Jaargang 82 nummer 25 van 16 februari 2019

Artikelen

Het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration

D. Vanheule|p 962

Sponsoringcontracten (en ambush marketing) – Een juridisch perspectief

J. Vynckier|p 963

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 12 oktober 2017

1. a) Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Veldwetboek – Afstand voor beplantingen – Bermbeplantingen – Openbare wegen – b) Veldwetboek – Afstand voor beplantingen – Bermbeplantingen – Openbare wegen – Gelijkheid voor de openbare lasten – 2. a) Rechten van de mens – Eigendomsrecht – Beperking – Veldwetboek – b) Algemene rechtsbeginselen – Gelijkheid voor de openbare lasten – Vergoedingsplicht – Voorwaarden

p 978
Hof van Cassatie 18 juni 2018

Internationaal privaatrecht – Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO) – a) Aanwijzingen van toepasselijke recht voor overeenkomst in haar geheel – Uitgestrektheid van rechtskeuze van partijen – b) Arbeidsovereenkomst – Toepasselijk recht – Voorrang van dwingend recht dat van toepassing zou zijn bij gebreke van rechtskeuze

p 978
Hof van Cassatie 24 mei 2018

Internationaal privaatrecht – Onrechtmatige daad – Art. 96, 2° Wetboek IPR – Interpretatie bij analogie met rechtspraak van Hof van Justitie EU m.b.t. art. 5.3 EEX-Verordening – Plaats waar schade is ingetreden – Plaats waar de schadeveroorzakende gebeurtenis rechtstreeks schadelijke gevolgen heeft gehad – Rechtsmacht van gerechten van woonplaats van benadeelde – Voorwaarde – Schade aldaar rechtstreeks ingetreden

met noot| p 979
Hof van Cassatie 03 mei 2018

Internationaal privaatrecht – Verzekering – Rechtstreekse vordering – Toepasselijke wetsbepaling – Art. 127, § 1, tweede lid Wetboek IPR – Wijze van schadevergoeding waarop schadelijder recht heeft – Politiewet

met noot| p 979
Hof van Cassatie 26 april 2018

1. Europese Unie – Justitiële samenwerking – In burgerlijke zaken – Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken – Overlegging van stukken – Niet-naleving – Sancties – Eerbiediging EU-recht – 2. Internationaal privaatrecht – Vreemd recht – Bepaling van draagwijdte – Uitlegging in land van oorsprong

met noot| p 979
Hof van Cassatie 26 maart 2018

Aanneming van werk – Verborgen gebreken – Lichte verborgen gebreken – Vordering van opdrachtgever – Aanvangspunt – Ten vroegste op het ogenblik waarop de opdrachtgever kennis heeft of kennis heeft kunnen hebben van die gebreken

met noot| p 980
Hof van Cassatie 20 maart 2018

1. Wegverkeer – Vaststelling van overtreding – Toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank Voertuigen – Gegevens die het mogelijk maken de houder van een nummerplaat te identificeren – 2. Bewijs – Strafzaken – Onrechtmatig verkregen bewijs – Aantasting van het recht op een eerlijk proces – Beoordeling door de rechter – 3. Rechten van de mens – Recht op daadwerkelijke rechtshulp – Effectief rechtsherstel – Toetsing van onregelmatig verkregen bewijs – 4. Straf – Geldboete – Bevoegdheid van de rechter om een geldboete beneden het wettelijke minimum uit te spreken – Precaire financiële situatie van veroordeelde – Veroordeelde die recht heeft op juridische tweedelijnsbijstand

p 980
Hof van Cassatie 18 oktober 2017

1. Verjaring – Strafzaken – Schorsing – Ongedaan verzet – 2. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Verzet – Ongedaan verzet – Gevolgen voor de verjaring

met noot| p 980
Raad van State 02 oktober 2018

Overheidsopdrachten – Belang – Geen schorsing impliciete weigeringsbeslissing – Geen invloed op belang bij nietigverklaring van gunningsbeslissing

p 981
Hof van Beroep Gent 09 februari 2017

Testament – a) Spiegeltestament – Geldigheid – Voorwaarden – Ouderlijke boedelverdeling – Mogelijkheid – b) Interpretatie – Bedoeling van de testator – Extrinsieke elementen – Vereiste van tekstgebondenheid – Voorkeur voor testamentaire roeping op intestaat vererving – Verenigbaarheid met eerdere contractuele erfstelling

p 981
Hof van Beroep Gent 09 februari 2017

Erfrecht – Nalatenschap – Inbreng – Vermomde schenking – Vrijstelling van inbreng in natura – Inbreng in waarde – Afgifte van de tegenbrief – Geen bevrijding van de inbrengverplichting – Waardebepaling – Hoedanigheid en tijdstip – Gehuwde titularis-begiftigde – Gebeurlijke inbreng in de huwelijksgemeenschap – Gevolg – Verhaalbaarheid – Verjaring

p 987
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 07 oktober 2016

Burgerlijke rechtspleging – Voorlopige maatregel – Ontvankelijkheid – Vordering van huurder tot geldigverklaring van aanvraag tot hernieuwing van handelshuurovereenkomst – Tegenvordering van verhuurder tot het verkrijgen van een bezettingsvergoeding voor het geval dat de huurhernieuwing niet rechtsgeldig is gebeurd – Doel en strekking van art. 19, derde lid Ger.W. – Bewaren van het evenwicht van de belangen van de partijen tijdens de procedure – Huurder die tijdens de procedure nog steeds de huurprijs betaalt – Herstel van het evenwicht tussen de belangen van partijen

met noot van - L. Schoonbaert| p 991
Vredegerecht Sint-Niklaas 26 april 2017

Woninghuur – Waarborgsom – Contractueel beding dat huurder de waarborg aan de makelaar bezorgt met het oog op plaatsen op een geblokkeerde rekening – Faillissement van makelaar – Verduistering van huurwaarborgsom – Verlies voor rekening van huurder

p 998

Wetgeving in kort bestek

  • Beheersvennootschappen – Instellingen voor collectieve belegging p 999
  • Milieubeleid p 999
  • Taks op de effectenrekeningen – Wetboek diverse rechten en taksen p 999
  • Sociale economie – Werk – Opleidingsverlof p 999
  • Rijopleiding categorie B – Terugkommoment p 999
  • Gezondheid – Diverse bepalingen p 999
  • Wetboek van Strafvordering p 999
  • Palliatieve patiënt – Criteria p 1000
  • Niet-ontvoogde minderjarigen – Identiteitsdocumenten – Reisdocumenten – Intrekking – Ongeldigverklaring – Aflevering – Uitreisverbod p 1000
  • Gemeenten – Gewestelijke overheidsinstanties – Mobiele applicaties – Toegankelijkheid van de websites p 1000