Jaargang 84 nummer 39 van 29 mei 2021

Artikelen

Kroniek intellectuele rechten (2019-2020) – Deel I

F. Brison, M.C. Janssens, P. Maeyaert, H. Vanhees|p 1522

Rechtspraak

Hof van Cassatie 15 januari 2021

Algemene rechtsbeginselen – Recht van verdediging – Taak van de rechter – Ambtshalve aangevoerde middelen

p 1535
Hof van Cassatie 07 december 2020

1. Beslag en executie – Beslag op onroerend goed – Verkoop uit de hand – Machtiging – Na aanwijzing van een notaris tot veiling – 2. Algemene rechtsbeginselen – Recht van verdediging – Rechter die zijn beslissing baseert op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd – Geen wijziging van het voorwerp

p 1535
Hof van Cassatie 22 september 2020

Wegverkeer – Voorrang – Gedrag van de voorranggerechtigde bestuurder – Prioritair voertuig dat gebruik maakt van de busstrook zonder gebruik te maken van blauwe knipperlichten en het speciaal geluidstoestel

met noot| p 1535
Hof van Cassatie 18 juni 2020

1. Bewijs – Burgerlijke zaken – Bewijslast – Aansprakelijkheidsvordering – In de regel de benadeelde – 2. Geneeskunde – Aansprakelijkheid – Bewijslast inzake informatieverschaffing – Patiënt

met noot| p 1536
Hof van Cassatie 16 juni 2020

Omkoping – Publieke omkoping – Gebruik van invloed – Begrip

met noot van - K. Beirnaert| p 1536
Hof van Cassatie 28 mei 2020

Verjaring – Buitencontractuele aansprakelijkheid – Aanvangspunt – Dag volgend op die waarop de benadeelde daadwerkelijk kennis heeft gekregen van de schade en van de identiteit van de aansprakelijke persoon

met noot| p 1540
Hof van Cassatie 03 december 2019

1. Gewijsde (rechterlijk) – Strafzaken – Tussenarrest waarbij het hoger beroep ontvankelijk wordt verklaard – Nadien vastgesteld verval van hoger beroep – 2. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Termijn – Indiening van een grievenschrift – Overmacht – Duur van de overmachtstoestand

met noot| p 1540
Raad van State 13 november 2019

Raad van State – Schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – Concurrentiedialoog – Belang – Indiening eindoffertes – Substantiële onregelmatigheid van alle offertes vastgesteld na sluiting concurentiedialoog – Heropening dialoogfase – Belang bij betwisting heropening van een onregelmatige inschrijver – Omschrijving belang in het verzoekschrift – Geen nadeel

p 1541
Arbeidshof Antwerpen 23 april 2020

Pensioenen – Pensioen werknemers – Rustpensioen – Huwelijk – Ontbinding door verstoting – Ongeldigheid – Nieuw huwelijk – Gevolgen – Belgische internationale openbare orde

p 1541
Arbeidshof Brussel 05 november 2019

1. Arbeidsovereenkomst – Dading – Afstand van recht – Openbare orde – Dwingend recht – Arbeidsduurvermindering – Betaling van de arbeidsduurverminderingsdagen – Collectieve arbeidsovereenkomst – Minimumloon – 2. Arbeidsbemiddeling – Outplacement – Geen outplacementaanbod van de werkgever – Geen aanvraag van de bediende bij CEVORA of de RVA – Schadevergoeding

p 1543
Arbeidsrechtbank Antwerpen, afd. Turnhout 07 februari 2020

1. Ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming – Verkiezingen – Afzonderlijke vertegenwoordiging van het kaderpersoneel – Begrip kader – Bediende – Hogere functie – Diploma hoger onderwijs – Openbare orde – Rechterlijke toetsing – 2. Bewijs – Burgerlijke zaken – Bewijslast – Sociale verkiezingen Fair play – Samenwerking van de partijen

p 1545
Arbeidsrechtbank Gent, afd. Gent 17 januari 2020

1. Burgerlijke rechtspleging – Vordering – Socialezekerheidsgeschil – Tussenvordering – 2. Leefloon en maatschappelijke integratie – Terugvordering – Bestuurshandeling – Motivering – Informatie maatschappelijk werker – Bewijs – Bedrieglijke handeling – Intrest

p 1551

Wetgeving in kort bestek

  • Corona p 1560
  • Medische hulpmiddelen p 1560
  • Vreemdelingen – Veilige landen van herkomst p 1560