdagen – Beoordeling met inachtneming van de efficiëntie van deze modaliteit – 2. Straf – Werkstraf – Weigering van rechter om werkstraf uit te spreken – Motiveringsplicht – Beoordeling met inachtneming van de efficiëntie van deze straf

p 220
Hof van Beroep Gent 18 februari 2016

1. Cassatie – Burgerlijke zaken – Omvang – Draagwijdte van het middel – 2. Huwelijksvermogensrecht – Vereffening-verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – a) Tussentijdse bezwarenprocedure – Al dan niet verdeling in natura of openbare verkoop – Niet-verschijning van een deelgenoot – Gevolg – Mogelijkheid tot verweer in rechte – b) Verdeling in natura – Voorrang op openbare verkoop – Voorwaarden

p 221
Hof van Beroep Brussel 23 september 2015

Wegverkeer – Rijverbod – Blijvende ongeschiktheid om een motorvoertuig te besturen – Beveiligingsmaatregel – Niet in mindering te brengen op periode van verval van het recht een motorvoertuig te besturen

p 226
Hof van Beroep Brussel 29 juni 2015

Algemene rechtsbeginselen – Fraus omnia corrumpit – Formele bron van recht – Openbare orde – Toepassingsvoorwaarden – Gevolgen – Sluiten van overeenkomst met Belgische Staat om de wetgeving op de overheidsopdrachten te omzeilen

p 228
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 03 januari 2017

1. Verjaring – a) Middel van verjaring – Niet de ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vordering – b) Buitencontractuele aansprakelijkheid – Vordering tot recuperatie van de kosten gemaakt in uitvoering van de verplichtingen op grond van het Bodemdecreet – 2. Milieu – Bodemdecreet – Historische bodemverontreiniging – Gemeenrechtelijke regels van de buitencontractuele aansprakelijkheid – Verplichting van exploitant om maatregelen te nemen om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen.

p 231
Politierechtbank Antwerpen, afd. Mechelen 30 juni 2017

Wegverkeer – Proces-verbaal – Bijzondere bewijswaarde – Noteren van nummerplaat – Toevoeging van gegevens waarvan niet kan worden uitgemaakt of de verbalisanten deze ter plaatse hebben vastgesteld – Geen bijzondere bewijswaarde

p 235
Hof van Justitie 05 december 2017

Europese Unie – Belastingrecht – Belasting over de toegevoegde waarde – Strafzaak wegens strafbare feiten ter zake van de belasting over de toegevoegde waarde – Nationale wetgeving waarbij verjaringstermijnen worden vastgesteld die tot gevolg kunnen hebben dat misdrijven onbestraft blijven – Aantasting van de financiële belangen van de Europese Unie – Verplichting om bepalingen van nationaal recht die afbreuk kunnen doen aan de krachtens het Unierecht op de lidstaten rustende verplichtingen, buiten toepassing te laten – Legaliteitsbeginsel inzake misdrijven en straffen

door - V. Glerum| p 237
Hof van Justitie 14 september 2017

Europese Unie – Justitiële samenwerking — In burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid – Individuele arbeidsovereenkomsten – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Art. 19, punt 2, a) – Begrip «plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt» – Luchtvaartsector – Cabinepersoneel – Verordening (EEG) nr. 3922/91 – Begrip «thuisbasis»

door - T. Kruger| p 240