Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen – Automatische vergoeding – Overgangsregeling

In de arresten nrs. 172 en 173/2018 van 6 december 2018 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat art. 19bis 11, § 2 WAM, vóór de opheffing ervan bij art. 15 van de wet van 31 mei 2017, zo geïnterpreteerd dat het de eigenaar van een beschadigd voertuig toelaat van zijn eigen verzekeraar van de aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen de vergoeding te vorderen van de schade aan zijn voertuig in de in dat artikel bepaalde mate, geen schending inhoudt van de artt. 10 en 11 Gw., al dan niet in samenhang gelezen met art. 6, eerste lid EVRM. In het arrest nr. 173/2018 voegt het Hof daaraan toe dat art. 25 van de wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de WAM evenmin de voormelde bepalingen schendt in zoverre het een verschil in behandeling doet ontstaan onder de slachtoffers of personen die zijn betrokken bij een verkeersongeval, naargelang dat ongeval heeft plaatsgehad vóór of na de datum van inwerkingtreding van die bepaling.

p 1000 | 172/2018 | | Grondwettelijk Hof