Jaargang 85 nummer 8 van 23 oktober 2021

Artikelen

De spijtoptanten of een onverteerbare brok strafprocedure

Y. Liégeois|p 310

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 01 oktober 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Faillissement – Curator – Kosten en erelonen – 2. Faillissement – Curator – Kosten en erelonen

p 324
Hof van Cassatie 22 januari 2021

Erfrecht – Reserve – Inkorting – Berekening – Fictieve massa – Waardering van de geschonken goederen – Verwerking van toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van het geschonken goed

p 324
Hof van Cassatie 07 december 2020

Erfrecht – Nalatenschap – Inbreng – Inkorting – Giften – Schenking van een gemeenschapsgoed – Vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap – Geen erfrechtelijke verrekening in de nalatenschap van de vooroverleden echtgenoot

met conclusie van advocaat-generaal - H. Vanderlinden| p 324
Hof van Cassatie 07 december 2020

Huwelijksvermogensrecht – a) Eigen vermogen – Vergoeding aan een echtgenoot wegens persoonlijke lichamelijke of morele schade – Inkomstenverlies – b) Gemeenschappelijk vermogen – Ontbinding van het huwelijk door echtscheiding – Vereffening-verdeling – Post-communautaire onverdeeldheid – Exclusief genot van een onverdeeld goed door een ex-echtgenoot – Vergoeding – Duur

p 326
Hof van Cassatie 21 september 2020

Huwelijksvermogensrecht – Vereffening-verdeling – Verdeling van professionele goederen – Waardebepaling – Tijdstip van de verdeling – Compensatie van de meerwaarde of minderwaarde door persoonlijk professioneel toedoen van een echtgenoot met een verrekening in het kader van de beheersrekening m.b.t. de postcommunautaire onverdeeldheid

p 327
Hof van Cassatie 11 september 2020

Burgerlijke rechtspleging – Tussenvordering – Uitbreiding of wijziging van de vordering – In hoger beroep – Voorwaarden

p 327
Hof van Cassatie 24 juni 2019

Verzekeringen – Verkeersongeval – Motorrijtuig dat aan spoorstaven is gebonden – Vergoedingsregeling van de zwakke weggebruikers – Artikel 29bis WAM-wet – Arbeidsongevallenverzekeraar – Subrogatierecht – Artikel 48ter wet 10 april 1971 – Eigenaar spoorvoertuig

p 327
Raad van State 08 april 2021

Raad van State – Schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Bewakingswet – a) Procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Diligentie – Procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend twee weken na bestreden beslissing – Uiterst dringende noodzakelijkheid aanvaard bij vorige bestreden beslissing – Uiterst dringende noodzakelijkheid derhalve aanvaard bij nieuwe bestreden beslissing – b) Oordeel dat verwerende partij geen identificatiekaart contra legem mag uitreiken weerlegt ernstige twijfels over grondwettigheid wetsbepaling niet – Middel inzake ongrondwettigheid wet ernstig bevonden – c) Voorlopige maatregelen – Bevel tot uitreiking identificatiekaart met een geldigheidsduur van minstens 24 maanden

met noot| p 328
Hof van Beroep Gent 24 juni 2021

Schenking – Vergeldende schenking – Zorgovereenkomst – Verhouding tot gepresteerde diensten – Erkentelijkheid

p 328
Hof van Beroep Antwerpen 21 april 2020

Huwelijksvermogensrecht – Huwelijkscontract – Scheiding van goederen – Rekening-courant – Bewijs van eigendom – Tenaamstelling van de rekening – Geldstromen

p 331
Arrondissementsrechtbank West-Vlaanderen 19 maart 2021

Bevoegdheid en aanleg – Territoriale bevoegdheid– Vrederechter – Minderjarige – Handelingsonbekwaamheid – Erfgerechtigde in een deficitaire nalatenschap – Erfkeuze – Verwerping – Machtigingsverzoek – Territoriale bevoegdheid van de vrederechter

met noot van - S. Mosselmans| p 332
Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Aalst 02 april 2020

1. Verzekering – Motorrijtuigen – Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker – Door benadeelde te leveren bewijs – 2. Verbintenis – Betaling met subrogatie – Vordering ingesteld bij wijze van vordering in vrijwaring – Mogelijkheid – Vereiste van daadwerkelijke betaling – 3. Verzekering – Subrogatie – Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker – a) Vergoed slachtoffer – Geen derde – 4. Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Ouders voor hun minderjarige kinderen – Aansprakelijkheidsvermoeden enkel in voordeel van derden – Driejarig kind de straat laten overlopen om aan overkant ijsje te gaan halen – Tekortkoming aan algemene zorgvuldigheidsverplichting

p 340
Hof van Justitie 15 oktober 2019

Europese Unie – Prejudiciële verwijzing – Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Europees aanhoudingsbevel – Gronden tot weigering van de tenuitvoerlegging – Art. 4 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Verbod van onmenselijke of vernederende behandeling – Detentieomstandigheden in de uitvaardigende lidstaat – Beoordeling door de uitvoerende rechterlijke autoriteit – Criteria

door - V. Glerum| p 346