Jaargang 84 nummer 36 van 08 mei 2021

Artikelen

Gerechtelijke vereffening-verdeling: (alternatieve visie) over de taak van de advocaat, de rechtbank en de notaris

G. Deknudt, E. Dhaene|p 1402

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 11 maart 2021

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Overheidsopdrachten – Strafbaarheid – Openbare aanbesteding – Onderhandelingsopdrachten – Strafbaarheid – Openbare aanbesteding – Onderhandelingsopdracht – 2. Overheidsopdrachten – Strafbaarheid – Openbare aanbesteding – Onderhandelingsopdrachten

met noot| p 1424
Hof van Cassatie 04 december 2020

Overeenkomst – Contractuele aansprakelijkheid – Door schuldeiser geleden schade – Beoordeling in concreto – Omvang schadevergoeding – Schuldeiser plaatsen in toestand waarin hij zich bevonden zou hebben als de schuldenaar zijn verbintenis zou zijn nagekomen – Vereiste van persoonlijk geleden schade

met noot| p 1424
Hof van Cassatie 18 juni 2020

Verbintenis – Voorwaarde – Opschortende voorwaarde – Betaling vóór het in vervulling gaan van de voorwaarde – Voorwaarde niet in vervulling gegaan – Onverschuldigde betaling

p 1425
Hof van Cassatie 15 juni 2020

Verjaring – Stuiting – Verjaringsstuitende ingebrekestelling – Naleving van de strikte voorwaarden van art. 2244, § 2 BW – Ingebrekestelling bij aangetekende brief zonder ontvangstbewijs – Geen stuitende werking

p 1425
Hof van Cassatie 04 juni 2020

Overheidsopdrachten – Openbare of beperkte aanbesteding – Afwijking – Essentiële bestekbepaling – Substantiële versus niet-substantiële onregelmatigheden – Interpretatie – Geen discretionaire bevoegdheid van aanbestedende overheid – Intensiteit rechterlijke toetsing

met noot van - J. Van Steenbergen| p 1425
Raad van State 16 december 2020

Overheidspersoneel – Beroep tot nietigverklaring – Justitie – Regeling inzake arbeidsduur en organisatie van het werk – Syndicaal overleg – Onderscheid tussen overleg en onderhandelingen – Overlegprocedure substantieel vormvereiste – Invloed op veranderlijkheid bestuurlijk optreden van syndicale onderhandelingen – Strikte interpretatie

p 1430
Hof van Beroep Gent 24 december 2019

Verbintenis – Voorwaarde – In vervulling gaan van de voorwaarde – Inspanningsverbintenis van schuldenaar

p 1431
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 13 maart 2020

Handelstussenpersonen – Agentuur – Arbitrage – Belgische Handelsagentuurwet – Bepalingen van bijzonder dwingend recht (neen)

met noot| p 1432
Vredegerecht Antwerpen 01 oktober 2020

Huur – a) Opzegging – Ontbinding wegens wanprestatie na de opzegging – Ontbinding vóór het verstrijken van de opzeggingstermijn – b) Plaatsbeschrijving – Bij uittrede – Raming van huurschade door expert die daartoe geen opdracht had gekregen – Vereiste van bindende derdenbeslissing – Vereiste van onafhankelijkheid van de derdenbeslisser

p 1435

Kanttekeningen

Rechtspraak en nieuw BW: vooruitlopen en teruggrijpen zijn aan de wetgevers voorbehouden

L. Cornelis

Antwoord op de kanttekening van Ludo Cornelis

E. Dirix