Jaargang 84 nummer 29 van 20 maart 2021

Artikelen

Is een beslissing alvorens recht te spreken een eindbeslissing?

P. Thiriar|p 1122

Het standstill-beginsel houdt een verscherpte materiële en formele motiveringsplicht in voor de regelgever. Een bespreking van arrest nr. 243.760 van 20 februari 2019 van de Raad van State

D. Van Eeckhoutte, L. Burssens|p 1123

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 26 november 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Ambtenarenrecht – Aansprakelijkheid – Minnelijke schikking – Toegang tot de rechter – 2. Ambtenarenrecht – Aansprakelijkheid – Minnelijke schikking – Toegang tot de rechter

p 1136
Hof van Cassatie 25 januari 2021

Echtscheiding – Onderhoudsuitkering na echtscheiding – Onderhoudsgerechtigde – Effectieve aanspraak op onderhoudsuitkering – Staat van behoefte – Beoordeling – Normale levensomstandigheden

met noot| p 1136
Hof van Cassatie 25 september 2020

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Bedrag – Verbod ultra petita uitspraak te doen

met noot van - B. Van den Bergh| p 1136
Hof van Cassatie 07 september 2020

1. Adoptie – Voorwaarden – Toestemming ouder – Weigering om toestemming te verlenen – Onverantwoorde weigering – Belang van het kind – Mogelijkheid van adoptierechter om de weigering te weren – Alleen bij nieuwe adoptie, stiefouder-, partneradoptie of adoptie door voormalige partner – 2. Adoptie – Voorwaarden – Kind kort na geboorte geplaatst bij persoon van wie verzoek tot adoptie uitgaat – Weigering moeder om toestemming te verlenen – Belang van het kind – Grondwet – Recht op eerbiediging privé- en gezinsleven – Kinderrechten – Mogelijke schending – Grondwettelijk Hof – Prejudiciële vraag – 3. Adoptie – Voorwaarden – Toestemming – Weigering om toestemming te verlenen – Onderscheid tussen ouder en andere persoon van wie toestemming vereist is – Belang van het kind – Grondwet – Gelijkheid en non-discriminatie – Mogelijke schending – Grondwettelijk Hof – Prejudiciële vraag

p 1142
Hof van Cassatie 18 juni 2020

Overeenkomst – a) Contractuele aansprakelijkheid – Machtiging van de rechter om verbintenis door een derde te laten uitvoeren – Spoedeisendheid – Geen voorafgaande machtiging – Gevolg – b) Schadebeding – Gedeeltelijke uitvoering van hoofdverbintenis – Matigingsbevoegdheid van rechter

p 1147
Hof van Cassatie 07 mei 2020

Notaris – Aansprakelijkheid – Raadgevings- en informatieplicht – Beschrijving van appartementsgebouw in basisakte en navolgende verkoopakten – Nazicht van beschikbare bouwplannen – Nog op te richten appartementsgebouw

p 1147
Raad van State 13 november 2020

Raad van State – Schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – Concurrentiedialoog – Belang – Indiening eindoffertes – Substantiële onregelmatigheid van alle offertes vastgesteld na sluiting concurentiedialoog – Heropening dialoogfase – Belang bij betwisting van heropening van een onregelmatige inschrijver – Omschrijving van belang in het verzoekschrift – Geen nadeel

p 1148
Hof van Beroep Antwerpen 10 november 2020

Bewijs – Burgerlijke zaken – Deskundigenonderzoek – Weigering tot verlenen van medewerking – Deloyaal procesgedrag – Gevolgen – Feitelijk vermoeden – Afstamming – Vaderschap – Vaststelling – Bewijs – DNA-onderzoek – Weigering mee te werken – Gevolgen – Feitelijk vermoeden

p 1148
Hof van Beroep Gent 21 februari 2019

Afstamming – Vaderschap – Gerechtelijke vaststelling – Recht op vaststelling van de afstamming – Meerderjarig kind van wie de afstamming niet vaststaat – Verloop van vele jaren – Biologische waarheid – Socio-affectieve werkelijkheid – Familiale rust van de vermeende biologische vader

p 1150
Ondernemingsrechtbank Gent, afd. Dendermonde 06 januari 2020

1. Faillissement – Op aangifte – Derdenverzet door aangever – Ontvankelijk – Faillissement van vennootschap met onbeperkt aansprakelijke vennoten – Gevolgen voor onbeperkt aansprakelijke vennoten – 2. Verzekering – Levensverzekering – Recht van afkoop – Persoonlijk recht – Faillissement van de verzekeringnemer – Betaling van de afkoopwaarde aan de curator

p 1153
Politierechtbank 30 november 2020

Wegverkeer – Bevel tot betalen – Beroep bij de politierechtbank – Gevolgen van het ontvankelijk verklaren van het hoger beroep voor de rechtsmacht van de politierechtbank

met noot| p 1156

Kanttekeningen

Rechtspraak en Nieuw BW: vooruitlopen en teruggrijpen

E. Dirix