Jaargang 84 nummer 31 van 03 april 2021

Artikelen

Douanecuriositeit

E. Van Dooren|p 1202

Wetsontduiking in het privaatrecht

N. Van Damme|p 1203

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 25 februari 2021

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Architect – Aansprakelijkheid – Verplichte verzekering – Ontstentenis van vergelijkbare verzekeringsplicht voor aannemers – 2. Architect – Aansprakelijkheid – Verplichte verzekering – Ontstentenis van vergelijkbare verzekeringsplicht voor aannemers

met noot| p 1229
Hof van Cassatie 25 september 2020

Belasting – Inkomstenbelastingen – Openbare orde – Substitutie van motieven

met noot| p 1229
Hof van Cassatie 25 juni 2020

Belasting – Belasting over de toegevoegde waarde – Verlaagd btw-tarief van 6% – Begrippen nieuwbouw en verbouwing

p 1230
Hof van Cassatie 25 juni 2020

Belasting – Inkomstenbelastingen – Veinzing in fiscale zaken – Rechtszekerheidsbeginsel in fiscale zaken

met noot| p 1230
Raad van State 01 oktober 2020

Raad van State – Schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – Offerte – Regelmatigheid – Substantiële onregelmatigheid – Verplicht plaatsbezoek – Geen plaatsbezoek – COVID-19 – Overmacht – Geen substantiële onregelmatigheid – Geen beperking van de mededinging

p 1231
Hof van Beroep Antwerpen 08 september 2020

1. Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Hoofdelijkheid – Wegens eenzelfde misdrijf veroordeelde personen – Onmogelijkheid tot vrijstelling van de hoofdelijkheid – Hoofdelijkheid wegens gemeenschappelijke fout – 2. Strafvordering – Gerechtskosten – Hoofdelijkheid – Vrijstelling van de hoofdelijkheid

met noot van - S. Van Overbeke| p 1231
Hof van Beroep Gent 30 oktober 2018

Registratierechten – Teruggave – Regeling klein beschrijf – Voorwaarde – Inschrijving in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het adres van het verkregen onroerend goed binnen drie jaar te rekenen vanaf de datum van de authentieke akte van verkrijging – Arbeidsongeschiktheid van belastingplichtige – Geen overmacht voor het onafgewerkt zijn van het aangekochte appartement – Wel overmacht voor het bewonen van het appartement

met noot| p 1233
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 16 september 2020

1. Burgerlijke rechtsvordering – Toelaatbaarheid – Begrip – Vereiste hoedanigheid en belang – 2. Bezit – Goede trouw – Begrip – Verschoonbare dwaling van de bezitters m.b.t. de rechten van de persoon van wie hij het bezit verkreeg – Vereiste van het niet behoren te weten – Vermoeden van goede trouw – Bewijs van kwade trouw – Bewijs met alle middelen van recht

p 1236
Hof van Justitie 21 januari 2020

Europese Unie – Prejudiciële vraag – Art. 267 VWEU – Begrip «rechterlijke instantie» – Onafhankelijkheid van de betrokken nationale instantie – Onafzetbaarheid van de leden – Niet-ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag

door - M. Leloup| p 1238

Kanttekeningen

Hoe nabij mag en moet het recht zijn?

F. Judo