Jaargang 83 nummer 17 van 28 december 2019

Artikelen

Rechter vs. DPA: 0-1

D. Scheers|p 642

Van Potpourri naar empirie

T. De Jaeger|p 643

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 28 mei 2019

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Wegverkeer – Recidive – Verval recht tot sturen – Examens en onderzoeken – Geen beoordelingsbevoegdheid – 2. Wegverkeer – Omzetting uit recht tot sturen – Recidive – Examens en onderzoeken – Geen beoordelingsbevoegdheid

met noot| p 664
Hof van Cassatie 21 mei 2019

1. Belasting – Bewijs – Informatie als inlichting en om bewijzen te verzamelen – Voorwaarde – Geen onregelmatigheid – Bewijs van onregelmatigheid op wijze die niveau van loutere bewering overschrijdt – 2. Vermogensvoordeel – Verhoging van vermogen van persoon die voortkomt uit misdrijf waardoor hij zijn fiscale uitgaven bedrieglijk vermindert – 3. Algemene rechtsbeginselen – Non bis in idem – Vestiging en invordering van belasting – Geen strafprocedure – 4. Verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Uitgavenbesparing ingevolge belastingontduiking nadien voorwerp van belastingaanslag – Geen beletsel – 5. Valsheid in geschrifte – Beschermd geschrift – Begrip – Geschrift van bankinstelling waarin is vermeld dat een belastingplichtige geen rekening heeft bij die instelling

p 664
Hof van Cassatie 03 januari 2019

Aanneming van werk – Tienjarige aansprakelijkheid – Van openbare orde – Op straffe van verval in te stellen rechtsvordering – Dagvaarding binnen de wettelijk bepaalde termijn – Onttrekking aan het verval – Duur – Tot aan het einde van het geding door een onherroepelijke beslissing

met noot| p 665
Hof van Cassatie 09 november 2018

1. Bewijs – Burgerlijke zaken – Onrechtmatig verkregen bewijs – Toelaatbaarheid – Beoordeling in het licht van art. 6 EVRM en art. 14 IVBPR – Uitsluiting – Voorwaarden – Wegvallen van betrouwbaarheid van het bewijs – Recht op een eerlijk proces in gevaar gebracht – FSMA – Verbod voor auditeur om andere feiten te onderzoeken dan die welke door het directiecomité bij hem aanhangig zijn gemaakt – Niet op straffe van nietigheid voorgeschreven – Gevolg voor de nietigverklaring of de uitsluiting van het aldus verkregen bewijs – 2. Rechten van de mens – Onpartijdige rechter – Beslissing van FSMA waarbij dwangsom of administratieve boete is opgelegd – Beroep met volle rechtsmacht bij het Hof van Beroep te Brussel – 3. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon – Bestraffing – Rechtspersoon uitsluitend wegens optreden van geïdentificeerde natuurlijke persoon verantwoordelijk gesteld – Fout wetens en willens begaan door geïdentificeerde natuurlijke persoon – Gevolg – Begrip wetens en willens handelen

met noot| p 665
Hof van Cassatie 06 november 2018

Poging – Begin van uitvoering – Aanwenden van middelen om het misdadig voornemen ten uitvoer te brengen – Verband met het misdadig opzet van de dader – Daad die geen enkele twijfel laat bestaan over de bedoeling van de dader

met noot| p 666
Hof van Cassatie 05 november 2018

Leefloon en maatschappelijke integratie – OCMW – Vreemdeling – Illegaal verblijf – Dringende medische hulp – Borgstelling

met noot| p 667
Hof van Cassatie 11 september 2018

Jeugdbescherming – Rechtspleging – Termijn van zes maanden bepaald in art. 52bis Jeugdbeschermingswet - Termijn van orde

met noot van - B. De Smet| p 668
Raad van State 28 mei 2019

Dieren – Dierengezondheid – Toediening antibiotica aan dieren – Beperking vrijheid tot toediening – EU-recht – Interne markt – Technisch voorschrift – Andere eis – Mogelijkheid tot significante beïnvloeding van verhandeling van antibioticaproducten – Verplichte aanmelding aan de Europese Commissie

p 670
Hof van Beroep Gent 19 oktober 2018

Grooming – Constitutieve bestanddelen – a) Materieel element – Voorstel tot fysieke ontmoeting – Voordien bestaand fysiek contact tussen de meerderjarige en de min-zestienjarige – b) Moreel element – Oogmerk tot het plegen van een seksueel misdrijf – Ongepaste sms-gesprekken

met noot| p 670
Hof van Beroep Gent 21 maart 2018

1. Strafwet – Toepassing in de tijd – Wet van 14 december 2016 tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft de bestraffing van terrorisme – Uitbreiding van de strafbaarstelling – Gevolgen – 2. Terrorisme – Deelname aan enige activiteit van een terroristische groep – a) Wet van 14 december 2016 tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft de bestraffing van terrorisme – Uitbreiding van de strafbaarstelling – Gevolgen – b) Bestanddelen van het misdrijf – Kennis van de terroristische aard van de groepering

met noot| p 672
Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afd. Hasselt 08 december 2017

Overeenkomstig – Opzegging – ICT-overeenkomst – Bedongen opzegtermijn tegen een bepaald tijdstip – Wijziging van voorwerp van de overeenkomst – Invloed op datum waarop de opzeggingstermijn dient in te gaan – Blijven aandringen op behoud van de opzeggingstermijn tegen de overeengekomen datum

p 675
Hof van Justitie 22 november 2018

Europese Unie – Belastingrecht – Directe belastingen – Onroerende goederen – Buitenlandse onroerende goederen – Successierechten – Vrijstelling – Bosgebied – Beperking vrij verkeer van kapitaal

door - M. Geeroms| p 677
Hof van Justitie 06 november 2018

Europese Unie – Sociale politiek – a) Organisatie van de arbeidstijd – Richtlijn 2003/88/EG – Recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon – Dienstverband dat eindigt door het overlijden van de werknemer – Nationale regeling die eraan in de weg staat dat aan de rechtsopvolgers van de werknemer een financiële vergoeding wordt betaald voor de door die werknemer niet-opgenomen jaarlijkse vakantie met behoud van loon – Verplichting tot conforme uitleg van het nationale recht – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Inroepbaarheid in een geschil tussen particulieren – b) Recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon – Nationale regeling op grond waarvan de werknemer niet-opgenomen jaarlijkse vakantie en de financiële vergoeding hiervoor verliest indien hij geen aanvraag voor vakantie heeft ingediend vóór de beëindiging van het dienstverband

door - H. Voogsgeerd| p 679