Jaargang 84 nummer 38 van 22 mei 2021

Artikelen

Een kwarteeuw Wereldhandelsorganisatie: verwezenlijkingen, crisissen en uitdagingen

J. Wouters, B. De Meester, D. Coppens, I. Willemyns|p 1482

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 11 maart 2021

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Overheidsopdrachten – Strafbaarheid – Openbare aanbesteding – Onderhandelingsopdrachten – Strafbaarheid – Openbare aanbesteding – Onderhandelingsopdracht – 2. Overheidsopdrachten – Strafbaarheid – Openbare aanbesteding – Onderhandelingsopdrachten

met noot| p 1498
Hof van Cassatie 08 maart 2021

Huur – Huurschade – Verhaalbaarheid na renovatie en verkoop van de huurwoning – Geen toerekening van de koopprijs op de huurschadevergoeding

p 1498
Hof van Cassatie 18 juni 2020

Koop – Ontbinding – Restitutieverbintenissen – Interest – Vanaf ogenblik dat schuldenaar van restitutieverbintenis niet meer te goeder trouw is – Begrip van schuldenaar die niet meer te goeder trouw is – Kennis hebben of behoren te hebben van onzeker karakter van titel

p 1498
Hof van Cassatie 18 juni 2020

Koop – Consumentenkoop – Sancties – a) Voorrang van kosteloos herstel of kosteloze vervanging – Ook voor verkoper – b) Subsidiair – Passende prijsvermindering of ontbinding van de koop

p 1499
Hof van Cassatie 17 juni 2020

1. Advocaat – Mandaat ad litem – Vertegenwoordiging voor de strafrechter – Onweerlegbaar vermoeden van optreden binnen het mandaat – 2. Burgerlijke rechtspleging – Ontkentenis van proceshandeling – Niet toepasselijk in strafzaken

met noot| p 1499
Hof van Cassatie 28 mei 2020

1. Vonnissen en arresten – Vermeldingen – Voorwerp van de vordering – Verwijzing naar stukken van het dossier van de rechtspleging – 2. Hoven en rechtbanken – Rechtsmacht – Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Onontvankelijkverklaring – Subsidiaire ongegrondverklaring

p 1499
Hof van Cassatie 07 mei 2020

Dading – Wederzijdse toegevingen – Begrip – Toegeving niet noodzakelijk betrekking op het geschil dat men wenst te beëindigen

p 1500
Hof van Cassatie 07 mei 2020

Pacht – Opzegging door de verpachter – Geldigverklaring van de opzegging – Taak van de rechter – Nagaan of verpachter het oprechte en ernstige voornemen heeft om het ingeroepen opzeggingsmotief ten uitvoer te leggen – Onaantastbare beoordeling

p 1500
Hof van Cassatie 27 april 2020

Rechtsmisbruik – Contractweigering – Proportionaliteitscriterium – Afweging

met noot van - T. Hick, F. Van den Abeele| p 1500
Hof van Cassatie 09 januari 2020

1. Intellectuele eigendom – Auteursrecht – Overdracht – Toestemming van beide partijen – Bewijs door derden – Alle middelen van recht – 2. Bewijs – Burgerlijke zaken – Vermoedens – Wettelijke vermoedens – Beoordelingsbevoegdheid van de rechter – Toezicht van het Hof van Cassatie

p 1505
Raad van State 21 september 2020

Raad van State – Schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – Milieu – Offerte met betrokkenheid van voormalige MER-coördinator – Erkende MER-coördinator niet toegestaan zich in te laten bij de latere uitvoering van het plan of programma waarop het MER betrekking had – Uitsluiting inschrijver die niet voldoet aan verplichtingen op het vlak van het milieurecht

p 1505
Hof van Beroep Antwerpen 20 januari 2021

1. Mensenhandel, mensensmokkel en huisjesmelkerij – Misbruik maken van de bijzonder kwetsbare positie van de huurder – Precaire sociale toestand – Verhuring met bedoeling abnormaal profijt te realiseren – 2. Huisvesting – Vlaamse Codex Wonen van 2021 – Minimumkwaliteitsnormen – Krotverhuur – Ambtshalve herstel

met noot van - T. V.| p 1505
Hof van Beroep Brussel 19 maart 2019

Aanneming van werk – Onderaanneming – Rechtstreekse vordering van onderaannemer tegen bouwheer – Tegenwerpelijkheid van excepties – Excepties waarover de bouwheer beschikt op het ogenblik van het instellen van de rechtstreekse vordering – Recht op schuldvergelijking

p 1509
Arrondissementsrechtbank West-Vlaanderen 21 februari 2020

Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Rechtbank van eerste aanleg – Uitvoering van een overeenkomst in verband met een verkeersongeval

p 1511
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afd. Tongeren 20 februari 2019

Koop – a) Levering – Niet-conforme levering – Onderscheid met verborgen gebrek – Ontbinding – Gemeenrechtelijke verjaringstermijn – b) Verborgen gebreken – Begrip

p 1512
Hof van Justitie 17 december 2020

Europese Unie – Bescherming van dieren bij het doden – Verordening (EG) nr. 1099/2009 – Verplichting om dieren vóór het doden te bedwelmen – Uitzondering voor rituele slachtingen –Mogelijkheid voor de lidstaten om nationale voorschriften vast te stellen om dieren uitgebreider te beschermen bij rituele slachtingen – Nationale regeling waarbij voor rituele slachtingen omkeerbare bedwelming wordt opgelegd die niet tot de dood kan leiden – Artikel 13 VWEU – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

door - E.B. Kempers, J. Van de Voorde| p 1516
Hof van Justitie 25 november 2020

Europese Unie – Mededinging – Art. 102 VWEU – Misbruik van machtspositie – Begrip «onbillijke prijzen» – Organisatie voor het collectieve beheer van auteursrechten – Op de bruto-ontvangsten uit de ticketverkoop gebaseerd tarief – Bepaling van het daadwerkelijk uitgevoerde aandeel van het muziekrepertoire van de collectieve beheerorganisatie

door - Dr V. Demedts| p 1518