Jaargang 82 nummer 26 van 23 februari 2019

Artikelen

Wetgever (g)rolt erop los met de rolrechten

S. Mosselmans|p 1002

De positie van het Grondwettelijk Hof in bevoegdheidsconflicten: een verborgen agenda?

P. Popelier, S. Bielen|p 1003

Rechtspraak

Hof van Justitie 05 juni 2018

Europese Unie – Vrij verkeer van personen – EU-burgerschap – Richtlijn 2004/38 – Rechten van echtgenoot EU-burger – Erkenning van huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht – Recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven – Europese consensus – Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Discriminatie op grond van seksuele geaardheid

met noot van - P. Cannoot, J. Lievens| p 1017
Grondwettelijk Hof 21 juni 2018

1. Rechten van de mens – a) Standstillbeginsel – Recht op juridische bijstand – Bestaansmiddelen – b) Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Recht op juridische bijstand – Nazicht van bestaansmiddelen – c) Recht op juridische bijstand – Forfaitaire bijdrage cliënt – Strijdigheid met standstillbeginsel – d) Vrijheid van handel en nijverheid – Vrije keuze van beroepsactiviteit – Advocaat – Verplichte arbeid – Eigendomsrecht – 2. Advocaat – Bureau voor juridische bijstand – Berekening van de vergoeding – 3. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Vreemdeling – Rechtsbijstand

p 1026
Hof van Cassatie 28 juni 2018

Verzekering – Motorrijtuigen – Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker – Subrogatievordering arbeidsongevallenverzekeraar – Slachtoffer zelf aansprakelijk voor het ongeval – Subrogatievordering WAM-verzekeraar

p 1027
Hof van Cassatie 08 februari 2018

Verzekering – Motorrijtuigen – Gemeenschappelijk Waarborgfonds – Art. 19bis-11, § 1, 3° WAM – Toevallig feit – Begrip – Secundaire schadelijder – Geïdentificeerde bestuurder – Geen recht op vergoeding – Beroep op tussenkomst van niet-geïdentificeerde bestuurder – Geen schending van gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel

met noot| p 1027
Hof van Cassatie 19 januari 2018

1. Verzekering – Verjaring – Rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst – Stuiting – Schriftelijke kennisgeving van beslissing – Stuitingsgrond – Schulderkenning in de zin van art. 2248 BW – 2. Verjaring – Stuiting – Aantal stuitingsdaden – Alle stuitingsdaden gesteld vóór het verstrijken van de lopende verjaringstermijn

p 1028
Hof van Cassatie 14 december 2017

Verzekering – Motorrijtuigen – Betrokkenheid van verscheidene voertuigen – Verdeling in gelijke delen

met noot| p 1028
Hof van Cassatie 27 november 2017

Verzekering – Motorrijtuigen – Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker – Statuut ambtenaar van de Europese Unie – Arbeidsongeschiktheid – Invaliditeitsuitkering – In mindering brengen van vergoeding betaald op basis van art. 29bis WAM

met noot| p 1029
Hof van Cassatie 14 september 2017

Verzekering – Verzekeringscontract – Opzettelijk veroorzaakt schadegeval – Ernstige geestesstoornis of zwakzinnigheid – Art. 1386bis BW – Bewijslast – Rechtstreekse vordering van benadeelde tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar – Bewijsrisico op benadeelde

met noot| p 1029
Hof van Beroep Gent 29 juni 2017

1. Vereffening en verdeling – Dading – Opleg – Bedoeling om binnen een bepaalde termijn te betalen – Miskenning – Sanctie – Interesten – 2. Gerechtskosten – Algemeen – Kosten van betekening en tenuitvoerlegging – Link met algemene kostenvergoeding

p 1029
Hof van Beroep Antwerpen 31 mei 2016

Vereffening en verdeling – Notaris-vereffenaar – Vervanging – Uitsluiting van rechtsmiddelen tegen beslissingen betreffende de vervanging – Appellabiliteit van andere beslissingen binnen hetzelfde vonnis

p 1031
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 18 december 2018

Gelijke behandeling – Verbod van discriminatie op grond van geloof of levensbeschouwing – Reglement van gemeentelijk zwembad dat het dragen van bedekkende zwemkledij («boerkini’s») verbiedt – Geoorloofdheid

p 1032
Vredegerecht Gent 05 maart 2018

1. Rechten van de mens – Recht op wonen – Afdwingbaarheid ten aanzien van publieke overheid – Geen subjectief recht voor kraker om andermans eigendomsrecht te schenden – 2. Kraken – Uithuiszetting – Termijn – Geen respijt aan kraker die om ideologische redenen andermans eigendomsrecht schendt

p 1034

Kanttekeningen

Omzendbrief nr. 272 houdende richtlijnen voor de toepassing van de hervorming van griffierechten