Jaargang 82 nummer 28 van 09 maart 2019

Artikelen

Art. 23 Ger.W.: het gezag van gewijsde gewijzigd

G. Jocqué|p 1082

Gezag van gewijsde en rechtsgrond, terug naar af?

D. Scheers, P. Thiriar|p 1083

Verjaring en nietigheid: een valse vriendschap met diepe wortels

F. Peeraer|p 1084

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 05 juli 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Gerechtskosten – Gerechtsdeurwaarder – Kosten van de akten en vergoedingen – Btw – 2. Gerechtskosten – Gerechtsdeurwaarder – Kosten van de akten en vergoedingen – Btw

met noot| p 1100
Hof van Cassatie 14 december 2018

1. Belasting – Bewijs – Bewijsmiddelen – Materiële vaststellingen in de openbare ruimte – Fiscale ambtenaren die vanop de openbare weg ongemerkt de beroepsactiviteiten van een belastingplichtige observeren – Geoorloofdheid – 2. Bewijs – Strafzaken – Bewijsmiddelen – Bijzondere opsporingsmethoden – Observatie – Toepassingsgebied – In beginsel niet van toepassing op fiscale ambtenaren – Uitzondering – Officieren van gerechtelijke politie die observaties uitvoeren met het oog op het bepalen van de belastingschuld

met noot| p 1100
Hof van Cassatie 12 juni 2018

Europees Aanhoudingsbevel – Wet Wederzijdse Erkenning Straffen – Weigering van tenuitvoerlegging – Onmiddellijke uitvoerbaarheid van buitenlandse straf – Uitvoering van uitvoerende macht – Verbintenis van onderzoeksgerecht

p 1100
Hof van Cassatie 24 mei 2018

Aanneming van werk – Beëindiging – Bevoegdheid van opdrachtgever om door een eenzijdige rechtshandeling een einde te maken aan de overeenkomst – Kennisgeving aan aannemer – Geen aanvaarding door aannemer vereist – Vormvrije rechtshandeling – Stilzwijgende beëindiging – Duidelijke en ondubbelzinnige uitdrukking van wil van opdrachtgever

met noot| p 1101
Hof van Cassatie 22 mei 2018

1. Bewijs – Strafzaken – Onrechtmatig verkregen bewijs – Beoordeling van de eventuele nietigheid door de rechter – Criteria – 2. Privécommunicatie en -telecommunicatie – Gebruik van de opname van een gesprek door een deelnemer aan dit gesprek zonder medeweten van de andere deelnemers – Schending van de redelijke privacyverwachting van de deelnemers aan het gesprek – Gevolgen voor de beoordeling van het bewijs

met noot| p 1101
Hof van Cassatie 13 september 2018

1. Strafvordering – Redelijke termijn – Aanvangspunt voor de berekening van de redelijke termijn – Voortgezette misdrijven – 2. Rechten van de mens – Redelijke termijn – Aanvangspunt – Dreiging van de strafvervolging – Voortgezette misdrijven

met noot| p 1101
Hof van Cassatie 11 oktober 2017

1. Bewijs – Strafzaken – Onrechtmatig verkregen bewijs – Uitsluiting – Eerlijk proces – 2. Wegverkeer – Vaststelling van overtreding – Kruispuntbank voertuigen – Toegang politiediensten

met noot| p 1102
Hof van Beroep Gent 21 september 2018

Invordering van onbetwiste geldschulden – Niet terugzenden van antwoordformulier door de schuldenaar – Procedure niet correct gevolgd – Gevolg – Recht om vordering in rechte in te stellen – Gevolg – Opschorting van procedure

met noot van - T. De Jaeger| p 1102
Hof van Beroep Gent 12 april 2018

Afstamming – a) Onderzoek naar het vaderschap – Overgangsrecht – Mogelijkheid om vordering in te stellen vanaf 6 juni 1987 – Onmogelijkheid voordien – Verjaringstermijn – Dertig jaar – b) Gerechtelijke vaststelling – Bewijs – Seksuele contacten – Weigering om DNA-test te ondergaan – Vermoeden

p 1108
Hof van Beroep Antwerpen 12 februari 2018

Consumentenrecht – Consumentenbescherming – Overeenkomst – Algemene verkoopsvoorwaarden – Bezwarende bedingen – Informatieverplichting ten aanzien van consument – Sanctie – Niet-tegenwerpelijkheid

p 1110
Hof van Beroep Gent 30 maart 2017

Testament – Eigenhandig testament – Handtekening – Bijkomende geldigheidswaarborg – Identificatie – Animus signandi – Voluitgeschreven voornaam, naam en adres – Bijkomende handtekening van een derde

p 1111
Arrondissementsrechtbank Oost-Vlaanderen 19 maart 2018

Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Vrederechter – Schadevergoeding wegens bezetting zonder recht of titel – Geen (hoofd)vordering tot uitzetting en uitdrijving – Algemene bevoegdheid ratione summae

p 1114
Vredegerecht Landen-Zoutleeuw 08 februari 2018

Huur – Plaatsbeschrijving – Einde huurovereenkomst – Vereisten – Objectief, omstandig en gemotiveerd – Naleving van recht van verdediging en van recht op tegenspraak

p 1116
Hof van Justitie 04 oktober 2018

Europese Unie – Belastingrecht – Fiscaal discriminatieverbod – Opeenvolgende belastingheffingen – Verschil in behandeling naargelang van de lidstaat van vestiging van de kleindochteronderneming – Teruggaaf van de onterecht ingehouden roerende voorheffing – Vereisten aan het bewijs van het recht op een dergelijke teruggaaf – Bovengrens aan het recht op teruggaaf – Discriminatie – Nationale rechter die in laatste aanleg uitspraak doet – Verplichting tot prejudiciële verwijzing

door - T. Verellen| p 1118
Hof van Justitie 31 mei 2018

Europese Unie – Internationaal privaatrecht – Verordening nr. 2201/2003 – Omgangsrecht van grootouders – Materieel toepassingsgebied van verordening nr. 2201/2003

door - J. Verhellen| p 1120