Jaargang 83 nummer 16 van 21 december 2019

Artikelen

De weerslag van wetsvoorstel nr. 553/001 op de rechtsmacht van de Raad van State

T. Coen|p 602

Klimaatzaken via mensenrechten of buitencontractuele aansprakelijkheid: wat je van (noorder)buren leren kan

P. Gillaerts, W.Th. Nuninga|p 603

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 23 mei 2019

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Onrechtmatige overheidsdaad – Schadeherstel door Raad van State – Forumkeuze – Wapengelijkheid – Dubbele aanleg – Cassatieberoep – 2. Onrechtmatige overheidsdaad – Schadeherstel door Raad van State – Forumkeuze – Wapengelijkheid – Dubbele aanleg – Cassatieberoep

p 621
Hof van Cassatie 31 januari 2019

Subsidies – Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen – Verplichting van rechtspersoon die subsidie heeft gekregen om elk jaar zijn balans en rekeningen en een verslag inzake beheer en financiële toestand te bezorgen – Subsidietrekker die nalaat verantwoording te verstrekken over het begrotingsjaar waarvoor hij de toegekende subsidie nog niet heeft ontvangen – Geen reden voor gemeente om te weigeren de subsidie te betalen

met noot| p 621
Hof van Cassatie 17 december 2018

Koop – Consumentenkoop – Gebrek aan overeenstemming met de verkochte zaak – Sancties – Ontbinding of prijsvermindering – Mogelijkheid van afstand van recht om de toepassing te vragen van deze sancties

p 621
Hof van Cassatie 09 november 2018

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – a) Cassatieberoep – Eindbeslissing – Beslissing waarbij de appelrechter zich uitspreekt over de devolutieve kracht van het hoger beroep – Ontstentenis van wettelijke bepaling die maximale termijn voorschrijft om cassatieberoep in te stellen – Onbeperkt in de tijd – b) Hoger beroep – Bevestiging onderzoeksmaatregel – Begrip – Appelrechter die een onderzoeksmaatregel bevestigt en een geschil dat niet de grondslag van de onderzoekmaatregel vormt anders beoordeelt dan de eerste rechter – Verwijzing naar de eerste rechter

met noot van - P. Thiriar| p 622
Hof van Cassatie 14 september 2018

Pacht – Pachtprijs – Pachter die aanbod tot betaling van pachtprijs doet – Afwezigheid van reactie van verpachter – Geen oproeping in verzoening – Gevolg – Onweerlegbaar vermoeden van bestaan van pachtovereenkomst – Uitzondering – Betwisting van bestaan van pachtovereenkomst door verpachter ten overstaan van vrederechter binnen zes maanden na aanbod van betaling

p 627
Hof van Cassatie 23 april 2018

Pacht – Opzegging voor eigen exploitatie – Voorwaarden – Aanplanting met kerstbomen – Geen persoonlijke exploitatie – Degene in wiens voordeel de opzegging is gedaan exploiteert zelf een tuinbouwbedrijf – Geen vereiste dat exploitatie gebeurt in hoedanigheid van natuurlijke persoon

p 627
Raad van State 30 november 2018

Overheidsopdrachten – Clausule in het bestek dat zonder bezwaar binnen een bepaalde termijn een inschrijver is gebonden aan de besteksbepalingen – Draagwijdte – Aansporing voor geïnteresseerde inschrijvers om aanbestedende overheid te helpen de gunningsprocedure in goede banen te leiden – Rechtszekerheidsbeginsel – Geen verplichting voor normaal zorgvuldige inschrijver om onmiddellijk bezwaar aan te tekenen tegen elke eventueel onwettige of onduidelijke bepaling van een bestek

met noot| p 628
Hof van Beroep Gent 28 juni 2018

Erfrecht – Langstlevende echtgenoot – Vruchtgebruik – Omzetting – Ouderlijke woning – Belangenafweging – Omzetting in een geldsom – Verkoop

p 628
Hof van Beroep Gent 09 februari 2017

Overeenkomst – Voorwerp – Geldigheidsvereiste dat moet blijven voortbestaan – Sanctie – Rechtsverval – Toepassingsvoorwaarden – Algemeen rechtbeginsel – Tenietgaan ex nunc – Contractpartij die het rechtsverval door een haar toerekenbare tekortkoming veroorzaakt – Schadevergoedingsplicht

p 631
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Turnhout 29 januari 2018

Huur – Teruggaveplicht van de huurder – a) Beding dat teruggaveverplichting verzwaart – Restrictieve interpretatie – b) Beding dat alle huurherstellingen ten laste van de huurder legt – Geen verplichting tot herstel van wat door ouderdom of slijtage is tenietgegaan – c) Verbintenis van de huurder om bij vertrek alle muren te schilderen – Draagwijdte – Te interpreteren in kader van onderhoudsplicht – Geen verbintenis tot herstel in nieuwe staat

met noot| p 635
Vredegerecht Westerlo 19 juni 2019

1. Overeenkomst – Ontbinding wegens wanprestatie – Keuze tussen ontbinding en gedwongen uitvoering – Samengaan van beide onmogelijk – Geen substitutie van motieven mogelijk – 2. Huur – a) Kosten en lasten – Geen contractueel beding – Toepassing van algemene beginselen van huurrecht – b) Huurprijs – Teveel betaalde huurprijs – Verbintenis tot terugbetaling – Voorwerp – Zuivere huurprijs, indexering van huurprijs en kosten en lasten

p 638

Kanttekeningen

Recht en klimaat – Maken juristen het goede weer?

F. Judo