Vlaamse Wooncode – Woonkwaliteitsnormen – Toepassingsgebied – Permanente bewoning – Tijdelijke bewoning

De doelstelling van de Vlaamse Wooncode bestaat erin de woonkwaliteit van alle woningen te verbeteren. In arrest nr. 149/2021 van 21 oktober 2021 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat artikel 2, § 1, eerste lid, 31°, en artikel 5, zo geïnterpreteerd dat onroerende goederen slechts onder de toepassing van de Vlaamse Wooncode vallen indien het verblijf een duurzaam of permanent karakter heeft, een schending inhouden van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Dezelfde bepalingen, zo geïnterpreteerd dat onroerende goederen ook onder de toepassing van de Vlaamse Wooncode vallen indien het verblijf geen duurzaam of permanent karakter heeft, houden geen schending in van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Die laatste interpretatie gaat in tegen het oordeel van het Hof van Cassatie in arrest nr. P.18.1059.N van 23 april 2019.

p 608 | 149/2021 | | Grondwettelijk Hof