Jaargang 82 nummer 13 van 24 november 2018

Artikelen

Verbrandt de wetgever zijn vingers aan de vingerafdrukken op de identiteitskaart?

C. Van de Heyning, A. Van de Meulebroucke|p 482

De nieuwe gerechtelijke stage

R. Van Ransbeeck|p 483

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 30 maart 2017

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Faillissement – Gevolgen – Eerherstel voor bestuurders en zaakvoerders – Ontslag niet ten minste één jaar vóór de faillietverklaring bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad – Iedere andere persoon die werkelijk bevoegd is geweest om de failliet verklaarde vennootschap te beheren – Uitsluiting van enige werkzaamheid in een verzekerings- of herverzekeringsonderneming of van het beroep van verzekerings- of herverzekeringstussenpersoon – 2. Faillissement – Gevolgen – Eerherstel voor bestuurders en zaakvoerders – Ontslag niet ten minste één jaar vóór de faillissementsverklaring bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad – Iedere andere persoon die werkelijk bevoegd is geweest om de failliet verklaarde vennootschap te beheren – Uitsluiting van enige werkzaamheid in een verzekerings- of herverzekeringsonderneming of van het beroep van verzekerings- of herverzekeringstussenpersoon

p 498
Hof van Cassatie 18 december 2017

Beslag en executie – Bewarend beslag – Beslag onder derden – Machtiging – Vernieuwing – Gezag van gewijsde van de eerdere machtiging – Urgentie – Zeker, vaststaand en opeisbaar karakter van de onderliggende schuldvordering

met noot| p 498
Hof van Cassatie 07 november 2017

Bewijs – Burgerlijke zaken – Schriftelijk bewijs – Bewijswaarde – Miskenning – Voorwaarden – Plan – Foto – Vereiste van een bijhorend geschrift

p 498
Hof van Cassatie 22 september 2017

Beslag en executie – Beslag op onroerend goed – Hoger bod – Aanvaarding onder voorwaarde dat de opbieder een borg stelt – Voorwaarde niet vervuld op de zitdag voor de definitieve toewijzing – Hoger bod niet aanvaard – Geen verplichting met redenen omkleed proces-verbaal op te stellen

p 499
Hof van Cassatie 22 september 2017

Koop – Wederzijdse verkoopbelofte – Met handgeld – Recht van partijen om van de verkoopbelofte af te zien – Teruggave van het handgeld – Toepassingsgebied – Wederzijdse mogelijkheid van partijen om van de verkoopbelofte af te zien

p 499
Hof van Cassatie 09 juni 2017

Beslag en executie – Evenredige verdeling – Tegenspraak – Vorm

met noot van - S. Callewaert| p 499
Hof van Cassatie 24 februari 2017

Beslag en executie – Bewarend beslag – Beslagrechter – Taak van de rechter – Geen beslissing ten gronde – Geen binding ten aanzien van de rechter ten gronde – Gevolg – Gezag van gewijsde

p 503
Raad van State 08 mei 2018

Tuchtrecht – Onpartijdigheidsbeginsel – Begrip – Vereiste van onpartijdigheid kleeft aan de persoon achter de functie

met uittreksel uit het verslag van auditeur - M. Celis| p 503
Hof van Beroep Antwerpen 06 november 2017

Beslag en executie – Voorlopige tenuitvoerlegging – Verzoek in hoger beroep – Voorwaarden – Geen voorafgaande uitspraak over de ontvankelijkheid of gegrondheid van het hoger beroep – Belang van de verzoekende partij

p 507
Hof van Beroep Antwerpen 24 april 2017

Advocaat – Ereloon – Betwisting – Raad van de Orde – Advies – Vereiste van deskundigenonderzoek

p 508
Hof van Beroep Antwerpen 07 december 2015

Advocaat – Rechtsverhouding met cliënt – Namens cliënt aan gerechtsdeurwaarder opdracht geven om akte te betekenen – Rechtsverhouding met gerechtsdeurwaarder – Niet beantwoorden van herinnerings­brieven van gerechtsdeurwaarder

p 509
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 04 september 2018

Beslag en executie – Evenredige verdeling – Tegenspraak – Beslagen schuldenaar – Persoon aan wie de in beslag genomen gelden toebehoren – Derde in de beslagprocedure – Gevolg

p 510
Vredegerecht Westerlo 25 april 2018

Handelshuur – Huurhernieuwing – a) Drie mogelijke aanvragen – Oorspronkelijke huurovereenkomst voor meer dan negen jaar – Geen beletsel – b) Successieve antwoorden van verhuurder – Mogelijkheid – Voorwaarden – c) Principieel akkoord van de verhuurder maar onder andersluidende voorwaarden – Uitspraak van de rechter naar billijkheid – Draagwijdte – Akkoord van partijen om een zuiver potestatieve opschortende voorwaarde in hun overeenkomst in te lassen – Onwettig

p 512

Wetgeving in kort bestek

 • Gerechtelijk Wetboek p 517
 • Diverse bepalingen burgerlijk recht en bepalingen ter bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing p 517
 • VCRO – Milieubeleid p 517
 • Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen – Rechtspleging – Werking p 517
 • Samenwerking tussen gemeenten – Specifieke gemeentelijke bestuursvormen p 517
 • Protest – Collectieve schuldenregeling – Overdracht – Delegatie – Beslag – Centraal bestand – Uitbreiding van de toegang – Financiële contracten – Rekeningen – Centraal aanspreekpunt p 517
 • Pleziervaart p 518
 • Diverse bepalingen strafzaken p 518
 • Octrooigemachtigde – Bescherming van de titel p 518
 • Verhandeling op een gereglementeerde markt – Beleggingsinstrumenten – Toelating – Aanbieding aan het publiek p 518
 • Deposito- en Consignatiekas p 518
 • Rechtspersonen – Strafrechtelijke verantwoordelijkheid – Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering – Strafwetboek p 519
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Wettelijk depot p 519
 • Erfrecht – Erf- en schenkbelasting – Modernisering – Giften – Erfenissen – Burgerlijk Wetboek – Huwelijksvermogensrecht p 519
 • Versterking van de sociale cohesie – Economische relance p 519
 • Bovenlokale cultuurwerking p 520
 • Verval van het recht tot sturen – Herstelexamens en -onderzoeken – Wegverkeer p 520
 • Wetboek van economisch recht – Betalingsdiensten p 520
 • Gezinsbeleid – Toelagen p 520