Jaargang 84 nummer 37 van 15 mei 2021

Artikelen

Paginalimieten in Nederlandse gerechtshoven

M. De Schryver|p 1442

Het onwettig opleggen van gratis grondafstand als last bij een omgevingsvergunning

B. Indekeu|p 1443

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 25 februari 2021

1. Grondwettelijk Hof – Belang – Internering – Vrijheidsberoving – Habeas corpus – 2. Rechten van de mens – Persoonlijke vrijheid – Internering – Kamer voor de bescherming van de maatschappij – Persoonlijke verschijning – Tijdelijke opschorting – 3. Grondwettelijk Hof – Vordering tot schorsing – Moeilijk te herstellen ernstig nadeel – Vrijheidsberoving

met noot| p 1451
Hof van Cassatie 15 december 2020

Landschappen en monumenten – Bescherming van dorpsgezichten – Verdwijnen van een constructie binnen een beschermd dorpsgezicht – Beschermingswaardig karakter van het dorpsgezicht – Discretionaire bevoegdheid van het bestuur – Marginale toetsing door de rechter

met noot| p 1451
Hof van Cassatie 07 september 2020

Huwelijksvermogensrecht – Gemeenschapsstelsel – Vereffening-verdeling – Vergoedingsrekeningen – Lening door beide echtgenoten met het oog op verwerving van een eigen goed van een van hen – Afbetaling tijdens het huwelijk – Gevolg

met conclusie van advocaat-generaal - H. Verlinden, A. Van Thienen| p 1452
Hof van Cassatie 26 mei 2020

1. Huiszoeking – Zoeking in het kantoor van een advocaat – Aanwezigheid van de stafhouder – Inbeslagname van stukken – Taak van de stafhouder – 2. Rechten van de mens – Redelijke termijn – Overschrijding – Geen weerslag op de bewijsvoering – Gevolg – Vermindering van de aan de beklaagde opgelegde straf op een reële en meetbare wijze

met noot| p 1463
Raad van State 24 december 2020

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Economische zaken – Dienstencheques – Erkenning – Intrekking – Zorgvuldigheidsbeginsel – Standvastigheid in de besluitvorming

met noot| p 1464
Hof van Beroep Antwerpen 22 december 2020

Advocaat – Mandaat ad litem – Vereffening en verdeling – Erfrecht – Nalatenschap – Deelakkoord – Vereiste van een bijzonder mandaat

p 1464
Hof van Beroep Antwerpen 03 november 2020

Huwelijksvermogensrecht – Huwelijkscontract – Wijziging – Nietigverklaring – Gevolg – Behoud van bindende kracht van eerder huwelijkscontract

p 1466
Hof van Beroep Antwerpen 15 september 2020

Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Aanwijzing van een notaris-vereffenaar – Gerechtelijke opdracht – Geen vervanging in onderlinge overeenstemming door de deelgenoten – Enkel door een rechter

met noot| p 1468
Burgerlijke Rechtbank 03 juni 2020

Vereffening en verdeling – a) Eedaflegging – Zowel mondeling als schriftelijk – Taak van de notaris – b) Notaris-vereffenaar – Vervanging – Omstandigheden die een gerechtvaardigde twijfel doen ontstaan over zijn onafhankelijkheid of onpartijdigheid – Taak van de rechter – Notaris-vereffenaar die zeventien jaar voordien als kandidaat-notaris werkte op het kantoor waar de akte werd verleden – c) Verzoek tot vervanging van notaris-vereffenaar – Geen schorsend effect

p 1470

Kanttekeningen

Bitcoins in faillissement: iets nieuws onder de zon voor de curator

E. Defreyne

Nabeschouwing - Wetsvoorstel verbintenissen: anticiperend toepassen of interpreteren?

I. Claeys, T. Tanghe