Jaargang 82 nummer 7 van 13 oktober 2018

Artikelen

Justitie werkt voortaan samen met betrouwbare criminelen

J. Meese|p 242

De verenigbaarheid van het overheidstoezicht met de private rechtsvorm

M. De Groot|p 243

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 26 april 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Verjaring – Schorsing – Geïnterneerde – Onbekwaamverklaring – 2. Verjaring – Schorsing – Geïnterneerde – Onbekwaamverklaring

p 259
Hof van Cassatie 23 januari 2018

Vreemdeling – a) Administratieve aanhouding – Opvolging van titels van aanhouding – Beroep bij de rechterlijke macht tegen de oorspronkelijke beslissing – Geen bestaansreden – b) Beroep tegen beslissing van administratieve vrijheidsberoving – Motiveringsverplichting – Niet van toepassing – c) Termijn om vreemdeling te verwijderen – Zeven werkdagen na de opsluiting – Aanvangspunt – Vaststelling van weigering om te worden gerepatrieerd

met noot| p 259
Hof van Cassatie 09 januari 2018

Faillissementsmisdrijven – a) Moreel element – Bijzonder oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen – Vaststelling door de rechter – b) Laattijdige aangifte van faillissement – Feitelijke bestuurder – c) Gebrek aan medewerking van rechter-commissaris en curator – Verstrekken van inlichtingen over de persoon van de werkelijke bestuurder van de vennootschap

met noot| p 259
Hof van Cassatie 04 januari 2018

Ruimtelijke ordening – Planschade – Verwervingswaarde – Niet hoger dan bedrag voor heffing van registratie- of successierechten – Te lage inschatting van onroerend goed in aangifte voor successierechten – Bedrag dat als grondslag heeft gediend voor de heffing van de successierechten – In aanmerking genomen als grondslag voor planschadevergoeding – Zowel volle eigendom als blote eigendom

p 260
Hof van Cassatie 04 oktober 2017

Vreemdeling – Nieuwe vrijheidsberovende maatregel ten aanzien van vreemdeling die rechtmatig wordt vastgehouden en die alleen door zijn wederrechtelijke weigering of zijn wederrechtelijk verzet zijn verwijdering belet – Wettigheid

p 260
Hof van Cassatie 24 februari 2017

1. Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Gebrekkige zaak – Bewijs gebrek – 2. Onrechtmatige daad – Oorzakelijk verband – Fout van het slachtoffer – Samenloop met gebrekkige zaak – Gevolg

p 261
Hof van Cassatie 26 januari 2017

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Werkgever die lonen, bijdragen en vergoedingen betaalde wegens arbeidsongeschiktheid van personeelslid – Betaling van vakantiegeld

p 261
Hof van Cassatie 25 januari 2017

Oplichting – Listige kunstgrepen – Bepalend voor afgifte of levering van de zaak – Feiten die zich voordoen na de afgifte of levering van de zaak – Voorwaarden om in aanmerking te nemen

met noot van - R. Verheyden, J. Vananroye| p 261
Raad van State 28 mei 2018

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Rechtsmacht – Notaris – Definitie – Geen administratieve overheid bij verlijden van een notariële akte – Beroep tegen notariële akte – Raad van State zonder rechtsmacht

p 266
Raad van State 24 april 2018

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Aanvechtbare handeling – Goedkeuring parkeerplan door de gemeenteraad

p 266
Raad van State 05 april 2018

Overheidsopdrachten – Prijsonderzoek – Offerte – Prijsverantwoording – Niet-vermelding van offertes van leveranciers en onderaannemers – Zorgvuldigheidsbeginsel

p 266
Raad van State 15 februari 2018

Overheidsopdrachten – a) Selectievoorwaarden – Gebruik van vocabularium van erkenningsreglementering – Geoorloofdheid – b) Vrijwillige toepassing van erkenningsreglementering – Wettigheid – c) Selectievoorwaarden nadien buiten toepassing verklaren – Onwettigheid – d) Eventuele vergissing bij vaststelling van selectievoorwaarden – Zonder bekendmaking wijzigen of niet toepassen tijdens gunningsprocedure – Onwettigheid

p 267
Hof van Beroep Gent 04 mei 2017

Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Procedure – Mededeling van aanspraken en stukken – Termijn en vorm – Opening van de notariële werkzaamheden – Excelbestand

met noot| p 267
Hof van Beroep Gent 25 februari 2016

1. Burgerlijke rechtspleging – a) Hervatting van het geding – Minderjarige wordt meerderjarig – Noodzaak tot gedinghervatting – Eenvoudige verklaring tot voortzetting van het geding – b) Taak van de rechter – Verplichting en mogelijkheid om ambtshalve rechtsregels toe te passen, gelet op het voorwerp en de oorzaak van de vorderingen – 2. Beslag en executie – Beslag op onroerend goed – Uitvoerend beslag – Onverdeeldheid – Uitwinning – Voorwaarde – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Beperking tot blote eigendom – Redelijk voorstel tot overname van de volle eigendom – Rechtsmisbruik – Gevolg – Rechterlijke verplichting tot overname

p 271
Arrondissementsrechtbank Antwerpen 13 maart 2018

Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Vrederechter – Wet van 25 augustus 1885 «betreffende de koopvernietigende gebreken bij de verkoop of ruil van dieren» – Toepassingsgebied – Enkel landbouwdieren

p 277
Vredegerecht Westerlo 21 februari 2018

Huur – Huurschade – Afwezigheid van plaatsbeschrijving – Verhuurder die zonder enig voorbehoud de sleutels van het gehuurde goed in ontvangst neemt – Rechtsgevolg

p 278