Jaargang 85 nummer 15 van 11 december 2021

Artikelen

Het vrije woord bekroond

K. Lemmens|p 570

Wat brengt het verbintenissenrecht ons in de toekomst? Enkele kritische beschouwingen bij de wetsvoorstellen van 24 februari 2021 tot invoering van Boek 1 en Boek 5 in het BW

B. Weyts|p 571

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 15 juli 2021

1. Openbaar ambt – Personeelsstatuut – Privéleven – Moraliteitsonderzoek – 2. Collectieve arbeidsconflicten – Staking – Rechten van de mens – Rechtspositie gedetineerde

met noot| p 581
Grondwettelijk Hof 14 mei 2020

Collectieve arbeidsconflicten – Staking – Rechten van de mens – Standstillbeginsel – Stakingsaanzegging – Spoorwegen – Personenvervoer – Minimale dienstverlening – Beschikbaar personeel – Niet deelnemen aan de staking – Vrijwilligheid – Voorafgaande meldingsplicht – Tuchtsancties – Blokkade

met noot| p 581
Hof van Cassatie 06 september 2021

Geneeskunde – Arts – Code van geneeskundige plichtenleer – Absolute nietigheid – Waardigheid – Patiëntenrechten – Overeenkomst – Ereloonverdeling – Forfaitaire gebruiksvergoeding – Redelijke verhouding tegenprestatie

p 582
Hof van Cassatie 07 mei 2021

Cassatie – Burgerlijke zaken – Omvang van cassatie – Niet onderscheiden dispo

p 582
Hof van Cassatie 22 maart 2021

Burgerlijke rechtspleging – Mededeling van stukken – Neerlegging ter griffie

p 583
Hof van Cassatie 05 maart 2021

Burgerlijke rechtspleging – Vordering in rechte – Schorsing van de rechtspleging – Hangende strafvordering – Verantwoording – Gezag van gewijsde van de strafrechtelijke beslissing – Voorwaarden – Gevaar voor tegenstrijdigheid – Niet noodzakelijk dezelfde partijenconstellatie

p 583
Hof van Cassatie 30 oktober 2020

Burgerlijke rechtspleging – Taak van de rechter – Toepassing van het recht op de feiten – Recht van verdediging

met noot| p 583
Hof van Cassatie 06 oktober 2020

1. Bewijs – Strafzaken – Proces-verbaal – Bijzondere bewijswaarde – Materiële vergissing – Vaststelling door de rechter – 2. Onderzoek in strafzaken – Verhoor – Dialoog tussen de politie en de bestuurder n.a.v. een ademtest of ademanalyse – Antwoord bestuurder op summiere vragen van de politie – 3. Vonnissen en arresten – a) Vermeldingen – Onmogelijkheid van de rechter om het vonnis te ondertekenen – b) Uitspraak – Wettige verhindering van de kamervoorzitter om het vonnis uit te spreken – Aanwijzing andere rechter door de voorzitter van het gerecht – Vervanging kamervoorzitter in de onmogelijkheid om het vonnis te ondertekenen – c) Ondertekening – Vonnis collegiale kamer door slechts één van de rechters ondertekend – Wettigheid – Voorwaarden

met noot| p 584
Hof van Cassatie 18 juni 2020

Pacht – Pachtoverdracht – Aan landbouwvennootschap waarin hijzelf of zijn afstamming beherend vennoot is – Niet toelaatbaar

p 584
Hof van Cassatie 09 juni 2020

1. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Grievenformulier – Nauwkeurige bepaling van de grieven – Niet aankruisen van een rubriek in het grievenformulier – Gevolgen – 2. Strafvordering – Conclusies – Door de rechter bepaalde conclusietermijnen – Procespartij die een conclusietermijn laat verstrijken – Recht om gebruik te maken van een navolgende of laatste conclusietermijn

met noot| p 585
Raad van State 17 mei 2021

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Rechtsmacht – Niet-recurrente voordelen – Paritair comité – Oordeel over haalbaarheid doelstellingen – Bevoegdheid toegekend door de wet aan het paritair comité – Geen toepassing van een cao – Raad van State met rechtsmacht

met noot| p 585
Arbeidshof Gent, afd. Gent 12 februari 2021

Arbeidsovereenkomst – Opzeggingsvergoeding – Bestanddelen – Bonus – Outplacement – In mindering te brengen bedrag – Verjaring

p 586
Arbeidshof Gent, afd. Gent 08 januari 2021

1. Arbeidsovereenkomst – Ontslag – Misbruik van recht – 2. Onverschuldigde betaling – Schijnmandaat

met noot| p 589
Arbeidshof Brussel 14 februari 2020

Veiligheid en gezondheid van de arbeid – Pesterijen op het werk

p 593
Hof van Beroep Gent 08 oktober 2019

Beslag en executie – Beslag op onroerend goed – Gevolgen – Onroerendmaking – Verzet op huurgelden – Verklaring van derde-beslagene

met noot van - C. Haspeslagh| p 593
Ondernemingsrechtbank Gent, afd. Kortrijk 02 december 2020

Verzekering – Brandverzekering – Eenvoudige risico’s – Natuurramp – Inkrimping of uitzetting van kleilagen – Droogte – Grondverzakkingen en verschuiven van muren van woningen – Artikel 124, § 1, d) W.Verz. – Begrip aardverschuiving of grondverzakking – Begrip beweging van een belangrijke massa – Oorzakelijk verband met een natuurlijk fenomeen – Voorbestemdheid van de aangetaste zaak

p 601
Politierechtbank West-Vlaanderen 18 juni 2021

Wegverkeer – Vaststelling van overtreding – Houder van de kentekenplaat die bewijst dat hij niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten – Verplichting om binnen een termijn van vijftien dagen de identiteit van de onmiskenbare bestuurder kenbaar te maken – Beoordeling door de rechter

met noot| p 606

Wetgeving in kort bestek

  • Vervoer van gasachtige producten en andere d.m.v. leidingen – Organisatie van de elektriciteitsmarkt p 608
  • Code 2021 – Antidopingdecreet p 608
  • Wonen p 608
  • Corona p 608