Jaargang 82 nummer 27 van 02 maart 2019

Artikelen

Betere bescherming van «bedrijfsgeheimen». Men zegge ze niet voort

D. Mertens|p 1042

Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid

W. Buelens|p 1043

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 28 juni 2018

1. Rechten van de mens – Recht op toegang tot een rechter – Burgerlijke rechtspleging – Kosten van het geding – Nutteloze kosten – Motiveringsplicht – Recht op tegenspraak – Invordering van onbetwiste geldschulden – 2. Gerechtskosten – Verwijzing – Nutteloze kosten – Motiveringsplicht – Recht op tegenspraak – Invordering van onbetwiste geldschulden

met noot| p 1060
Hof van Cassatie 17 april 2018

1. Strafwet – Toepassing in de tijd – Zwaardere straf – Begrip – 2. Strafvordering – Correctionalisering – Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie – Rechtspraak Grondwettelijk Hof – Gevolgen voor de toepasselijke straf

met noot| p 1060
Hof van Cassatie 08 maart 2018

Handelshuur – Beëindiging – Opzegging door huurder – Tijdstip waarop kennisgeving van de opzegging de verhuurder bereikt – Tijdstip waarop de verhuurder kennisneemt van de opzegging of er redelijkerwijze kennis van had kunnen nemen

p 1061
Hof van Cassatie 26 februari 2018

Woninghuur – Waarborgsom – Contractueel beding dat huurder huurwaarborg zal overhandigen aan lasthebber die gelden zal storten op geblokkeerde rekening – Betaling aan lasthebber van verhuurder – Bevrijdende betaling – Insolvabiliteit van lasthebber – Risico voor rekening van lastgever

met noot| p 1062
Hof van Cassatie 22 december 2017

Pacht – Opzegging voor eigen exploitatie – Overdracht van exploitatie aan orgaan of bestuurder van vennootschap of beherende vennoot van een landbouwvennootschap waarin de pacht wordt ingebracht – Geldigheid

p 1062
Raad van State 09 oktober 2018

Bevolkingsregister – Hoofdverblijfplaats – Vermoeden dat bestaande inschrijving in het bevolkingsregister aan de werkelijkheid beantwoordt – Wettigheidstoezicht Raad van State – Redelijkheidstoetsing

p 1062
Hof van Beroep Gent 29 juni 2017

Erfrecht – Nalatenschap – Testamentaire devolutie – Beheer van vastgoedelement – Sekwester – Familierechter – Procedure op eenzijdig verzoekschrift

p 1063
Hof van Beroep Gent 09 februari 2017

Huwelijksvermogensrecht – Wettelijk stelsel – Gemeenschapsstelsel – Vereffening-verdeling – a) Giften van ouders op een bankrekening op naam van een echtgenoot – Statuut – Eigen of gemeenschappelijk karakter – Bewijs – b) Alimentatieschuld ten behoeve van een ex-echtgenoot – Statuut – Eigen karakter – Bepaling vóór of tijdens het navolgende huwelijk

p 1064
Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afd. Hasselt 13 juli 2017

Arbitrage – Arbitreerbaarheid – Geschillen betreffende aangelegenheden die van dwingend recht zijn – Concessiegeschil

met noot van - J. Erauw| p 1067
Vredegerecht Antwerpen 19 juli 2018

Huur – Plaatsbeschrijving – Bij uittrede – Geen specifieke wettelijke regeling – Algemene bepalingen van het verbintenissenrecht, eventueel aangevuld door contractuele bepalingen – Overeenkomst van partijen om plaatsbeschrijving op te maken zonder bijstand van een deskundige – Juridische aard – Bewijswaarde – Vaststellingsovereenkomst – Bindende kracht

p 1074

Kanttekeningen

Onafhankelijkheid van de rechter en toegang tot de Europese rechter: het geval van Turkije-Verslag van de studienamiddag van 26 november 2018 georganiseerd door CIRC (Saint-Louis), IEE (ULB), Human Rights Center (UGent), Amnesty International Belgique, AS

M. Delange, C. Verbruggen